• Halmstads webbplatser

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten.

Det finns två typer av servitut – avtalsservitut och officialservitut.

Avtalsservitut

Avtalsservitut skrivs mellan två fastighetsägare där den ena fastigheten får rätt att använda något specifikt på den andra fastigheten, till exempel en väg eller en brunn. Servitutet gäller tills rättighetshavaren ansöker om att det ska tas bort.

Officialservitut

Officialservitut bildas genom ett beslut hos lantmäterimyndigheten. Ett sådant servitut kan bara skrivas in i och tas bort ur fastighetsregistret av en lantmätare.

Det är vanligt att officialservitut bildas i samband med någon annan åtgärd, till exempel avstyckning, då rätt till väg, avlopp, vattenledning, parkering och så vidare, inte alltid kan lösas inom den egna fastigheten. Ett officialservitut kan även bildas genom en fastighetsregleringesåtgärd. Officialservitut redovisas i fastighetsregistret både som text och som karta.

Ansök om att bilda, ändra eller upphäva ett officialservitut