Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ekonomiskt bistånd -  vanliga frågor och svar

 • Hur gör jag för att ansöka om ekonomiskt bistånd?


  Kontakta Halmstad Direkt på telefonnummer: 035-13 70 00 eller via e-post: direkt@halmstad.se för att boka en tid för ett besök på enheten för ekonomiskt bistånd. Ofta vill handläggaren redan i telefon veta kort om varför du ringer. Du måste uppge namn, adress och berätta om din situation. Därefter kan du få en besökstid hemskickad till dig tillsammans med skriftlig information och ansökan.

  *Tips! Gör en provberäkning innan du ringerlänk till annan webbplats

 • Kan ni hjälpa mig med att hitta ett boende?


  Nej. Enheten för ekonomiskt bistånd har inga bostäder att fördela. Du måste själv hitta ett boende. Du kan därefter ansöka om ekonomiskt bistånd till boendekostnaden.Hittar du inget varaktigt boende kan du kontakta vandrarhem i kommunen för en tillfällig lösning.
 • Kan ni hjälpa mig med kostnaden för mitt boende?


  Ja. Du måste kunna uppvisa ett godkänt hyreskontrakt för ditt boende och kostnaden bör inte överstiga skälig hyresnivå.
 • Vad krävs för att jag ska kunna få ekonomiskt bistånd?


  Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem.Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Om du är sambo eller gift ska ni hjälpa varandra ekonomiskt. Handläggaren gör en individuell bedömning av varje ansökan.Du har inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Även om en försäljning av tillgången skulle innebära en förlust, i förhållande till inköpsvärde, ska tillgången säljas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Du ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd.Du ska i första hand söka de förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa, Alfa-kassa, bostadsbidrag och underhållsstöd med mera.Det är viktigt att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och är aktivt arbetssökande. Kan du inte söka arbete eller arbeta måste du redovisa varför.
 • Har jag för mycket egna pengar eller tillgångar?


  Du kan själv göra en provberäkning.länk till annan webbplats Visar provberäkningen ett överskott är du med stor sannolikhet självförsörjande och kommer då inte ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du kan ta kontakt med budget- och skuldrådgivningen för att få hjälp med din ekonomi.
 • Vad ska jag ha med mig till besöket?


 • Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?


  Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kan leda till en polisanmälan. Du blir även återbetalningsskyldig.
 • Hur går utredningen av ansökan till?


  Du blir kallad till besök och på besöket påbörjas en utredning av din situation. När handläggaren är klar med din utredning skickas ett beslut till dig. Vid besöket behöver du redovisa vad du har gjort de senaste tre månaderna för att bli självförsörjande.Ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som ställs på dig.En utredning om ekonomiskt bistånd är frivillig och kan inte genomföras mot din vilja. Du kan när som helst begära att handläggaren avbryter utredningen.
 • Vad kan jag göra om jag inte får bistånd?


  Du ska i första hand prioritera pengar till mat för dig och din familj. Finns det möjlighet ska du prioritera hyra och el. Har du inte möjlighet att betala hyra och el kontakta din hyresvärd och ditt elbolag för att upprätta en avbetalningsplan.Är du missnöjd med beslutet har du alltid rätt att överklaga. Hur du går tillväga framgår i beslutsmeddelandet.
 • Vad kan jag få bistånd till?


  Ekonomiskt bistånd kan exempelvis beviljas till uppehälle enligt en av regeringen fastställd riksnorm. I normen ingår personliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien samt gemensamma hushållskostnader för förbrukningsvaror, dagstidning och telefon.Utöver detta kan du även beviljas skäliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, bredband, fackförenings- och A-kasseavgift. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto.De här kostnaderna täcker biståndet, enligt riksnormen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vad gäller om jag är arbetslös?


  Du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och sköta kontakten med dem. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden. Arbetsmarknadsåtgärder kan till exempel vara en arbetsmarknadsutbildning, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder, svenskundervisning för invandrare (sfi) med mera.Du ska aktivt söka alla de arbeten som utannonseras i Halmstad och dess närområde som du har en möjlighet att få. I första hand krävs att du söker och tar lämpligt heltidsarbete. Om du inte kan få heltidsarbete direkt måste du söka och ta lämpligt deltidsarbete så länge. Du måste också vara beredd att söka arbeten utanför det yrkesområde som du tidigare har arbetat inom.
 • Vad gäller om jag är sjuk?


  Om du inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom ska du ta med dig ett aktuellt läkarintyg. Det är också möjligt att vi vill ta kontakt med din läkare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att få veta vilken hjälp du behöver.Har du inte läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga ska du stå till arbetsmarknadens förfogande fullt ut.
 • Vad gäller om jag är studerande?


  Studerande ska försörja sig genom Centrala Studiestödsnämnden, CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, annan inkomst eller egna tillgångar.Under studieuppehåll, sommar och jul, kan du som student få ekonomiskt bistånd om du i övrigt är berättigad till det. Det innebär att du står till arbetsmarknadens förfogande, har sökt feriejobb i god tid och har gjort vad du kan för att själv försörja dig.Om du som studerande söker ekonomiskt bistånd i samband med studieuppehåll kommer du att hänvisas till Arbetsmarknadsenheten (AME) för en praktik. Du kan få avslag på ekonomiskt bistånd om du tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett acceptabelt skäl.
 • Vad gäller om jag är ung och har avbrutit gymnasiet?


  Om du är under 18 år ska dina föräldrar försörja dig. I övrigt gäller samma krav som för andra sökanden.
 • Vad gäller om jag är ung och vill flytta hemifrån?


  Enligt lagen är föräldrar skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om du fortfarande går i skolan (gymnasiet) när du fyller 18 år förlängs skyldigheten. Den gäller då tills du gått ut skolan, men inte efter det att du har fyllt 21 år.Är du myndig och inte går i skolan kan du söka ekonomiskt bistånd. När det gäller bistånd till kostnader för eget boende har ungdomar inte någon självklar rätt till detta. Ungdomar som vill flytta hemifrån kan få hjälp till kostnad för eget boende när det finns starka skäl för flytt, till exempel hälsoproblem. Man räknar med att ungdomar inte flyttar hemifrån förrän de kan betala för boendet själva.
 • Kan jag få hjälp med skulder?


  Generellt sett utgår inte ekonomiskt bistånd till skulder. Du ska i första hand försöka upprätta en avbetalningsplan för den aktuella skulden
 • Hur överklagar jag?


  Om du får ett beslut som du inte är nöjd med går det att överklaga. Du skickar då ett brev med dina synpunkter angående varför du tycker att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha. Brevet skickar du till Enheten för Ekonomiskt Bistånd. Överklagan ska lämnas in inom 3 veckor från det att du har fått ta del av beslutet. Glöm inte att du behöver skriva under överklagandet. Kommer ett överklagande in försent kan det avvisas. Om beslutet inte ändras skickas det vidare till Förvaltningsrätten som får avgöra ärendet genom en dom.Har du frågor kring ett överklagande kan du vända dig till den handläggare som har fattat beslutet.
 • Om jag är en utländsk medborgare?


  Nordiska medborgare ska behandlas på samma sätt som svenska medborgare enligt överenskommelsen Nordiska konventionen. Den som har uppehållstillstånd och EU/EES-medborgare som är arbetstagare (eller söker arbete och bedöms ha en verklig chans till ett arbete), har samma rättigheter som svenska medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd.På sidan Crossroadslänk till annan webbplats finns bra information om vad som gäller för EU-medborgare som vistas i Sverige.Personer som saknar uppehållsrätt och uppehållstillstånd har inte rätt till bistånd.
 • Vart ska jag vända mig om jag är över 65 år?


  Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension, eller om din pension är så låg att du inte kan försörja dig på den, skall du vända dig till Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon 0771-776 776 och ansöka om äldreförsörjningsstöd.