• Halmstads webbplatser

Kommunens organisation

Halmstads kommun är organiserad i förvaltningar och kommunala bolag. Kommunlednings­förvaltningen ansvarar för stadens övergripande ledning, styrning och uppföljning.

Vår organisation

Organisationsskiss för Halmstads kommun. Du kan läsa en beskrivning av organisationen i textform nedan.Förstora bilden

Klicka för större bild

Beskrivning av Halmstads kommuns organisation i textversion:

Överst i organisationen finns kommunfullmäktige. Som ett stödjande organ till kommunfullmäktige finns kommunrevisionen. Direkt under kommunfullmäktige ligger kommunstyrelsen, nämnder, bolag och samverkansnämnder. Till varje nämnd hör en förvaltning.

Nämnder och förvaltningar

Bolag

Samverkansnämnder

  • Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
  • Patientnämnden
  • Samordningsförbundet i Halland

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fattar de högsta besluten i Halmstad. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Förvaltningar

Halmstads kommun har 10 förvaltningar, alla med sitt eget verksamhetsområde och deras verksamheter finns i alla delar av samhället. Varje förvaltning styrs av en politiskt tillsatt nämnd.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning, som på uppdrag av kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp verksamheterna i kommunen.

Kommunala bolag

Halmstads kommun har direkt och indirekt intressen i ett stort antal hel- eller delägda kommunala bolag som har verksamheter inom allt från lägenheter till sophantering och energitjänster. Halmstad Rådhus AB är kommunens koncernbolag och därmed ägare till samtliga Halmstads kommun bolag.

Kommunrevisionen granskar

Kommunens eget granskningsorgan kommunrevisionen granskar och utvärderar kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagsstyrelsernas verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt.

Valnämnden organiserar och genomför val

Valnämnden ansvarar för att lokalt organisera och genomföra val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och att genomföra eventuella extraval och folkomröstningar.