Snöskottning och sandning

När snön faller är det kommunens ansvar att snöröja och halkbekämpa. Men som medtrafikant och fastighetsägare kan du hjälpa till att tillsammans med oss skapa säkra vägar.

Så prioriterar vi snöröjningen

Prioritet 1

 • Centrum
 • Bussterminaler
 • Gång- och cykelbanor

Prioritet 2

 • Huvudgator
 • Bussgator

Prioritet 3

 • Övriga gator

Snöröjningen ska vara avslutad efter 10 timmar.

Halkbekämpning

Gator och gång- och cykelbanor ska vara halkbekämpade senast 8 timmar efter påbörjad insats. Vid snöröjning görs halkbekämpning dag 2.

  • Gång- och cykelbanorna haklbekämpas med kalkflis.
  • Huvudvägnätet, huvudleder, bussgator och supercykelstråk haklbekämpas med salt.
  • Elljusspår, slingor och leder halkbekämpas inte.
  • Villagator halkbekämpas inte.
  • I bostadsområden halkbekämpas enbart branta backar med kalkflis.

  Felanmälan

  Anmäl om snöröjning och halkbekämpning uteblivit

  Ditt ansvar som fastighetsägare

  Som fastighetsägare ansvarar du för ytorna närmast din fastighet, framför allt för att gående enkelt ska kunna ta sig fram. Ytorna kan vara:

  • gångbana (trottoar)
  • trappa eller liknande yta för gående
  • om det inte finns gångbana – ett område med 1,5 meters bredd utmed fastighetens gräns.

  Som fastighetsägare ska du:

  • Skotta bort snö och bekämpa halka. Snön ska läggas på den egna tomten och inte på gatan.
  • Ta bort snövallar som uppstår vid din infart. Detta gäller även om snövallen har uppstått av plogbilen.
  • Sopa upp sand.
  • Hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is.

  Om det är mycket stora snömängder kan det bli aktuellt att använda ytorna som upplag för snövallar.

  Parkera inte på gatan om det har snöat kraftigt

  För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller parkerar på egen mark om du har möjlighet. Använd gärna parkeringshus där det finns.

  När kommer plogbilen till min gata?

  Exakt när plogbilen kommer är svårt att svara på. Halmstad är uppdelat i cirka 40 snöröjningsdistrikt och alla gator plogas efter en bestämd prioritetsordning.

  Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i backen vid plogning?

  Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på gator, maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad eftersom vi väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

  Varför tar det så lång tid att snöröja busshållplatser?

  Eftersom maskinerna inte kommer åt, så måste busshållplatserna röjas för hand. Därför tar det lite längre tid.

  Här kan du hämta flis

  Behöver du bekämpa halka finns krossad sten, flis att hämta i kommunens blå sandlådor som står uppställda runt om i kommunen.