• Halmstads webbplatser

Ny eller ändrad utfart från fastighet

Om du vill ansluta eller ändra en utfart från din tomt till en allmän väg eller gata ska du ansöka om tillstånd om detta.

Varje fastighet utmed en gata där kommunen är huvudman har rätt till en fastighetsinfart. Detta gäller även för gator med enskild huvudman som kommunen har exploaterat.

På en gata med enskild huvudman bestäms villkor och kostnad av respektive huvudman. Kommunen måste godkänna placering och utformning ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Kostnad

Det kostar inget att ansöka. Den sökande står för alla kostnader för ny utfart eller flytt av utfart. Arbetet kan göras av Halmstads kommun till självkostnadspris efter beställningen. Det går även att anlita godkänd entreprenör för arbetet som sedan kontrolleras av gatuingenjör.

Kriterier för anslutning

En individuell bedömning görs vid varje tillståndsansökan och vi utgår från följande kriterier:

 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 80 cm intill in- och utfarten för att uppfylla kravet om god sikt.
 • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter.
 • Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
 • Det får inte finnas något utfartsförbud för den aktuella sträckan.
 • Den nya utfarten får inte försämra framkomligheten på vägen.
 • Parkeringens syfte får inte vara annat än att försörja den egna fastigheten med parkering.
 • Det bör vara max en in- och utfart per fastighet. För en hörntomt kan en utfart per sida accepteras.
 • Sammanlagd tillåten bredd för infarter till fastigheten beror på antal hushåll och situationen i övrigt. Infarten skall dock inte vara bredare än nödvändigt.
 • Utrymmet för infarten på tomten behöver vara minst 6 meter djupt, så att parkerade fordon inte står på gatumark.
 • Det är inte tillåtet med infarter där bilen måste backa ut på gata med mer än cirka 500 fordon per dygn eller över cykelbana.
 • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Om utfarten uppfyller ovanstående kriterier görs en bedömning av utfartens påverkan på den allmänna marken:

 • Utfarten måste anpassas till de befintliga förutsättningarna utanför fastigheten.
 • Utfarten måste fungera väl ur kommunens skötsel- och driftsynpunkt.
 • Utfarten måste anpassas till befintliga marknivåer.
 • Ytskikt ska anpassas efter befintliga förhållanden.
 • Utfart kan där det är lämpligt markeras med avvikande material.
 • När det gäller angöring ska allmän plats framförallt tillgodose det allmänna behovet av att kunna angöra en plats, fastighet eller verksamhet.
 • Kantstenssänkning ner till cirka 2–4 centimeter (max 4 centimeter). Fasad kantsten kan användas.
 • Asfaltsramp får inte anläggas på grund av snöröjningsmaskiner.
 • Parkering är inte tillåten på den yta av utfarten som ligger på offentlig plats.

Det krävs även enligt Svensk Väglag Länk till annan webbplats. 39 § tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. För vissa allmänna vägar är Trafikverket eller vägförening väghållare. Då måste tillstånd inhämtas från dem.

Vi godkänner inte ditt ärende om du behöver flytta eller ta bort:

 • tele- och elstolpar
 • trafiksignaler
 • tele- och elskåp
 • träd

Ansökan

Ansök om ny eller ändrad utfart