• Halmstads webbplatser

Café, restaurang och annan livsmedels­verksamhet­­­

När du ska servera, sälja eller hantera livsmedel behöver du anmäla din verksamhet till kommunen. Kravet gäller både dig som serverar mat och dig som tillverkar, distribuerar och håller lager. Du måste även anmäla när du ska upphöra med en verksamhet.

Anmäl senast 1 juli

Om du har en verksamhet som tillverkar, förädlar eller distribuerar produkter som kommer att vara i kontakt med livsmedel måste du anmäla din verksamhet till kommunen senast den 1 juli.

Till så kallat kontaktmaterial räknas exempelvis förpackningar, köksapparater, platshandskar och bestick.

Anmäl ny verksamhet, förändringar och avslut

Så gott som all livsmedelshantering utanför det egna hemmet ska anmälas till kommunen: restauranger, caféer, gatukök, catering, bagerier, konfektyrtillverkning, butiker, lager, grossistverksamhet, matmäklare, mobila och tillfälliga verksamheter, transport av kylda och frysta livsmedel med mera.

Du måste göra en anmälan när du

 • öppnar ny verksamhet
 • ändrar sortimentet, byter lokal eller på annat sätt förändrar din verksamhet
 • tar över en befintlig verksamhet
  (förre ägaren måste anmäla att den avslutas)
 • avslutar en verksamhet.
Gå direkt till tjänsten för anmälan

Mobil livsmedelsverksamhet

Om du ska sälja livsmedel från en mobil ­anläggning – food truck, serveringsvagn eller liknande – ska du anmäla livsmedelsverksamheten till Halmstads kommun om det är här du huvudsakligen bedriver din verksamhet. Sker större delen av din verksamhet i en annan kommun ska du istället vända dig till denna.

Du behöver polisens tillstånd och klartecken från Halmstads kommun för att ställa upp din anläggning på allmän plats. Läs information om detta i vår guide:

Tillfällig livsmedelsverksamhet

Tillfälliga livsmedels­verksamheter ska anmälas till kommunen om de inte är mycket enkla eller pågår under en mycket begränsad tidsperiod.

Exempel på verksamheter som ska anmälas:

 • Försäljning eller servering på en mässa, festival, marknad eller liknande.
 • Sälja korv från en korvvagn.
 • Sälja smörgåsar på fotbollsmatcher regelbundet.
 • Tillverkning och försäljning av livsmedel, regelbundet på marknader.

Matmäklare

Med matmäklare menas ett företag som köper och säljer livsmedel utan att ha någon egen fysisk hantering av varorna.

Verksamheten ska vara registrerad som en livsmedelsanläggning även om det inte finns några utrymmen där livsmedel hanteras. Livsmedelsanläggningen är den plats varifrån du köper och säljer varorna.

Tillverkning och förpackning av animaliska produkter

Om du tillverkar eller förpackar animaliska produkter behöver du inte anmäla till kommunen. Då ska verksamheten i stället godkännas av Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. innan du kan starta.

UF-företag (Ung Företagsamhet)

Om du har ett UF-företag med livsmedelsverksamhet ska du följa samma lagar som andra livsmedelsföretagare. Det innebär att du ska anmäla din verksamhet till kommunens miljönämnd.

Miljönämnden bedömer om verksamheten ska registreras och riskklassas. Beroende på vad beslutet blir kan du behöva betala avgift för registreringen och för den livsmedelskontroll som kan behövas i din verksamhet.

Du betalar avgift enligt kommunens taxa för livsmedelskontroll.

Mer utförlig information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats:

I vissa fall ska du anmäla till en annan myndighet

En livsmedelsverksamhet ska alltid anmälas till den myndighet som kontrollerar den aktuella typen av verksamhet. Det är inte alltid kommunen. Det kan även vara Livsmedelsverket eller Länsstyrelsen i Halland.

Detta gäller exempelvis företag som tillverkar vin och sprit vin samt mejeri- och charkuteriprodukter.

Läs reglerna på Livsmedelsverkets webbplats:

Vem ska göra anmälan

Den som ansvarar för serveringen ska anmäla livsmedelsverksamheten. Det kan vara du som är företagare eller en enskild person, kommun, föreningsdriven verksamhet eller annan organisationsform.

När du startar ny verksamhet

Du kan behöva andra tillstånd

Innan du startar en livsmedels­verksamhet bör du ta reda på om du behöver fler tillstånd. Invänta dessa innan du skickar din anmälan, så att du säkert vet att din verksamhet kommer bli av.

Kontakta gärna kommunens företagsservice för att få en överblick av de olika tillstånd och anmälningar som kan vara aktuella.

Tillstånd du kan behöva

Om du ska:

Det är ditt ansvar att se till att alla nödvändiga tillstånd finns. I Verksamt.se:s checklista för att starta restaurang Länk till annan webbplats. kan du se vilka tillstånd du kan behöva från din kommun och från andra myndigheter.

Regler att följa

Innan du startar är det viktigt att du tar reda på vilka lagkrav som finns på din livsmedelsverksamhet.

Några av de viktigaste reglerna

Kontakta gärna kommunen i ett tidigt skede för att få råd och vägledning.

Anmäl i tid

Tänk på att börja i tid. Minst tio arbetsdagar innan du startar eller förändrar verksamheten ska du skicka en anmälan till kommunen.

Var noga med att fylla i alla uppgifter. En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Du ska exempelvis uppge bolagsform samt verksamhetens namn och adress.

Den som skriver på anmälan ska vara behörig att göra detta, exempelvis firmatecknare eller vd. Om en annan företrädare för företaget skriver under ska ett intyg om behörighet bifogas till ansökan.

Anmäl livsmedelsverksamhet

Är du under 18 år?

För att starta en livsmedelsverksamhet måste du ha fyllt 16 år. Du kan dock endast anmäla verksamheten till kommunen själv om du har ett medgivande från din förälder eller överförmyndare.

Först när du fyllt 18 år kan du anmäla. Då är du också själv ansvarig för att uppfylla alla lagar och regler som ställs på livsmedelsverksamhet.

Om du inte anmäler riskerar du sanktionsavgift

Om du startar utan att ha lämnat in anmälan är sanktionsavgiften 1 procent av företagets årsomsättning. Du betalar dock aldrig mindre än 5 000 kronor och aldrig mer än 75 000 kronor.

Om du överlåter din verksamhet till en annan fysisk eller juridisk person utan att ha lämnat in anmälan är sanktionsavgiften 0,5 procent av företagets årsomsättning. Du betalar dock aldrig mindre än 2 500 kronor och aldrig mer än 40 000 kronor.

När anmälan har kommit in

När din anmälan kommit in granskar vi dina uppgifter. Vi kontaktar dig om något behöver kompletteras.

Om vi inte meddelar något annat får du starta verksamheten tio arbetsdagar efter att anmälan kommit in. Det är ditt ansvar som företagare att utforma lokaler och egen kontroll för verksamheten.

Avgift för anmälan

Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

När verksamheten har startat

När du har startat bokar kommunen tid med dig för en första kontroll av verksamheten. Om vi upptäcker brister kan vi ställa krav på exempelvis renovering eller ändring av sortimentet, eller stängning tills nödvändiga åtgärder är klara.

Du ska själv kontrollera verksamheten

Du ska själv kontrollera din verksamhet för att säkerställa att produkterna har rätt märkning och sammansättning och är säkra att äta. Det kallas egenkontroll.

Kommunens kontroll

Förutom den kontroll du gör själv gör kommunen regelbunden kontroll. Vi följer upp:

 • att systemet för egenkontroll är anpassat för den verksamhet som bedrivs
 • att anläggningens lokaler, inredning och utrustning uppfyller lagstiftningens krav.

Du betalar en fast avgift för den årliga kontrollen. Avgiftens storlek avgörs av bland annat vilken typ av verksamhet du har. Du betalar enligt kommunens taxa för livsmedelskontroller.