• Halmstads webbplatser

Fastighets­gränser

En fastighetsgräns är en skiljelinje mellan två fastigheter. Det finns olika sätt att ta reda på gränsens sträckning om du inte vet var gränsen till din fastighet går.

Längre handläggningstider för vissa lantmäteriärenden och karttjänster

För närvarande saknar vi tillgång till lantmäterihandlingar, vilket bland annat påverkar kommunens framställning av nybyggnadskartor och handläggning av lantmäteriförrättningar hos Halmstads kommunala lantmäterimyndighet. Konsekvenserna för kommunen:

  • Framställning av nybyggnadskartor förväntas ta längre tid än normalt.
  • Handläggning av förrättningar hos den kommunala lantmäterimyndigheten påverkas.
  • Kommunen har också begränsade möjligheter att svara på frågor och ge allmän service rörande till exempel fastighetsgränser, servitut med mera.

Läs mer om orsakerna till längre handläggningstider Länk till annan webbplats..

Gränsutvisning

Vid en gränsutvisning markeras gränsen med till exempel en träkäpp eller sprayfärg. En gränsutvisning kan också innebära att man letar rätt på överväxta gränsmärken eller hjälper till med att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar. En gränsutvisning är inte juridiskt bindande.

Se kostnad för gränsutvisning.

Beställ gränsutvisning

Särskild gränsutmärkning

Har dina gränsmärken försvunnit eller förstörts vid markarbeten på fastigheten? Då kan du ansöka om särskild gränsutmärkning. Vi återställer försvunna markeringar och markerar tidigare omarkerade gränspunkter.

En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Om det finns oklarheter vart gränsen går måste en fastighetsbestämning göras först.

För förrättningsåtgärden särskild gränsutmärkning debiteras grundbelopp samt löpande timkostnad efter tidsåtgång. Se kostnad för lantmäteriförättning.

Ansök om särskild gränsutmärkning

Fastighetsbestämning

Genom en fastighetsbestämning kan du klargöra var fastighetsgränsen går eller var ett servitut finns.

Om det är oklart vart fastighetsgränserna går eller om det råder oenighet mellan markägarna bör en fastighetsbestämning genomföras. Lantmäterimyndigheten utreder då frågan och beslutar var gränsen ska anses gå. Den bestämda gränsen markeras och beslutet blir juridiskt bindande för alla ägare av de berörda fastigheterna i framtiden.

För förrättningsåtgärden fastighetsbestämning debiteras grundbelopp samt löpande timkostnad efter tidsåtgång. Se kostnad för lantmäteriförättning

Ansök om fastighetsbestämning