• Halmstads webbplatser

När du störs i din bostad

Om du har problem med miljön i din bostad, framför det först skriftligt till din hyresvärd, din granne eller den som du tror orsakar problemet. Om du inte får den hjälp du behöver kan du kontakta kommunen.

I Sverige har du laglig rätt till en god boendemiljö. Enligt miljöbalken ska bostäder användas på ett sätt som inte skapar störningar som påverkar människors hälsa.

Detta ska din bostad leva upp till

  • Ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och liknande störningar.
  • Ha tillfredsställande ventilation.
  • Släppa in tillräckligt med dagsljus.
  • Vara tillfredsställande uppvärmd.
  • Ge möjlighet till god personlig hygien.
  • Ge tillgång till vatten i den mängd och av den kvalitet som behövs för dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsändamål.
  • Vara fri från ohyra och andra skadedjur.

  Om din boendemiljö inte lever upp till lagkraven

  1. Läs råd för hur du kan undvika störningar i boendemiljön. Se nedan.
  2. Kontakta hyresvärden, din granne eller den som ansvarar för störningen.
  3. Om du inte får hjälp, kontakta kommunen.

  Detta ska du tänka på när du lämnar klagomål

  1. Skriv ner vad problemet gäller.
  2. Skriv ner vilka datum och tider du upplever problemet.
  3. Skriv ner vad orsaken till problemet är.
  4. Skicka det du skrivit till den som ansvarar för störningen. Avvakta två veckor. Ta en bild eller behåll en kopia av skrivelsen.
  5. Kontakta kommunen om du inte fått svar, eller om den som ansvarar för störningen meddelar att hen inte kommer att åtgärda. Skicka kopia på skrivelsen till kommunen.

  Så arbetar kommunen med klagomål på boendemiljön

  När kan du vända dig till kommunen?

  Du kan vända dig till kommunen när du upplever en störning i din bostad som är så allvarlig att den påverkar din hälsa – när den enligt miljöbalken har blivit en olägenhet. Innan du kontaktar kommunen ska du ha pratat med den person, verksamhet eller fastighetsägare som ansvarar för störningen.

  Åtgärdar kommunen alla klagomål?

  Nej. För att vi ska arbeta med ditt klagomål måste den störning som du upplever innebära en risk för din hälsa och inte vara tillfällig. Enligt miljöbalken Länk till annan webbplats., kapitel 9, paragraf 3, ska det vara en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

  Vad händer när du har skickat in ditt klagomål?

  När du har kontaktat kommunen får du prata med en kommunvägledare. Vid behov skickas ditt ärende vidare till en miljö- och hälsoskyddsinspektör som kontaktar dig för att bedöma om ärendet behöver utredas. Du får information om nästa steg och kan också ställa frågor. Hur processen ser ut beror på vilken typ av klagomål det är och hur brådskande ärendet är.

  Vem betalar för arbetet med klagomålet?

  Kommunen tar ut en avgift för arbetet med ditt ärende. Det är den som ansvarar för störningen som betalar – oavsett om klagomålet är befogat eller inte. Det är därför viktigt att du först har pratat med den som ansvarar för störningen så att denne får möjlighet att åtgärda problemet innan kommunen blandas in.

  Kan du lämna ett klagomål anonymt?

  Det går bra att lämna ett anonymt klagomål till kommunen. Men om du redan har angett ditt namn, telefonnummer, e-postadress eller annat som kan spåras till dig kan du inte vara anonym.

  Vid anonyma klagomål är det viktigt med så många detaljer som möjligt när du beskriver störningen, eftersom kommunen inte kan kontakta dig med följdfrågor. När det gäller anonyma klagomål som rör inomhusmiljö är dessa svåra att utreda eftersom kommunen inte kan komma och bedöma störningen.

  Råd om vanliga störningar

  Buller

  Höga ljudnivåer kan ge upphov till tillfälliga eller permanenta hörselskador. Men även lägre ljudnivåer i vardagen kan påverka oss negativt genom att vi får koncentrationssvårigheter eller störd sömn.

  Det finns riktvärden för hur hög ljudnivån får vara i bostäder, vård- och undervisningslokaler, på konserter och liknande. Det finns även riktvärden för hur mycket vägar, industrier och andra verksamheter får låta.

  Om du störs av buller i din bostad kontaktar du först den som orsakar störningen. Det kan vara din granne, en verksamhet, din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om det är en väg som låter kontaktar du väghållaren. I tätorter är detta ofta kommunen medan trafikverket ansvarar för större vägar.

  Eldning

  Halmstads kommun har inga egna regler eller riktlinjer för eldning i braskamin eller annan eldstad inomhus.

  Det är generellt sett tillåtet att trivselelda men inte att elda för uppvärmning om man inte har en miljögodkänd eldstad med ackumulatortank som är avsedd för ändamålet. Genom att trivselelda på rätt sätt minskar du risken för att du, dina grannar och miljön påverkas negativt av eldningen.

  Läs mer om hur du eldar rätt:

  Vid befogade klagomål har kommunen möjlighet att förbjuda eller begränsa eldning i det enskilda fallet.

  Fukt och mögel

  Mögelsvampar och sporer finns naturligt både inomhus och utomhus. Mögel kan börja växa där det är fuktigt eller där ventilationen är dålig. Långt ifrån alla mögelarter är skadliga men en fuktskada bör alltid åtgärdas.

  Fuktskador kan bidra till att bygg- och inredningsmaterial bryts ner vilket kan avsöndra kemiska ämnen i inomhusluften.

  Tecken på fuktskador

  • Synliga fuktskador och fuktfläckar, missfärgningar eller bubblor i golvmattor och tapeter.
  • Det luktar unket eller mögel.
  • Missfärgningar på golv och väggar.
  • I torra utrymmen hittar du insekter som normalt tycker om fukt, till exempel hoppstjärtar och silverfiskar.
  • Färg som flagnar och lossnar.

  Ventilation

  För att du ska må bra inomhus är det viktigt att ventilationen fungerar och är tillräcklig. Ventilationen vädrar ut fukt som uppstår när vi duschar och lagar mat. Ventilationen bidrar till att vi har tillräckligt med syre inomhus och att koldioxiden som bildas när vi andas vädras ut. Ventilationen vädrar även ut föroreningar som avsöndras från byggnadsmaterial och inredning.

  Några vanliga tecken på dålig ventilation är:

  • När det är minus 5 grader eller kallare bildas det fukt på insidan av fönstren, alltså kondens.
  • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch.
  • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrummet eller köket.
  • Frånluftsventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp.
  • Du upplever luften som torr och kvalmig och får ofta huvudvärk.
  • Det finns fuktskada eller synligt mögel i bostaden.

  Lukt

  Matos, tobaksrök och soplukt är exempel på lukter som ibland tar sig in från grannar, trapphus eller verksamheter i närheten. Vedeldning kan också upplevas störande. En väl fungerande ventilation är viktigt för att hålla undan oönskade lukter utifrån.

  Om du bor i lägenhet och får in oönskad lukt från grannar i huset kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om lukten kommer utifrån kontaktar du den verksamhet eller person som orsakar störningen.

  Temperatur och drag

  När det är för kallt

  Om din inomhustermometer visar mindre än 20 grader vintertid bör temperaturen utredas. Du kontaktar då fastighetsägaren och ber denne göra en operativ mätning. Operativ temperatur är ett medelvärde av lufttemperaturen och strålningstemperaturen från omgivande ytor.

  Drag orsakar en lokal avkylning av kroppen och är en vanlig orsak till att man känner obehag och fryser. Otäta fönster och dörrar kan orsaka drag i din bostad. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften kan bidra till att man upplever ett drag.

  När det är för varmt

  Det är vanligt att bostäder blir mycket varma sommartid. Du kan själv påverka temperaturen inomhus genom att vädra när det är svalt ute samt skärma av solens strålar med gardiner eller persienner.

  Om din inomhustermometer ändå visar mer än 26 grader under en längre period sommartid bör temperaturen utredas, särskilt om det är betydligt varmare inne än ute. Vid värmeböljor kan högre temperaturer accepteras. Kontakta fastighetsägaren om du upplever att det är för varmt inomhus.