• Halmstads webbplatser

Så fungerar en kommun

Halmstads kommun är en av Sveriges 290 kommuner som alla styrs av politiker valda av invånarna i respektive kommun. Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. Kommunens högst beslutande organ är kommunfullmäktige.

Invånarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens invånare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen.

Kommunfullmäktige utser nämnder och bolagsstyrelser

Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna och bolagsstyrelserna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens “regering” och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna och bolagsstyrelserna sätter mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna och bolagsstyrelserna väljs av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd och bolagsstyrelse är ansvarig för.

Nämndernas och bolagsstyrelsernas uppgift är att sätta mål utifrån sitt ansvarsområde.

Varje nämnd och bolagsstyrelse har en organisation bestående av anställda medarbetare, tjänstepersoner. Till exempel har barn- och ungdomsnämnden en förvaltning som heter barn- och ungdomsförvaltningen. Förvaltningarna och bolagen utför det arbete som nämnden och bolagsstyrelsen har beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden. Kommundirektören har det övergripande och samordnade ansvaret för kommunens förvaltningar och bolag och är kommunens högsta tjänsteperson.

Nämnderna och bolagsstyrelserna har ett ansvar för att följa upp att organisationens arbete leder mot de beslutade målen.