Livsmedels­kontroll – avgifter

Kommunen kontrollerar att du som livsmedelsföretagare tar ditt ansvar för att följa livsmedelslagstiftningen. Det sker genom kontroller, som utförs med jämna intervall utefter din riskklassning, oftast genom obokade besök.

Livsmedelskontroll görs i alla led av livsmedelskedjan, hos alla typer av företag, även dem som förmedlar mat via internet. Kontrollen omfattar även drycker, kosttillskott, prestationshöjande preparat och mikrobryggerier.

Hur ofta kontrollen sker och hur många timmar den tar beror på vilken typ av verksamhet du driver och vilka risker den medför.

Fördjupad information om livsmedelskontroll finns på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kostar livsmedelskontrollen?

Registrering av verksamheten

Du betalar för 1 timmas arbete enligt timavgiften för registrering: 1 153 kronor (2022).

Normal kontroll

Du betalar en fast, årlig, kontrollavgift. Hur stor den är beror på hur omfattande kontroll din verksamhet behöver.

Kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden för din verksamhet multipliceras med timavgiften för kontroller: 1 383 kronor (2022). Du hittar beräkningsmodellen för kontrolltid nedan.

Din kontrollavgift kan komma att ändras, exempelvis om du förändrar verksamheten på ett sådant sätt att riskerna ökar eller minskar, eller utifrån inspektörernas erfarenhet från kontrollen av hur säker din livsmedelshantering är.

Extra kontroll

Om det behövs en uppföljande kontroll för att se om brister i din verksamhet har rättats till, betalar du för nedlagd tid enligt timavgiften för kontroller: 1 153 kronor (2022).

Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige och justeras efter konsumentprisindex.

Vad ingår i avgiften förutom kontrollen?

Förutom besöket i din verksamhet betalar du även för:

 • komplettering av ditt ärende
 • inläsning och förberedelser av ärendet
 • rapportskrivning efter kontrollen
 • samråd, samverkan och informationsutbyte med övriga tillsynsmyndigheter och med verksamheter
 • provtagnings- och analyskostnader
 • kontakter med sakkunniga, till exempel jurister
 • förelägganden, förbud och åtalsanmälan
 • transporttid.

Hur beräknas kontrolltiden för din verksamhet?

Kontrolltiden är avgörande för hur stor din kontrollavgift blir. För att beräkna kontrolltiden gör kommunen en:

 • riskklassning
 • bedömning av behovet av extra kontrolltid
 • erfarenhetsklassning (din förmåga till säker livsmedelshantering).

Utifrån klassningen tilldelas din verksamhet en årlig kontrolltid på ett visst antal timmar.

Formel för beräkning av kontrolltiden: (riskfaktorer + kontrolltidstillägg) x erfarenhetsklassning A–C = kontrolltid

Riskklassning utifrån tre faktorer

 1. Typ av verksamhet och livsmedel
  Exempel: Att laga rätter från rått kött anses utgöra en större risk än att värma färdiga rätter. Bakning innebär oftast en låg risk.
 2. Produktionens storlek
  Exempel: En välbesökt restaurang med många matgäster innebär att fler kan drabbas om något går snett i livsmedelshanteringen.
 3. Känsliga konsumentgrupper
  Exempel: Små barn, allergiker och äldre är extra känsliga för hur man hanterar livsmedel.

Kontrolltidstillägg

Extra tid behövs ibland för exempelvis kontroll av märkning på produkter och menyer.

Erfarenhetsklassning utifrån nivåerna A, B eller C

Första gången din verksamhet riskklassas placeras den alltid i erfarenhetsklass B.

Om din verksamhet sköts på ett säkert sätt kan den bli flyttad från erfarenhetsklass B till A. Då minskar kontrolltiden och därmed även kontrollavgiften.

Om din anläggning inte sköts säkert kan den bli flyttad till erfarenhetsklass C. Då ökar kontrolltiden och kontrollavgiften.

En ändring av erfarenhetsklassen sker med ett steg i taget.

Påverka avgiftens storlek – sträva efter en smiley

Om din verksamhet håller god hygien och har en utmärkt livsmedelshantering kan den belönas med en Smiley att sätta upp och visa för kunderna. Symbolen erbjuds vid kommunens ordinarie kontrollbesök till dem som klarar de löpande livsmedelskontrollerna.

Smileyn får behållas till nästa kontroll då kommunen gör en ny bedömning.