• Halmstads webbplatser

Fastighets­gränser

En fastighetsgräns är en skiljelinje mellan två fastigheter. Det finns olika sätt att ta reda på gränsens sträckning om du inte vet var gränsen till din fastighet går.

Gränsutvisning

Vid en gränsutvisning markeras gränsen med till exempel en träkäpp eller sprayfärg. En gränsutvisning kan också innebära att man letar rätt på överväxta gränsmärken eller hjälper till med att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar. En gränsutvisning är inte juridiskt bindande.

Se kostnad för gränsutvisning.

Beställ gränsutvisning

Särskild gränsutmärkning

Har dina gränsmärken försvunnit eller förstörts vid markarbeten på fastigheten? Då kan du ansöka om särskild gränsutmärkning. Vi återställer försvunna markeringar och markerar tidigare omarkerade gränspunkter.

En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Om det finns oklarheter vart gränsen går måste en fastighetsbestämning göras först.

För förrättningsåtgärden särskild gränsutmärkning debiteras grundbelopp samt löpande timkostnad efter tidsåtgång. Se kostnad för lantmäteriförättning.

Ansök om särskild gränsutmärkning

Fastighetsbestämning

Genom en fastighetsbestämning kan du klargöra var fastighetsgränsen går eller var ett servitut finns.

Om det är oklart vart fastighetsgränserna går eller om det råder oenighet mellan markägarna bör en fastighetsbestämning genomföras. Lantmäterimyndigheten utreder då frågan och beslutar var gränsen ska anses gå. Den bestämda gränsen markeras och beslutet blir juridiskt bindande för alla ägare av de berörda fastigheterna i framtiden.

För förrättningsåtgärden fastighetsbestämning debiteras grundbelopp samt löpande timkostnad efter tidsåtgång. Se kostnad för lantmäteriförättning

Ansök om fastighetsbestämning