Gemensamma anläggningar

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och används gemensamt av flera fastigheter. Till exempel en väg, parkering eller vatten- och avloppsledningar.

Så bildar du en gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning. Då bestäms det hur anläggningen ska utformas och skötas, men också hur kostnader ska fördelas mellan de olika fastigheterna.

Eftersom det är fastigheter och inte fastighetsägare som är anslutna till gemensamhetsanläggningen, så gäller anläggningsbeslutet även framtida ägare till fastigheterna.

Ansök om anläggningsförrättning

Anmäl ändrade andelstal

Vanligaste anledningen till att andelstal behöver ändras är att fastighetens användning ändras, till exempel när en obebyggd fastighet blir bebyggd.

Har styrelsen i din samfällighetsförening fått behörighet att besluta om ändrade andelstal för delägarfastigheter i samfälligheten ska denna ändring registreras av lantmäterimyndigheten.

Styrelsens beslut gäller först då lantmäterimyndigheten registrerat de nya andelstalen i fastighetsregistret.