• Halmstads webbplatser

Vägföreningar och vägsamfälligheter

De gator, vägar samt gång- och cykelbanor som inte är kommunens eller Trafikverkets ansvarar olika vägföreningar för.

Ungefär 30 procent av gatunätet i Halmstad har så kallat enskilt huvudmannaskap. Det innebär att det är fastighetsägarna själva som ansvarar för vägarna genom en vägförening.

Frågor och felanmälan

Om du bor i ett område med vägsamfällighet eller vägförening ska du kontakta dem vid frågor eller felanmälan.

Att ansvara för en väg

Kommunen tar över ansvaret för vägföreningar

Kommunfullmäktige har beslutat att kommuen ska ta över ansvaret för allmän plats som i dag förvaltas av vägföreningar i kommunen. Föreningarna är mer eller midre aktiva.

Bidrag att söka för enskild väg

Sista ansökningsdag är den 30 november. Ansökningar som kommer in för sent behandlas inte.

Administrationsbidrag för vägföreningar

Vägföreningar kan ansöka om administrationsbidrag. Bidraget betalas ut för föregående verksamhetsår.

Bidraget är 1 461 kronor som fast belopp plus 0,72 kronor per meter gata i vägföreningen. Maxbeloppet är 9 129 kronor.

Vägföreningar som får statligt bidrag som överstiger det kommunala bidraget ska betala in mellanskillnaden till kommunen på plusgiro 63 26 32-6. När ansökan har kommit in får vägföreningen information om vilket belopp ni ska betala in.

Generellt bidrag för vägsamfälligheter

Vägsamfälligheter med och utan statsbidrag Länk till annan webbplats. kan söka ett generellt bidrag från kommunen.

Bidrag till vägsamfälligheter med statsbidrag

Maxbeloppet för vägsamfälligheter med statsbidrag är skillnaden mellan 90 procent av det statliga bidragsunderlaget och statsbidraget som ni har fått utbetalt. Beloppet kan dock bli lägre på grund av att kommunens bidragsbudget är begränsad.

Bidrag till vägsamfälligheter utan statsbidrag

Maxbeloppet för vägsamfälligheter utan statligt bidrag är 2,50 kronor per meter och år. Följande krav ska då vara uppfyllda:

  • Den sammanlagda längden väg är minst 200 meter.
  • Vägen är öppen och framkomlig för allmän trafik.
  • Vägen är utfartsväg för minst ett helårsboende eller används för det rörliga friluftslivet.

Särskilt bidrag för vägsamfällighet

En vägsamfällighet kan ansöka om särskilt bidrag för ombyggnader som avser att öka trafiksäkerheten. I andra hand kan bidrag ges till åtgärder för ökad framkomlighet genom till exempel utbyggnad av mötesplatser, förbättrad väggeometri eller motsvarande. Ni kan inte söka bidrag för standardhöjning av vägen som till exempel förstärkning av överbyggnaden, ny beläggning, dikning eller liknande.

Bidraget är 50 procent av den totala projektkostnaden, dock max 50 000 kronor per vägsamfällighet. Minsta bidragsbelopp som kan sökas är 10 000 kronor, motsvarande en projektkostnad på 20 000 kronor. Vägsamfälligheter ska alltså självfinansiera med motsvarande belopp som bidragets storlek. Eventuellt statligt bidrag avräknas från det kommunala bidraget.

Kommunen beslutar om prioritering av inkomna ansökningar. Bidraget betalas ut i efterskott när de faktiska kostnaderna har redovisats och projektet är besiktigat och godkänt.

Ansök om bidrag för enskild väg