• Halmstads webbplatser

Kostnad för lantmäteri­förrättning

Det är den tid vi behöver lägga ner på ditt ärende som avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur komplicerad och omfattande förändringen är. Om du önskar fast pris kan du kontakta ansvarig förrättningslantmätare.

Grundbelopp

Lantmäterimyndigheten tar ut ett grundbelopp för alla ansökningar oavsett om ärendet kan genomföras eller inte. Grundbeloppet täcker lantmäterimyndighetens administrativa kostnader.

Grundbelopp

GrundbeloppTilläggsbeloppTotalt
1–5 fastigheter6 500 kronor6 500 kronor
6> fastigheteter6 500 kronor12 000 kronor18 500 kronor

Timpris

Utöver grundbeloppet får du betala för den tid vi behöver lägga på ärendet.

Timpris lantmäteriförrättning

Yrkestitel

Kostnad

Förrättningslantmätare med specialistkompetens

1 900 kronor/timmen

Förrättningslantmätare

1 700 kronor/timmen

Lantmäteriingenjör

1 500 kronor/timmen

Biträdande handläggare

1 200 kronor/timmen

Olika ärenden kräver olika arbetsinsats

Det är ärendets omfattning som avgör det totala priset. Typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter har betydelse för arbetsinsatsen. Men det kan också finnas problem och svårigheter som gör att förrättningen tar mer tid – exempelvis krånglig fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då får du ändå betala för den tid vi lagt på ärendet. Detsamma gäller om ärendet dras tillbaka av dig som sökt.

Kostnadsexempel vanliga åtgärder

Åtgärd

Kostnad

Avstyckning av mindre bostadsfastighet

cirka 45 000 kronor

Fastighetsreglering mellan två fastigheter med enkla förhållanden

cirka 45 000 kronor

Fast pris för vissa åtgärder

I nedan exempel tas inte grundbelopp eller timavgift ut, utan de har fasta priser. För nedanstående åtgärder tas inte grundbelopp eller timavgift ut, istället fasta priser.

Fasta kostnader för vissa åtgärder

Åtgärd

Fast belopp

Tillägg

Registrering av ändrat andelstal
enligt 24 a § AL

3 250 kronor

700 kronor per fastighet utöver den första.

Godkännande av överenskommelse
enligt 43 § AL

6 500 kronor

700 kronor per fastighet utöver den första.

Gränsutvisning

Vid gränsutvisning tas inget grundbelopp ut, endast timpris.

Gränsutvisning kostnad

Gränsutvisning

Timpris

Gränsutvisning

1 094 kronor i timmen + moms

Överklagande av lantmäterifaktura

Vill du överklaga avgiften för lantmäteriförrättningen skickas överklagandet till:

Lantmäterimyndigheten i Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Ange fakturanumret och vilken fastighet det gäller samt varför du anser att avgiften ska ändras. Överklagandet måste ha kommit in till myndigheten senast tre veckor efter fakturans förfallodag. Överklagandet behandlas sedan av Mark- och miljödomstolen.

Du ska betala fakturan även om du kommer att överklaga den. Får du rätt
kommer återbetalning att ske med ränta enligt 2 och 5§§ räntelagen (1975:635).