• Halmstads webbplatser

Byggnadsnämndens tillsynsområden

Byggnadsnämnden har tillsyn över att den som utför eller låter utföra en bygg, mark eller rivningsåtgärd fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

Vad ingår i byggnadsnämndens tillsynsansvar?

Utöver detta ingår det i byggnadsnämndens ansvar att ha tillsyn över att

ägare tar sitt ansvar att underhålla sina byggnader och tomte samt att funktionskontrollanter och kontrollansvariga sköter sina uppgifter enligt lagen.

Byggnadsnämnden är bland annat tillsynsmyndighet över följande områden:

 • Enkelt avhjälpta hinder – Tillgänglighet
 • Olovligt byggande
 • Ovårdade byggnader och tomter
 • Hissar och andra motordrivna anordningar
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • Bristande taktsäkerhet
 • Överträdelse mot strandskyddet

Vad menas med tillsyn?

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand för att det som har blivit fel ska rättas till. Ofta startar ett så kallat tillsynsärende efter att en anmälan har kommit in eller att på andra sätt blivit uppmärksammade på att en överträdelse av något slag kan ha skett.

Ta alltid reda på vad som kräver lov och anmälan innan du påbörjar en åtgärd. Det är exempelvis olovligt att börja bygga utan ett startbesked eller att flytta in i en byggnad utan ett slutbesked.

Har du fått lov är det viktigt att du läser igenom hela beslutet med vad som gäller för startbesked och slutbesked. Om du under byggtiden vill göra ändringar ska du meddela oss innan du påbörjar dem. Ändringar kräver nya handlingar, nytt beslut och medför en ytterligare avgift för dig som bygger.

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan byggnadsnämnden inte ingripa eller förelägga om rättelse. Det innebär däremot inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Den enda byggåtgärden som inte har någon preskriptionstid är om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad eller överträdelser av strandskyddet. Vi den sådan överträdelse kan kommunen ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan åtgärden utfördes.

Prata med dina grannar

Fundera du på vad som byggs i ditt närområde kan du alltid kontakta kommunen och få information om de bygglov som finns. Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Kontakta alltid i första hand själv fastighetsägaren. Exempelvis om växtligheten på din grannes tomt börja skymma sikten vid din utfart. Prata då först med grannen och framför din oro. Får du inte gehör kan du lämna in en anmälan till kommunen.

Innan du lämnar in en anmälan behöver du veta följande:

 • Alla anmälningar som gäller samma sak läggs ihop till ett ärende. Det gör ingen skillnad om fler anmäler samma sak.
 • Du kan inte ångra en inskickad anmälan, när det kommit till kommunens kännedom är de skyldiga att utreda frågan.
 • När du skickar in en anmälan blir det en offentlig handling.
 • Du som anmälare är inte en part i ärendet. Parter är byggnadsnämnden och den som blir anmäld. Det innebär att du som anmälare inte kommer hållas uppdaterad under tiden ärendet hanteras. Står du som anmälare kommer du få ett beslut skickat till dig när det är fattat.
 • Du kan göra anmälan anonymt men tänk då på att inte lämna några personuppgifter. Skickar du e-post så kommer din e-postadress komma med i ärendet, på samma sätt om du ringer in så syns ditt telefonnummer. Så vill du förbli anonym så kan du posta din anmälan. Observera att du då inte får någon återkoppling alls i hur det går i ärendet.

Det finns inga formella krav på hur en tillsynsanmälan ska utformas. Vi behöver dock information om vilken åtgärd du vill anmäla samt var åtgärden utförs eller är utförd. För att tillsynsanmälan ska upprättas så snabbt och korrekt som möjligt är det bra om vi får ett tydligt underlag från början.

Din anmälan bör därför innehålla

 • fastighetsbeteckning eller gatuadress för den fastighet som anmälan avser
 • beskrivning i text vad din anmälan avser
 • om du vet när åtgärden utfördes, om den pågår eller är avslutad
 • om du anser att det finns fara för säkerhet och hälsa.

Din anmälan kan också innehålla

 • övrig information som kan vara viktig för oss att känna till
 • fotografier, ritningar eller annat underlag som styrker din tillsynsanmälan och ger oss en uppfattning om omfattningen av åtgärden
 • dina kontaktuppgifter om du önskar få ta del av beslutet när det fattats

Din anmälan om olovligt byggande kan du göra via vårt formulär:

Anmäl olovligt byggande

Vad händer efter jag lämnat in min anmälan?

Tillsynsärenden kan ta tid. Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir först när vi börjar granska anmälan. Det finns ingen lagstadgad handläggningstid för tillsynsärenden så som det gör för exempelvis bygglov.

Ett första steg är i regel att den som blivit anmäld ges tillfälle att komma in med en förklaring. Även anmälaren kan bli kontaktad om kommunen behöver fler uppgifter för att kunna utreda ärendet.

Tillsynsanmälningar som hanteras av andra

Det finns andra tillsynsanmälningar utanför byggnadsnämndens ansvarsområde, det vill säga områden där byggnämnden inte kan påverka. Du kan nedan läsa några exempel som regleras i annan lagstiftning eller av en annan instans.

Jordabalken för frågor om egendom

Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan regleras av jordabalken, exempelvis grenar och rötter som tränger över tomtgränser

När du störs i din bostad

Om du har problem med miljön i din bostad, framför det först skriftligt till din hyresvärd, din granne eller den som du tror orsakar problemet. Om du inte får den hjälp du behöver kan du kontakta kommunen. Läs mer om vad du kan göra om du störs i din bostad här Länk till annan webbplats.

Växtlighet

Alla människor som bor i Halmstad ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark eller skymmer sikten. Läs mer om riktlinjer kring häckar, träd och buskage på privat mark här Länk till annan webbplats.

Skyltar i vägområde

Reklamskyltar betraktas som anläggning enligt 43 § pkt 1 väglagen. Du som vill sätta upp en reklamskylt inom vägområdet till en allmän väg måste ha tillstånd av väghållningsmyndigheten för en statlig väg. Läs mer om trafikverkets riktlinjer Länk till annan webbplats.