Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning

Vad innebär korttidsvistelse?

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du tillfälligt vistas på korttidshem, hos en familj eller deltar i en lägerverksamhet. Syftet med insatsen är att erbjuda dig miljöombyte, rekreation och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som dina anhöriga får tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer.

Vem kan få korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är i första hand avsedd för dig som har en funktionsnedsättning och som bor hos anhörig eller närstående. Du som är vuxen ansöker själv om korttidsvistelse. God man kan också ansöka. För barn ansöker vårdnadshavaren. Vid akuta behov av avlastning, beroende exempelvis på vårdnadshavare/anhörigs sjukdom försöker avdelningen för stöd och service ordna vistelse på korttidshem.

Vem arbetar med korttidsvistelse?

På korttidshemmen finns bemanning för att kunna tillgodose ditt individuella behov av vård och stöd samt ge möjlighet till en meningsfull korttidsvistelse. Formella utbildningar kompletteras med krav på kunskap om funktionsnedsättningar, bemötandets betydelse, samt lämplighet. För medicinhanteringen ansvarar sjuksköterska på Socialförvaltningen.

En stödfamiljs lämplighet utreds och bedöms noggrant. Det är viktigt att familjen och personen med funktionsnedsättning passar ihop.

Vad kostar det?

Du, eller dina föräldrar, debiteras en avgift för de måltider du äter under korttidsvistelsen. I övrigt är insatsen kostnadsfri. Observera att vårdbidrag och assistansersättning kan påverkas om du beviljas korttidsvistelse. Anhöriga ansvarar för resor till och från korttidsvistelsen. Under speciella omständigheter kan en stödfamilj hjälpa till med resorna.

Vart vänder jag mig?

Korttidsvistelse är en insats som beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Vänd dig till en socialsekreterare på socialförvaltningens avdelning för stöd och service om du vill ha mer information eller göra en ansökan. Socialsekreteraren utreder och bedömer ditt behov av insatsen. Beslut du inte är nöjd med kan överklagas inom tre veckor.


Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.