Så fungerar en kommun

Halmstads kommun är en av Sveriges 290 kommuner som alla styrs av politiker valda av invånarna i respektive kommun. Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. Kommunens högst beslutande organ är kommunfullmäktige.

Invånarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens invånare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen.

Kommunfullmäktige utser nämnder

Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens “regering” och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd är ansvarig för. Kommunstyrelsens ordförande har det högsta ansvaret för nämnderna.

Nämndernas viktigaste uppgift är att “bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare, tjänstepersoner. Till exempel har barn- och ungdomsnämnden en förvaltning som heter barn- och ungdomsförvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden. Kommundirektören har det övergripande och samordnade ansvaret för kommunens förvaltningar och är kommunens högsta tjänsteperson.

Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att förvaltningens arbete leder mot de politiska målen.