• Halmstads webbplatser

Kartor

Om du ska bygga nytt eller bygga om behöver du en aktuell karta. Kartorna kan beställas i digitalt format eller som utskrift. Här kan du läsa om de olika kartprodukterna som du kan beställa hos kommunen.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt behöver du bifoga en situationsplan. Du använder nybyggnadskartan som underlag till situationsplan i samband med ansökan om bygglov.

Exempel på hur en nybyggnadskarta ser ut

Svartvit nybyggnadskarta där hus, tomt och väg är inritat med alla mått.

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta används som situationsplan till bygglov, när du ska göra en tillbyggnad. Används även vid nybyggnad av komplementbyggnad till exempel garage.

Exempel på hur en enkel nybyggnadskarta ser ut

Enkel nybyggnadskarta där hus, tomt och väg är inritat. Enstaka mått är angivna, till exempel fastighetsgränser (tomtgränser).

Primärkarta

Primärkartan är en storskalig, detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på marken i hela kommunen. Kartan innehåller byggnader, gator, vägar, markdetaljer, vattendrag med mera. Primärkarta används som situationsplan när du ska göra en bygganmälan för attefallshus. Det kan också behövas för bygglov utanför detaljplanelagt område.

Exempel på hur en primärkarta ser ut

Enkel primärkarta där hus, tomt och väg är inritat. Enstaka mått är angivna, till exempel fastighetsgränser (tomtgränser). En tillbyggnad är ditritad med mått skrivna för hand.

Digital kartfil

Digital kartfil är ett kartutdrag från vår primärkarta eller tätortskarta.

Tryckt tätortskarta

Tätortskartan innehåller markanvändning, byggnader, gator, gatunamn och adressnummer i tätorterna. Kartan är i skala 1:15 000 (117 x 69 centimeter).

Tryckt kommunkarta

Kommunkartan är ett särtryck från Terrängkartan över Halmstads kommun.
Kartan är i skala 1:50 000 (95 x 95 centimeter).

Beställ karta

Beställ karta

Teckenförklaring

Här hittar du förklaringar till symboler, streck och andra tecken som finns på kommunens kartor.

Byggnader

En gul rektangel med ett kryss som inte går ända ut mot kanterna.

Bostadshus, takkontur

En gul rektangel med ett kryss som går ända ut mot kanterna.

Bostadshus, husliv

En gul rektangel med ett vågrät streck som inte går ända ut i kanterna.

Uthus eller garage, takkontur

En gul rektangel med ett vågrät streck som går ända ut i kanterna.

Uthus eller garage, husliv

En gul rektangel med ett diagonalt streck som går ända ut i kanterna.

Uterum

En gul rektangel med ett diagonalt streck som inte går ända ut i kanterna.

Tak

En gul rektangel.

Byggnader

En gul rektangel med en figur i.

Distributionsbyggnad

En vit rektangel med ett diagonalt streck.

Skärmtak

En vit rektangel.

Altan

En vit rektangel med en liggande pil i.

Trappa till byggnad

VA-förhållande (vatten och avlopp)

En streckad linje.

Vattenledning

En svart linje

Spillvatten kombinerad avloppsledning

En streckad linje där varannan streck är en punkt.

Dagvattenledning

En stjärna.

Förbindelsepunkt för VA-ledningar (Befintlig, beräknad eller planerad)

V 000, S 000, D 000

Ledningsslag med dimension

En cirkel

Nedstigningsbrunn

Fastighetsinformation

Fastighetsgräns med gränspunkt

Fastighetsgräns med gränspunkt

27:48

Fastighetsbeteckning

En streckad linje med långa streck

Servitutgräns

projekthöjd

Projekthöjd

SH+23.15

Sockelhöjd

+23.95. Nedanför siffrorna är ett större plus.

Markhöjd

Streck med två små streck uppåt

Staket

Häck

Häck

Bred häck

Bred häck

Stödmur

Stödmur

Stenmur

Stenmur

Ett litet kors med en cirkel i mitten

Lyktstolpe

En liten svart rektangel

Distributionsskåp

En tunn streckad linje

Vägkant, stig

Slänt

Slänt