• Halmstads webbplatser

Lägenhets­registret – anmäl

Du som äger flerbostadshus eller småhus med bostadslägenheter ska rapportera om nya, förändrade eller borttagna lägenheter.

Du får information om att du ska anmäla förändringar till lägenhetsregistret i samband med bygglov eller anmälan.

Lämna in uppgifterna till kommunen via e-tjänsten senast 1 månad efter färdigställandet eller borttagandet av lägenhet. Huset anses vara färdigställt när lägenheterna är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten redan innan alla byggnadsarbeten är klara ska huset anses färdigställt när inflyttningen sker.

Skatteverket folkbokför på fastighet, adress och lägenhet. Vid nybyggnation är det därför viktigt att fastighetsägare med flerbostadshus lämnar in uppgifter till lägenhetsregistret i god tid, alltså senast en månad innan inflyttning.

Anmälan

Anmäl lägenhet till lägenhetsregistret

Uppgifter som du behöver lämna

Fastighetsbeteckning

Adress

Till exempel: "Storgatan 37"

Korrekta adresser behövs för att ambulans, räddningstjänst och polis snabbt ska hitta fram vid larm. Folkbokföringen och Skatteverket är också beroende av korrekta adresser.

Du hittar gatunamn och adresser i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Bostadsyta

Bostadsarean anges för varje bostad och uttrycks i kvadratmeter.

Antal rum

Med ett rum avses ett utrymme som har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt dagsljus. Som rum räknas inte kök, kokvrå, kokskåp eller hygienutrymme.

Typ av kök

Kök innebär ett för matlagning avsett utrymme som har en golvyta av minst sju kvadratmeter - bänkar, skåp och liknande inräknat - och direkt eller indirekt dagsljus.

Som kök räknas även kokvrå med matrum om utrymmena tillsammans har en golvyta av minst sju kvadratmeter och direkt eller indirekt dagsljus.

Kokvrå innebär ett för matlagning avsett utrymme som har en golvyta som är mindre än sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat), men så stort att en person kan vistas där.

Även om utrymmet för matlagning har en golvyta av minst sju kvadratmeter räknas det som kokvrå, om det saknar direkt eller indirekt dagsljus.

Kök och kokvrå med öppet rumssamband. Om kök och kokvrå förekommer med öppet rumssamband med till exempel vardagsrum, anges både köksutrymmet och rummet i registret.

Om den sammanlagda köksbänkslängden är två meter eller mer exklusive spis anges köksutrymmet som kök. Om den är mindre än två meter anges utrymmet som kokvrå.

Kokskåp avser inredning för matlagning med tillgång till vatten, avlopp och kylskåp. Så kallad trinett är ett exempel på kokskåp.

Eventuellt gemensamt kök anges endast för specialbostäder.

Typ av lägenhet: vanliga bostad eller specialbostad

Specialbostad för äldre eller funktionshindrade är en bostad som är varaktigt förbehållen äldre personer eller personer med funktionshinder och där boendet alltid är förenat med service, stöd och personlig omvårdnad. Dessa bostäder eller rum är vanligtvis grupperade kring gemensamhetsutrymmen såsom kök, matsal eller sällskapsrum. Enstaka lägenheter i vanliga flerbostadshus räknas inte som specialbostäder. Detsamma gäller vanliga bostäder som handikappanpassats. Som specialbostäder räknas inte heller seniorbostäder eller så kallade 55+ boenden.

Studentbostad är en bostad som är varaktigt förbehållen studerande vid universitet eller högskola. Det kan vara ett studentrum i korridor eller liknande, eller en fullständigt utrustad bostad. Elevhem, internat och andra typer av specialbostäder för studerande vid gymnasiala utbildningar, folkhögskolor eller andra liknande utbildningar räknas inte som studentbostäder.

Övrig specialbostad är en annan specialbostad än för äldre eller funktionshindrade eller en studentbostad och som är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade grupper. En sådan bostad är avsedd för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd. Exempel är samlade bestånd av utslussningsbostäder för personer som nyss frigivits från kriminalvårdsanstalt samt elevhem och internat som inte räknas in i gruppen studentbostäder.

Lägenhetsnummer

Har du flera lägenheter ska du lämna förslag på lägenhetsnumrering. Dessa beslutas sedan av kommunen.

Finns bara en lägenhet på adressen ska inte lägenhetsnummer sättas.

Lägenhetsnummer behövs inte för de flesta småhus eller för flerbostadshus där varje lägenhet har en egen entré.

Lägenhetsnumret består av fyra siffror. De två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet.

Numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet och fortsätter uppåt med 11, 12 och så vidare. Våningsplanen under entréplan numreras nedåt med 09, 08 och så vidare.

Numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till våningsplanet nerifrån, med 01 vid den lägenhet som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols det vill säga från vänster till höger.

Lägenhetsnummer ska reserveras för lokaler och andra utrymmen på våningsplanet om dessa kan byggas om till lägenheter.

Mer om hur man sätter lägenhetsnummer finns på Lantmäteriets webbplats, www.lantmateriet.se Länk till annan webbplats.

Efter anmälan

Kommunen kommer, efter godkännande samt registrering av lägenhetsnumreringen, skicka ut en bekräftelse till dig som fastighetsägare när detta är gjort.

Ett nationellt register

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det finns ingen uppgift i lägenhetsregistret om vem som äger, hyr eller bor i en lägenhet. Registret innehåller i huvudsak endast information om själva bostaden och byggnaden samt om bostadens adress.

Statistiska centralbyrån Länk till annan webbplats. (SCB) kan med hjälp av registret ta fram statistik över bostäder och hushåll för att till exempel beskriva byggandet i landet, förändringar i bostadsbeståndet samt för samhällsplanering och forskning.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är du som fastig­hets­ägare som ska lämna in upp­gifter om nya, rivna eller om­byggda bo­stads­lägen­heter till oss i kommunen. Det är enligt lagen om lägen­hets­register. Du är också skyldig att in­formera dina hyres­gäster om deras lägen­hets­nummer. Samt anslå lägen­hets­numreringen på en väl synlig plats i byggnaden.