• Halmstads webbplatser

Bostäder – egenkontroll och regler

Du som är hyresvärd eller på annat sätt erbjuder bostäder har ansvaret för att det inte uppstår missförhållanden som drabbar de boende. Som bostad räknas byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen.

Kontroll av bostäder under 2024

Under 2024 sker kontroller under perioderna januari–april och september–november. Kommunen gör stickprov och kontrollerar exempelvis inomhustemperatur, ventilation och möjligheten till felanmälan.

Som fastighetsägare får du information om besöken 2–3 veckor i förväg. Du har själv möjlighet att delta vid kontrollerna.

Även hyresgästerna informeras om besöket. Besök i en lägenhet görs dock bara om hyresgästen vill. Vi besöker endast lägenheter där det finns en myndig person hemma.

Syftet är att kontrollera att du som är fastighetsägare uppfyller lagstiftningens krav och att de boende har en god inomhusmiljö.

Ditt ansvar gäller även fastighetens gemensamma utrymmen, både inomhus och utomhus. Ansvaret är detsamma oavsett om fastigheten är privatägd eller kommunalägd eller om den tillhör en bostadsrättsförening.

Ansvaret för boendemiljön finns i miljöbalken. Länk till annan webbplats.

De viktigaste kraven på dig som erbjuder bostäder

 • Bostäder ska användas och tas om hand så att det inte finns någon risk för människors hälsa.
 • Fastigheten ska hållas fri från ohyra och skadedjur.
 • Om det uppstår olägenhet för de boende är det ditt ansvar att göra åtgärder.
 • Du förväntas ha rutiner för skötsel av din fastighet, så kallad egenkontroll.

Egenkontroll underlättar skötseln

Det är viktigt att du som fastighetsägare underhåller och sköter din fastighet så att de boende inte får besvär eller blir sjuka på grund av brister i byggnaden.

Väl fungerande rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister innan en allvarlig skada inträffar – det är detta som är din egenkontroll. Den innebär att du själv ska se till att miljöbalkens krav följs.

Fördelar med egenkontroll

 • Regelbunden genomgång av fastigheten ger bättre framförhållning inför större ingrepp som stambyte eller ombyggnad av ventilationssystem.
 • Bra skötsel ökar värdet på fastigheten och minskar drift- och underhållskostnaderna.

Så gör du egenkontroll steg för steg

 1. Inventera riskerna i din fastighet, till exempel buller, ventilation, avfall, varmvattentemperatur, radon, fukt och PCB.
 2. Ta reda på vilka lagkrav som gäller. Riktvärden för radon, ventilation, buller och temperaturer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..
 3. Bestäm vem eller vilka inom din organisation som har ansvaret för olika områden, till exempel att ventilationen fungerar, att varmvattnet håller rätt temperatur och riktvärden följs.
 4. Gör de kontroller som du bedömer är nödvändiga.
 5. Samla och dokumentera viktig information. Fundera över vilken information som behöver skrivas ner för att finnas kvar, oavsett om personer med ansvar för olika områden byts ut.
 6. Följ upp egenkontrollen kontinuerligt och vid behov, till exempel efter arbeten i fastigheten, eller när det har kommit nya regler eller riktvärden.

Kommunen gör kontroll

Kommunen har ansvaret för att kontrollera att bostäder är hälsosamma.Vi gör kontroller både för att förebygga risker och när anmälningar kommer in till oss. Kontrollerna görs genom besök i lägenheter och vid möten med fastighetsägare.

Vid en kontroll tittar vi på en rad olika faktorer, exempelvis:

 • att ventilationen fungerar
 • att det inte förekommer fukt eller mögel
 • att temperaturen är tillfredställande
 • att det inte förekommer någon form av skadedjur.

Om du inte följer lagen

Om kommunen hittar brister som kan innebära risk för människors hälsa kan miljönämnden fatta beslut om åtgärder. Vilka dessa blir avgörs av bristen och omfattningen av denna.