• Halmstads webbplatser

Mobil livsmedels­­försäljning – vagnar och food trucks

För att få ställa upp flyttbara fordon eller vagnar för matförsäljning på en offentlig plats behöver du tillstånd. Du behöver också göra en anmälan för att få sälja livsmedel.

Tillstånd och anmälningar du behöver för mobil livsmedelsförsäljning

 • Du behöver söka tillstånd från Polisen för att tillfälligt få ställa upp vagen eller fordonet.
 • Du behöver göra en anmälan till kommunen om försäljning av livsmedel.
 • Om du ska ha försäljning från ett flyttbart fordon behöver du göra en intresseanmälan till kommunen för att få en plats.

Du ska dessutom betala hyra för uppställningsplatsen till kommunen eller till en privat markägare.

Om du vill använda offentlig plats

Du får ställa ditt fordon eller din vagn på det som kallas en offentlig plats. Det kan vara en gata eller väg, ett torg, en park, en strand och även en galleria.

Offentliga platser ägs oftast av kommunen, som får lämna sina synpunkter innan Polisen fattar beslut om din ansökan om tillstånd. De kan också ha en privat markägare som du i så fall måste kontakta.

Ditt fordon eller din vagn ska passa in i miljön för att få tillstånd. Det är också viktigt att din försäljning bidrar till en mångfald i matutbudet på uppställningsområdet.

Regler för att få en plats

Serveringsvagn, food trucks och liknande

Till serveringsvagnar räknas flyttbara vagnar, food trucks, bodar och kiosker.

Ett krav för att få en uppställningsplats är att den används regelbundet, det vill säga med ett återkommande intervall.

El ingår inte platshyran. Står du på Stora torg kan du dock få tillgång till kommunens elskåp. När det gäller övriga uppställningsområden måste du kontakta det elbolag som står för elförsörjningen där.

Läs om regler för utformning av serveringsvagnar på Stora torg i vår guide:

Ambulerande försäljning

Ambulerande försäljning sker med mindre vagn som lätt kan flyttas för hand. Försäljningen ska vara tillfällig och bedrivas i obetydlig omfattning utan att den inkräktar på någon annans tillstånd.

Du får tillfälligt ställa upp din försäljningsvagn där det finns en ledig plats. Om någon annan har tillstånd att använda platsen måste du flytta din vagn.

Du behöver alltid anmäla din livsmedelsverksamhet men polistillstånd behövs bara inom vissa områden:

 • I ett område i stadskärnan som avgränsas av Badhusgatan, Norra vägen, Fredriksvallsgatan, Karl XI:s väg, Slottsgatan och Nissans östra strand.
 • Tylösand utmed hela stranden samt inom ett område som begränsas av Nyrebäckens utlopp, Rådjursvägen, Jägmästarvägen och Handikappbadet.
 • Östra stranden utmed hela stranden samt inom ett område som begränsas av Västervallsvägen, Sommarvägen och Hagöns campingplats.
 • Örjans vall.
 • I anslutning till simstadion vid arrangemang.

Kommunen rekommenderar dock att du alltid söker polistillstånd. Då kan du ha din vagn var som helst utan att behöva hålla reda på de olika områdena och de krav som gäller i dessa.

Du kan få företräde till en fast plats

Om du haft food truck, serveringsvagn eller liten försäljningsvagn på en plats har du företräde till samma plats den nästkommande tillståndsperioden – om din verksamhet uppfyller de villkor som ställs. Skulle du missköta verksamheten tas det med i bedömningen vid nästa ansökan.

Om du överlåter din verksamhet till ett annat företag försvinner din rätt till företräde.

Du får inte arrendera ut platsen till en annan person eller ett annat företag.

Om du vill säga upp din plats i förtid

Om du inte vill ha kvar platsen eller bara vill använda den en del av tiden som ditt tillstånd gäller ska du meddela Polisen. Gör detta i god tid.

Om du inte meddelar Polisen måste du betala avgift för hela perioden.

Skicka meddelandet via e-post på adressen tillstand.vast@polisen.se. Berätta vilket diarienummer ditt tillstånd har och från vilket datum du vill säga upp platsen.

Polisen bekräftar till dig från vilket datum uppsägningen gäller. Du betalar avgift för markhyra till kommunen till och med datum som uppsägningen börjar gälla.

Regler för att få sälja livsmedel

Ditt fordon ska vara anpassat för verksamhet med livsmedel. I annat fall ska förberedelser, förvaring och efterarbete oftast göras i en annan lokal, till exempel i en restaurang. Lokalen ska vara anmäld för livsmedelshantering hos kommunen.

Särskilda krav på försäljning av livsmedel i mobil verksamhet

 • Du ska ta hand om avfall och spillvatten från försäljningen – kommunens papperskorgar eller dagvattenbrunnar får inte användas.
 • Det ska finnas varmt eller kallt dricksvatten tillgängligt.
 • Du ska ha tillgång till en personaltoalett som inte alla kunder använder. Antingen en som enbart du använder eller som du delar med andra som har livsmedelshantering. Toaletten behöver inte finnas i vagnen men i nära anslutning till denna.

Om du vill ha försäljning på stranden

Om du vill sälja mat på en strand från ett flyttbart fordon eller food truck har kommunen platser för detta. Tänk på att du kan behöva ett fyrhjulsdrivet fordon för att transportera din vagn på sandstranden.

Områden för strandförsäljning sommaren 2024

Innan du ansöker och gör anmälan

Börja med att fundera på vilken yta som skulle vara lämplig för din verksamhet. Kontakta sedan kommunen för att få reda på om ytan är ledig och vad du behöver tänka på när det gäller utformning och placering. Eller kontakta markägaren om marken är privat.

Du är även välkommen att kontakta kommunen om du har frågor om livsmedelsverksamheten.

Ansök och anmäl i tid

Polistillstånd

Tänk på att ansöka i god tid. Senast tre månader innan du ska börja din försäljning ska du skicka ansökan till Polismyndigheten.

Tänk på det här när du ansöker

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Du behöver därför bifoga foton och beskrivningar. Dessa efterfrågas av kommunen och du ska skicka med dem även om det inte framgår av Polismyndighetens webbsida.

Obs! Om du har lämnat intresseanmälan för en strandplats har du redan skickat in bilagorna och behöver inte göra det en gång till.

 • Food truck – minst två bilder på food truckens in- och utsida. På dessa ska placeringen av serveringsluckan tydligt framgå. Bifoga också en bild på registreringsnumret.
 • Försäljnings- eller serveringsvagnen – minst två bilder på vagnen.
 • En beskrivning av vilken mat som ska serveras.
 • Uppgift om vilken tidsperiod och vilka klockslag som din försäljning ska pågå.
Sök polistillstånd

Anmäl livsmedelsverksamhet

Om du har verksamhet i mer än en kommun ska du anmäla din food truck eller vagn till den kommun där du har mest verksamhet. Du ska sedan alltid ha med dig kommunens registreringsbeslut för att kunna visa upp det vid kontroll i övriga kommuner.

Senast tio dagar innan du startar ska du anmäla din livsmedelsverksamhet till kommunen.

När ansökan har kommit in

Polistillståndet

Polisen börjar arbetet med ditt ärende när du har betalat avgift till polisen. Polisen går igenom din ansökan och skickar den sedan vidare till kommunen, som lämnar sina synpunkter innan polisen fattar beslut. Du blir kontaktad om något behöver kompletteras.

Livsmedelsverksamheten

Kommunen går igenom din anmälan om livsmedelsverksamhet. När du har startat bokar kommunen in ett första kontrollbesök. Kommunen gör sedan regelbundna kontroller.

Avgifter till kommunen

Förutom avgiften för polistillståndet betalar du avgift till kommunen för:

 • hanteringen av din ansökan
 • hyra av den offentliga platsen (så kallad markupplåtelse)
 • anmälan av din livsmedelsverksamhet
 • regelbunden livsmedelskontroll.

Om du har din verksamhet på privat mark kan du behöva betala hyra till markägaren.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Om du inte följer lagar och regler kan ditt polistillstånd dras in under den pågående tillståndsperioden. Detta tas sedan med i bedömningen när du gör en ny ansökan.