• Halmstads webbplatser

Skyltar, vepor, ljusanordningar med mera

För att sätta upp en skylt, vepa, markis, ljusanordning eller liknande behöver du oftast bygglov. Detsamma gäller om du vill flytta eller väsentligt ändra utseendet på en befintlig skyltning.

1. När behöver du söka bygglov?

Du behöver bygglov för att sätta upp en skylt i ett område som finns i en detaljplan. Vill du placera en skylt på en offentlig plats – väg, gata, trottoar eller park – behöver du även tillstånd från polisen.

Vägvisning och övriga trafikskyltar omfattas inte av kravet på bygglov.

Skylttyper du behöver bygglov för att få sätta upp

Kravet på bygglov gäller många olika former av skyltar, exempelvis:

 • affischer
 • banderoller
 • byggplatskyltar
 • fasadskyltar
 • fönsterskyltar
 • markiser
 • orienteringstavla som är större än 2 kvadratmeter
 • pelartavla
 • skylttavla
 • vepor
 • vimplar.

Undantag från kravet på bygglov

Du behöver inte bygglov för:

 • skyltar som är högst 1 kvadratmeter
 • skyltar för ett tillfälligt evenemang om skylten är uppsatt i högst 4 veckor
 • skyltar som ska sättas upp utanför detaljplanerat område.
 • orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • skylt inomhus
 • valreklam
 • nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.

Söker du bygglov för skyltar på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller särskilda bestämmelser. Kontakta kommunen så får du mer information.

Även för skyltning på kvartersmark och vid vägar finns särskilda bestämmelser. Du kan behöva söka tillstånd hos andra myndigheter.

Skyltning på kvartersmark

Skyltar och skyltanordningar som placeras på det som i detaljplanen kallas kvartersmark kräver inte polistillstånd. Däremot kan du behöva tillstånd från fastighetsägaren.

Kvartersmark är all den mark inom ett planområde som inte ska vara en allmän plats eller vattenområde.

Skyltar vid väg

Utanför detaljplanerat område behöver du inte bygglov för att sätta upp en skylt. Du får dock inte sätta upp skyltar inom ett vägområde Länk till annan webbplats. där Trafikverket är väghållare, utan tillstånd från Trafikverket.

För att få sätta upp en skylt utanför vägområdet behöver du ha tillstånd av Länsstyrelsen. Olika regler gäller beroende på om skylten ska sätta upp inom 50 meter från vägområdet, eller ännu längre bort.

Krav på skyltningen

För att få bygglov ska skyltningen ha en estetiskt god utformning och passa in i stadsbilden. Kontakta gärna kommunens bygglovshandläggare i ett tidigt skede för att få råd om utformning, särskilt när skyltningen ska ske i känsliga miljöer.

Nedan finns regler för skyltning. De är hämtade ur Halmstads kommuns skyltprogram. I detta finns även råd och regler för olika typer av skyltar (se listan ovan). Vill du läsa hela programmet, kontakta kommunen så får du det med e-post.

Utformning av fasadskyltar

 • Skylten ska samspela med byggnadens och platsens arkitektur och karaktär.
 • Skylten bör placeras på entréfasaden på den fastighet där verksamheten finns.
 • För att skylten ska vara läsbar bör den inte placeras högre än entrévåningen.
 • Skylten ska visa på vilken verksamhet som finns i byggnaden. Övriga reklambudskap bör undvikas.
 • Eftersträva en tunn utformning, maximalt 50 millimeters tjocklek. Det gäller särskilt belysta och lysande skyltar – tänk på att eventuell dragning av sladdar ska utformas diskret.
 • Belysningen får inte utgöra en risk för trafiksäkerheten.

Observera att du måste få tillåtelse från fastighetsägaren för att få sätta upp skylten.

Tillgänglighet

 • All skyltning ska ske med hänsyn till tillgänglighet, såväl fysiskt som visuellt.
 • Skyltar får inte bli fysiskt hindrande för exempelvis personer med barnvagnar eller med rörelse- eller synnedsättning.
 • Tänk på att uppnå god kontrast och läsbarhet.

Trafiksäkerhet

 • Skyltar får inte placeras på sådant sätt att trafiksäkerheten påverkas.

Brandskydd

 • Skyltar bör vara i obrännbart material.
 • Vikten på fasadskyltar ska vara så liten att den bärande konstruktionen klarar att sitta kvar under den tid som behövs för utrymning. Utrymningsmöjligheter får inte försämras av en skylt.
 • Rökluckor, brandposter och eventuell annan utrustning för livräddning och brandsläckning får inte blockeras eller döljas av skyltar.
 • Skyltar får inte hindra god framkomlighet för utryckningsfordon.

2. Innan du ansöker

För att få sätta upp en skylt på en allmän plats ska du enligt ordningslagen söka tillstånd hos Polisen, som i sin tur skickar din ansökan vidare till kommunen. Ett godkännande från kommunen är en förutsättning för att du ska få polistillstånd.

Glöm inte att även be om tillstånd från fastighetsägaren, om du vill sätta upp en skylt på en byggnad.

Sök polistillstånd

3. Ansök i tid

Skicka din ansökan om bygglov minst tre månader innan du planerar att sätta upp din skylt.

Detta ska du bifoga till din ansökan

Skyltning på byggnad

 • Om du ska placera skylten på en fasad ska du bifoga en fasadritning där skyltens placering är tydligt markerad och måttsatt, avstånd från marken och från exempelvis ett hushörn. Gör gärna ett fotomontage med skylten på fasaden.
 • Bifoga även en ritning på skylten med storleksmått och färger.
 • Om det finns det flera byggnader på fastigheten bör du bifoga en karta som visar vilken av byggnaderna det gäller.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Kommunen tar ut en avgift för kartan. Det tar några veckor innan du får den.

Skyltning på mark

 • Om du ska placera skylten på marken ska du bifoga en situationsplan eller nybyggnadskarta i skala 1:400. På denna ska du rita in skylten med placering och avståndsmått till tomtgränsen. Om det är flera olika skyltar ska det tydligt framgå vilken skylt som är placerad var.
 • Ska skylten placeras i ett känsligt läge ska situationsplanen vara baserad på en nybyggnadskarta. Denna får vara högst 2 år gammal.

Kommunen tar ut en avgift för kartan. Det tar några veckor innan du får den.

Ansök om bygglov

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, för att sätta upp skyltar krävs det inte en kontrollansvarig Länk till annan webbplats..

4. När ansökan har kommit in

Från att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.