• Halmstads webbplatser

Fettavskiljare i livsmedelsverk­­samhet

Om din livsmedelsverksamhet riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste du avskilja fettet från avloppsvattnet. Det gör du med en fettavskiljare. Installationen ska anmälas till kommunen.

Motverka fett i avloppet med fettavskiljare

Ledningsnätet i Halmstad är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten från hushåll. Det innebär att större mängder animaliskt och vegetabiliskt fett inte får hällas ut i avloppet.

Se "Allmänna bestämmelser för användning av Halmstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA". Filen finns längst ner på sidan.

Därför behövs fettavskiljare

Vattentemperaturen sjunker när avloppsvatten kommer ut i ledningsnätet. Fett fastnar då i rör och ledningar och orsakar till slut igensättning. Detta kan i sin tur leda till kostsamma översvämningar i källare och att avloppsvatten släpps ut orenat i sjöar och vattendrag.

Fett kan dessutom bilda giftigt svavelväte, som i sin tur omvandlas till svavelsyra som fräter sönder både betong och metalledningar. Har du en verksamhet där avloppsvatten innehåller fett måste du därför avskilja fettet innan det rinner ut i avloppsledningsnätet.

Att större mängder fett får inte föras ut i ledningsnätet eftersom detta är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten från hushåll. Detta slås fast i

Exempel på livsmedelsverksamheter som behöver ha fettavskiljare

 • Bageri
 • Café och konditori
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Livsmedelsbutik
 • Hamburgerbar
 • Mottagningskök
 • Personalmatsal
 • Pizzeria
 • Restaurang
 • Salladsbar
 • Konditori
 • Storkök
 • Rökeri
 • Gatukök
 • Sushi

Gör alltid en anmälan till kommunen

Innan du installerar en fettavskiljare behöver du ett startbesked. Du ska därför göra en anmälan till kommunen. Använd kommunens e-tjänst och välj Ändring av eller i befintlig byggnad.

Anmäl installationen

Att tänka på vid installationen

 • Den fettavskiljare du väljer ska vara utformad enligt standarden SS-EN 1825-1, som kan beställas på www.sis.se Länk till annan webbplats..
 • Standarden ger även vägledning för dimensioneringen. Kontakta en leverantör, VVS-konsult eller rörinstallatör för att ta fram underlag för dimensioneringen och för att välja rätt storlek, typ och lämplig placering.
 • Fettavskiljaren bör placeras väl avskilt från utrymmen där livsmedel förvaras och hanteras.
 • Köksavlopp eller motsvarande, exempelvis vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar, ska anslutas till fettavskiljaren, men inte avlopp från toalett och hygienutrymmen.
 • Tänk också på att det ska vara möjligt att tömma avskiljaren utan att passera utrymmen där man hanterar livsmedel.

Underhåll av fettavskiljaren

Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren har ett gemensamt ansvar för att anläggningen fungerar tillfredsställande. I standarden SS-EN 1825-2, som kan beställas från www.sis.se Länk till annan webbplats. finns vägledning om drift och underhåll.

Som verksamhetsutövare ska du i din egenkontroll av livsmedelsverksamheten visa att drift och underhåll sköts. Spara därför dokument från tömningarna av fettavskiljaren.

Tömning – möjlighet till ändrat intervall

Du ska tömma din fettavskiljare så ofta att den alltid kan behålla sin funktion – minst fyra gånger per år enligt kommunens renhållningsföreskrifter. Om du anser att tömningarna blir för många i förhållande till behovet i din verksamhet kan du ansöka om ändrat tömningsintervall.

För att få tillstånd till förlängt intervall ska vissa krav uppfyllas. Kommunen bedömer då bland annat fettavskiljarens storlek i förhållande till verksamhetens omfattning, exempelvis antalet tillagade portioner per dygn. Det är också viktigt att fettavskiljaren larmar när den behöver tömmas.

Kostnad för ändrat intervall

För att ändra intervall betalar du timavgift enligt kommunens miljötaxa.

Lämna din ansökan i god tid

Ansökan ska lämnas till miljönämnden senast en månad innan den avsedda ändringen ska börja gälla.

Ansök om ändrat intervall