• Halmstads webbplatser

Att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj

Du kan stötta ett barn eller en vuxen genom att finnas där som en extra vän, förebild eller ett komplement till föräldrarna. Kontaktfamilj och stödfamilj är samma sak men med olika namn beroende på hur du har fått uppdraget.

Att vara kontaktperson innebär att du träffar ett barn eller en vuxen regelbundet. Som kontaktfamilj låter du ett barn bo hos dig ett par nätter ibland. Du kan läsa mer om uppdragen nedan.

Den du stöttar kan vara en vuxen eller ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Det kan också vara ett barn som har det jobbigt hemma. Personen kan till exempel ha behov av:

  • vuxna förebilder
  • sociala kontakter
  • rutiner för sin vardag, exempelvis skolarbete
  • att aktiveras på sin fritid
  • att delta i samhället
  • att vårdnadshavare eller anhöriga får återhämtning

Du får mer information om uppdraget när du anmäler ditt intresse.

Anmäl intresse för uppdraget

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du ett barn eller vuxen regelbundet, ungefär en gång i veckan. Du ska kunna lyssna, vara en förebild och uppmuntra till egna aktiviteter. Vad ni gör tillsammans beror på den andres behov. Ni kan till exempel göra en fritidsaktivitet, ta en fika, gå på promenad eller prata en stund på telefon. Beroende på ålder kan personen behöva hjälp med läxor eller att delta i samhällslivet.

Kontaktfamilj eller stödfamilj

Som kontaktfamilj eller stödfamilj tar du emot ett barn i ditt hem några dagar och nätter i månaden.

Kontaktfamilj blir du via barn- och ungdomsavdelningen på socialförvalningen. Stödfamilj blir du via avdelningen för stöd och service.

En kontaktfamilj eller stödfamilj kan se ut på flera olika sätt. Det viktiga är att familjen och barnet passar ihop och kan trivas med varandra. Ni ska ge vanlig medmänsklighet, inte vara proffs. Uppdraget kräver engagemang men ger också mycket glädje.

En förutsättning är att ni:

  • är intresserade av hur andra människor har det.
  • har känslomässigt utrymme och plats att ta emot ett barn i ert hem.
  • har en trygg och stabil livssituation.

När du har skickat in din intresseanmälan

Innan du kan få ett uppdrag, gör socialtjänsten en utredning för att se så att du eller din familj är lämplig för det. Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.

Att få ett uppdrag

Kommunen försöker sedan att hitta personer som passar ihop. Därför kan det dröja innan du får ett uppdrag efter att du har blivit godkänd.

Du har tystnadsplikt

Tystnadsplikten innebär att du inte får prata med utomstående om personer som du är eller har varit stöd för.

Stöd och ersättning

Du får arvode och ersättning för dina omkostnader. Storleken på arvodet beror på uppdraget och din arbetsinstats utifrån SKR:s riktlinjer (Sveriges kommuner och regioner).

Du är inte ensam i ditt uppdrag, utan du får stöd från socialtjänsten.

Redovisa din tid

Du som har ett uppdrag via socialförvaltningens avdelning för stöd och service redovisar din tid i en e-tjänst:

Registrera eller signera tid

Kontakt

Om du har frågor, kontakta kommunen.