• Halmstads webbplatser

Förorenade områden

Halmstad är en stad som har haft industrier av många olika slag. Sedan 1800-talets mitt har det bland annat funnits sko-, järn- och stålindustrier; textilfabriker; bryggerier och tegelbruk. Många av dessa har gett avtryck av sin verksamhet i form av mark-, grundvatten- och sedimentföroreningar.

Förorenade områden

Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade. Föroreningar kan skada människor och miljön. Därför ska du informera kommunen om du upptäckter föroreningar.

Ta reda på om området är förorenat

Föroreningar kan ha hamnat i mark, vatten byggnad eller anläggning i samband med verksamheter, olyckor eller läckage. På Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. kan du se platser där det kan finnas föroreningar. Kontakta kommunen om du vill veta mer eller har frågor.

Informera kommunen om du hittar en förorening

Om du hittar något som du misstänker är en förorening på en fastighet du äger eller använder är du skyldig att kontakta kommunen.

Vem är ansvarig att åtgärda en förorening?

  • I första hand är det den som har orsakat föroreningen som är ansvarig för att åtgärda den om det behövs.
  • Om den som har orsakat föroreningen inte finns längre kan den som äger fastigheten vara ansvarig, om fastigheten är köpt efter 1998.
  • Om en förorening har orsakats av en verksamhet som har upphört före den 1 juli 1969, så går det inte att kräva ansvar varken av förorenaren eller av fastighetsägaren.
  • Även om det inte finns någon ansvarig kan nuvarande fastighetsägare ändå behöva åtgärda föroreningen, för att kunna använda marken utan risk, eller för att kunna sälja en fastighet.
  • Kommunen kan också besluta att åtgärda en förorening som ingen annan har ansvar för.

Hur gör jag om jag vill åtgärda en förorening?

Arbetet med att åtgärda förorenade områden kan vara komplicerat och kräver ofta utredningar innan du vet vilka åtgärder som behövs. Kommunen kan ge vägledning, men ofta behövs stöd av någon som är expert på området. 

Du är skyldig att kontakta kommunen och anmäla planerade åtgärder minst sex veckor innan de påbörjas.

Riktvärden för förorenad mark

Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta riktvärden för förorenad mark Länk till annan webbplats.. Riktvärdena kan användas som ett verktyg i den riskbedömning som görs för att avgöra om ett område behöver efterbehandlas. Ofta behövs en fördjupad riskbedömning i det enskilda ärendet, exempelvis med hjälp av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell.