• Halmstads webbplatser

Kommunalt ansvar för vägföreningar

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ta över ansvaret för allmän plats som idag förvaltas av vägföreningar runt om i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade redan 2013 att kommunen ska ta över ansvaret från vägföreningarna i kommunen. Grunden är att kommunen redan idag sköter driften i flertalet vägföreningsområden men ansvaret ligger formellt sett fortfarande på vägföreningarna, vilka i många fall saknar styrelse och aktivitet.

Vägföreningen i Trönninge är först ut

I Trönninge äger kommunen en stor andel av marken som gator och grönområden ligger på samt att det finns en fungerande vägförening. Därför är Trönninge en lämplig ort för ett första genomförande innan man går vidare till andra orter. Dessutom är det förhållandevis god standard på gatorna i Trönninge.

Standarden utredd i Trönninge

Under 2021 utreddes standarden på gatorna i Trönninge, för att jämföra med det krav som kommunens teknik- och fritidsnämnd redan 2015 beslutade ska gälla vid övertagande av vägföreningsområden. Den vägledande principen vid övertagandet är att den allmänna platsmarken, som är vägar och grönområden, inte ska utökas. Standardhöjning ska ske utifrån vad som medges inom befintligt utrymme för allmän plats. På så sätt kan kommunen undvika inlösen av privatägd tomtmark.

Standardhöjningen bekostas av vägföreningen

Kommunfullmäktige har redan 2013 bestämt att standardhöjningen ska bekostas av fastighetsägare som är anslutna till vägföreningen. Kommunen står för plankostnader och särskilda utredningskostnader. Det innebär för Trönninges del att uppskattningsvis cirka 10,8 miljoner kronor bekostas av fastighetsägarna medan cirka 800 000 kronor bekostas av kommunen. Kostnaden för andra vägföreningsområden kommer att utredas i framtiden.

Dessa kostnader är endast uppskattningar. Hur de ska fördelas mellan fastigheterna kommer att utredas i en framtida gatukostnadsutredning. Om den uppskattade kostnaden skulle fördelas jämnt mellan de cirka 560 anslutna fastigheterna i föreningen skulle respektive fastighet behöva betala med cirka 20 000 kronor.

Ett måste för att genomföra Framtidsplan 2050

Utifrån kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2050, bedöms att arbetet med kommunalt huvudmannaskap bör prioriteras då det är en viktig fråga för att möjliggöra genomförandet av översiktsplanen på lång sikt. Prioriteringsordningen utgår därför utifrån översiktsplanens indelning i servicesamhällen, bostadsorter samt med fokus på att bygga inifrån och ut.

Tidsplan för Trönninge

Projektet i Trönninge startar under vintern 2023–2024. Bedömningen i dagsläget är att övertagandet kan ske cirka 2027. Därefter kan arbetena med att höja standarden på gatorna påbörjas.

Vägföreningar som berörs

Efter hand kommer följande vägföreningar att beröras:

  1. Söndrums centrala vägförening, Frösakulls vägförening, Tylösands vägförening, Holm, Snöstorps vägförening.
  2. Simlångsdalens vägförening, Haverdalsstrands centrala vägförening och Harplinge vägförening.
  3. Eldsberga vägförening, Steninge vägförening, Kvibille vägförening, Åleds väg- och samfällighetsförening, Skedala vägförening, Gullbrandstorps vägförening, Marbäcks samfällighetsförening.
  4. Villshärads vägförening.

Fortsatt arbete

Vägföreningarna i grupp 1 kommer att utredas var för sig i etapper. Behoven är väldigt olika i de olika orterna eftersom de har utvecklats på olika sätt. I nuläget är det därför svårt att beräkna när respektive vägföreningsområde berörs.

Utifrån att kommunens beslut att standardhöjande åtgärder ska bekostas av fastighetsägarna, rekommenderar vi styrelserna att redan nu inleda en dialog med medlemmarna om att ett övertagande kommer ske i framtiden enligt prioriteringsordningen.

Frågor och svar

Ansvaret för vägarna i området

Kan vägföreningen behålla ansvaret för vägen om man vill?

Nej. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska vägarna övertas.

Hur vet jag om min väg är en del av vägföreningens ansvar?

Trönninge vägförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Trönninge ga:2.

Är det bara i Halmstad som kommunen tar över ansvaret för vägarna?

Ett flertal kommuner har genomfört likande arbeten och övertagit vägar.

Varför har vägar i Halmstad olika huvudmannaskap?

Före de stora kommunsammanslagningarna på 1960- och 70-talen var det vanligt att vägar i mindre kommuners tätorter hade enskilt huvudmannaskap och enskild skötsel, medan det i större kommuner (där det fanns stadsplaner) ofta var kommunerna som ägde och skötte vägarna.

I Halmstad beslutade kommunen 1974 att ta över drift och underhåll för vägar och grönytor i vägföreningar med helårsboende för att jämställa de olika kommundelarna efter sammanslagningen. 1996 utökade kommunen sitt drifts- och underhållsansvar till att omfatta vägföreningsområden med blandat hel- och delårsboende.

Föreningar saknar styrelser

Med åren har besluten inneburit ett minskat engagemang i vägföreningarna och flera föreningar saknar styrelser. Många fastighetsägare kanske inte heller är medvetna om att de har andel i en vägförening och vad det innebär.

Investeringar krävs

Flera vägföreningsområden med enskilt huvudmannaskap är i stort behov av investeringar och standardhöjningar som till exempel dagvattenutbyggnad, belysning och ny vägbeläggning. Framför allt fritidsboende har omvandlats till permanentboende och där standarden på vägarna ofta är lägre än resten av Halmstads kommun.

I många vägföreningsområden har det under senare år ställts krav på investeringar och standardhöjningar som inte ingår i kommunens drifts- och underhållsansvar. Det är en anledning till att Halmstads kommun har beslutat att se över huvudmannaskapet i samtliga vägföreningsområden i tätorter som omfattas av detaljplan.

Vägstandard

Vem bestämmer vilken standard vägen ska ha?

Under 2021 utredde kommunen standarden på gatorna i Trönninge, för att jämföra med det krav som kommunens teknik- och fritidsnämnd redan 2015 beslutade ska gälla vid övertagande av vägföreningsområden.

Den vägledande principen vid övertagandet är att den allmänna platsmarken, som är vägar och grönområden inte ska utökas. Standardhöjning ska ske utifrån vad som medges inom befintligt utrymme för allmän plats. På så sätt kan man undvika inlösen av privatägd tomtmark.

Vem inspekterar vägarna?

Kommunen har gjort en inventering över vägstandarden.

Vad händer om orten eller området inte får rätt standard på vägen?

Kommunen kommer i kommande detaljplanearbete och gatukostnadsutredning att utreda och besluta vilken standard som respektive vägsträcka ska få. I samband med detaljplanens antagande kommer berörda fastighetsägare att få yttra sig.

Kan föreningen eller enskilda få ekonomiskt stöd för att fixa vägen?

Nej.

Kostnader och betalning

Varför ska jag betala?

Inför kommunens övertagande kommer vägarnas skick och upprustningsbehov att utredas. För att vägarna ska vara i ett skick som överensstämmer med kommunens standard så kommer upprustning eller standardhöjning behöva ske vilket ska betalas av berörda fastighetsägare. Detta har beslutats av kommunen sedan tidigare.

När ska jag som fastighetsägare betala?

Kostnaden kommer att debiteras först när arbetet är klart, vilket bedöms ske tidigast cirka 2027.

Kan jag få en avbetalningsplan?

Ja. Lagstiftningen (6 kap. 36 § plan- och bygglagen) ger fastighetsägare möjlighet att i enskilda fall få betalningen uppdelad som en rak amortering på upp till tio år.

Vad händer om jag inte betalar?

Som fastighetsägare är du skyldig att betala. Vid utebliven betalning kommer kommunen att driva in sin fordran.

Vad ska pengarna användas till?

Pengarna kommer att användas till att förbättra vägar med exempelvis utökad belysning och förbättrad dagvattenhantering.

Är kostnaden samma för alla i vägföreningen eller området?

Det är i dagsläget inte bestämt hur kostnaden kommer att fördelas mellan fastigheterna. Detta kommer att utredas i en framtida gatukostnadsutredning.

Som skattebetalare har jag väl redan betalat för detta?

Vid utbyggnad av bostadsområden är det markägaren eller exploatören som bekostar utbyggnad av vägar. En kostnad som sedan hamnar på tomtköparen så nej som skattebetalare har du inte betalat för detta. I vägföreningnsområden är det alltså exploatören som satt standarden.

Vad gäller om jag flyttar in eller ut under övergångsperioden?

Betalningsansvaret för fastigheten inträder när den upprustade vägen är klar och kan börja användas. Ansvaret följer med till ny ägare förutom de eventuella fakturor från kommunen som skickats till tidigare ägare och som har förfallit till betalning innan ny ägare har tillträtt.