• Halmstads webbplatser

Snöskottning och halkbekämpning

När snön faller är det kommunens ansvar att snöröja och halkbekämpa de kommunala vägarna samt snöröja de vägar som ligger inom vägföreningsområden där det är tätbebyggt. Som medtrafikant kan du hjälpa till att skapa säkra vägar. Du som är fastighetsägare har dessutom skyldighet snöröja och halkbekämpa.

Så prioriterar vi snöröjningen

 • Centrum
 • Bussterminaler
 • Gång- och cykelbanor
 • Huvudgator
 • Bussgator
 • Övriga gator

Snöröjningen ska vara avslutad efter 10 timmar.

Halkbekämpning sker efter snöröjning

Gator, gång- och cykelbanor ska vara halkbekämpade senast 8 timmar efter påbörjad insats. Vid snöröjning görs halkbekämpning dag 2.

 • Gång- och cykelbanorna halkbekämpas med kalkflis.
 • Huvudvägnätet, huvudleder, bussgator och supercykelstråk halkbekämpas med salt.

Villagator halkbekämpas inte

 • Elljusspår, slingor och leder halkbekämpas inte.
 • Villagator halkbekämpas inte.
 • I bostadsområden halkbekämpas enbart branta backar med kalkflis.

Felanmälan

Anmäl om snöröjning och halkbekämpning uteblivit

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för ytorna närmast din fastighet, framför allt för att gående enkelt ska kunna ta sig fram. Ytorna kan vara:

 • gångbana (trottoar)
 • trappa eller liknande yta för gående
 • om det inte finns gångbana – ett område med 1,5 meters bredd utmed fastighetens gräns.

Som fastighetsägare ska du:

 • Skotta bort snö och bekämpa halka. Snön ska läggas på den egna tomten och inte på gatan.
 • Ta bort snövallar som uppstår vid din infart. Detta gäller även om snövallen har uppstått av plogbilen.
 • Sopa upp sand.
 • Hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is.

Om det är mycket stora snömängder kan det bli aktuellt att använda ytorna som upplag för snövallar.

Här kan du hämta flis (krossad sten)

När det är halt ute kan du hämta gratis flis om du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus. Lådorna finns på vissa platser i kommunen där det är backar och kan krävas extra halkbekämpning. Ta med en egen hink eller liknande att hämta fliset i.

Lagar och regler

Ditt ansvar som fastighetsägare slås fast dels i lagen, dels i en föreskrift från kommunfullmäktige. Den fastighetsägare som inte lever upp till kraven kan dömas till böter. 

Tips och svar på vanliga frågor

Parkera inte på gatan om det har snöat kraftigt

För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller parkerar på egen mark om du har möjlighet. Använd gärna parkeringshus där det finns.

När kommer plogbilen till min gata?

Exakt när plogbilen kommer är svårt att svara på. Halmstad är uppdelat i cirka 40 snöröjningsdistrikt och alla gator plogas efter en bestämd prioritetsordning.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i backen vid plogning?

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på gator, maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad eftersom vi väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

Varför tar det så lång tid att snöröja busshållplatser?

Eftersom maskinerna inte kommer åt, så måste busshållplatserna röjas för hand. Därför tar det lite längre tid.