Sanering av tidigare kemtvätt i Harplinge

Kemtvätten "Holms tvätt" i Harplinge lades ner 2009. En studie har visat att miljö- och hälsoriskerna med markförorening är så påtaglig att en sanering av fastigheten är motiverad.

Aktuellt

Sedan februari 2022 pågår markarbeten i området. Bland annat avslägsnas rester från gamla byggnader, exempelvis betongplattor.

Under mars och april kommer ledningar i gatan att flyttas för att inte vara i vägen under själva saneringsarbetet, som beräknas komma igång efter sommaren 2022.

Under våren 2022 upphandlas entreprenör som ska genomföra saneringsarbetet.

Detta har hänt

På fastigheten Lyngåkra 4:93 fanns en kemtvätt som var i drift från år 1979 fram till år 2009. Tvättvätskan PCE (perkloretylen), som användes under hela perioden, förvarades både inomhus och utomhus, företrädesvis i plåtfat. Förutom PCE användes diverse fläckborttagningsmedel, klorin, natriumhydrosulfit (blekmedel), vatten­tvättmedel, tvättmedel för mattor, olja och diesel. Förbrukningen av PCE var relativt stor, cirka 4–7 ton per år, vilket innebär att det hanterats i storleksordningen 150–200 ton PCE under de cirka 30 år som verksamheten var i drift.

Under driftsperioden blandades avfall i form av textilrester och tvättvätska med sågspån och lagrades på fastigheten i perioder, innan det kördes till avfallsstationen på Kristinehed.

Byggnaderna på fastigheten revs 2020. Bottenplattan lämnades kvar i markplan och källaren fylldes igen. Syftet var att säkra området och så långt som möjligt bibehålla den tidigare begränsade markinfiltrationen i källområdets närhet.

Fastigheter som förorenats

Klicka för större bild.

Karta över fastigheterna som ska saneras.

1) Lyngåkra 4:93, före detta kemtvätt. 2) Lyngåkra 4:149, Lantmännen. 3) Lyngåkra 4:103, kommunal mark. 4) Lyngåkra 4:86, före detta bilverkstad.

Saneringsbehov

Området är planlagt för småindustri och bostadsändamål.  Nuvarande spridning ger upphov till ett område med förorenat grundvatten i jord. Om inga åtgärder vidtas kommer detta område att i bästa fall bestå eller minska i utbredning mycket långsamt under flera hundra år. I framtiden finns det dock en risk att olika typer av mänskliga aktiviteter kan öka eller förändra spridningen. För att skydda människor som i framtiden kan komma att bosätta sig på aktuella fastigheter måste långtgående åtgärder därför vidtas.

Karta över tolkad utbredning av grundvattenföroreningen i jordlager.

Tolkad utbredning av grundvattenföroreningen i jordlager. Klicka för större bild.

Mål med saneringen

  • Fastigheterna Lyngåkra 4:93 och 4:86 ska kunna användas enligt gällande kommunala planer utan restriktioner på grund av markförorening.
  • Det ska inte behövas restriktioner vid arbete i mark inom fastigheterna Lyngåkra 4:93 och 4:86 eller dess närhet på grund av markföroreningar.
  • Spridningen av föroreningar i mark från den tidigare kemtvätten på fastigheten Lyngåkra 4:93 samt Lyngåkra 4:86 ska minska och på sikt upphöra så att grundvattnet i omgivningen kan användas utan restriktioner.

Ansvar

Enligt ansvarsutredningen är den enskilda näringsidskaren ansvarig för åtgärderna. Denne har dock försatts i personlig konkurs. Arvingarna kommer inte heller att ställas till svars, då det skulle kräva en dyr domstolsprocess som kommunen troligtvis inte skulle vinna då det är tveksamt att de känt till föroreningen eller har möjlighet att betala tillbaka arvet. Därför har Naturvårdsverket beviljat medel till kommunen för saneringen.

Bidrag för sanering

Kommunen har fått bidrag från Naturvårdsverket för saneringsarbetet. Efter en brand i en av byggnaderna 2019, fick kommunen ytterligare bidrag för att ta hand om exponerat brandavfall och byggnadsdelar riskerade att rasa.