• Halmstads webbplatser

Tomträtt

En tomträtt ger en privatperson eller ett företag rätten att använda kommunal mark mot en årlig avgift, en så kallad tomträttsavgäld. Den som använder markområdet kallas tomträttshavare. Som tomträttsinnehavare till en småhustomt kan du köpa loss tomten från kommunen när du vill.

Halmstads kommun äger cirka 240 tomträtter för småhus. Tomträtten är den nyttjanderätt som ligger närmast äganderätten. Du som har en tomträtt har samma rättigheter och skyldigheter som om du själv vore lagfaren ägare. Du har även rätt att belåna din tomträtt.

Om avgäldsperiod och avgift

Avtalet om tomträtten gäller normalt i tio eller 20 år. För dig som har ett avtal som är tecknat före 1953 är upplåtelsetiden 60 år med oförändrad avgäld. När avtalet upphör erbjuds du normalt ett nytt tomträttsavtal.

Tomträttsgälden baseras på markens taxeringsvärde. Det är Skatteverket som värderar och beskattar marken på samma sätt som alla andra tomter.

Under de senaste åren har värdet på många tomter stigit kraftigt, vilket medför att tomträttsavgälden skiljt sig från en period till en annan.

Uppsägning

Som tomträttshavare kan du inte säga upp avtalet, men du kan sälja tomträtten när du vill.

Självdeklaration

Tomträttsavgiften är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor på lån. Alla privatpersoner som har en tomträtt får varje år en kontrolluppgift från kommunen. Kontrolluppgift ges enbart på den avgäld som finns registrerad hos kommunen för respektive beskattningsår.

Försäljning av tomträtt

Tomträttshavaren är skyldig att anmäla ägarbyte till Halmstads kommun.

Friköp av tomträtt

Som tomträttshavare har du möjlighet att friköpa din tomträtt. Kontakta Halmstads kommun för att få reda på vilka villkor som gäller.

Priset kan du själv räkna ut genom formlerna för friköp:

10-årig avgäldsperiod

Marktaxeringsvärde – avdrag för anläggande av trädgård (10 %) – avdrag för VA-anslutning (schablonbelopp från Skatteverket, i dagsläget 90 000 kr) x omräkningsfaktor 1,33 x 0,9 (kommunen lämnar rabatt på 10 %) = friköpspris

20-årig avgäldsperiod

Marktaxeringsvärde – avdrag för anläggande av trädgård (10 %) x omräkningsfaktor 1,33 x 0,9 (kommunen lämnar rabatt på 10 %) = friköpspris