• Halmstads webbplatser

Tobak, e-cigaretter (vape), tobaksfria nikotin­produkter med mera

Om du ska sälja tobak i någon form behöver du söka tillstånd från kommunen. Kravet gäller både detalj-, parti- och e-handel. Ska du sälja e-cigaretter (vape), påfyllningsbehållare, e-vätskor och tobaksfria nikotinprodukter behöver du göra en anmälan. För e-cigaretter, påfyllningsbehållare och e-vätskor med symbolen dödskalle krävs också tillstånd hos länsstyrelsen.

När behöver du anmäla eller söka tillstånd?

Du behöver göra en anmälan till kommunen för att sälja:

 • e-cigaretter (vape), påfyllningsbehållare och e-vätskor
 • tobaksfria nikotinprodukter, exempelvis vitt snus.

Du behöver tillstånd av kommunen för att sälja:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror, exempelvis snus och tuggtobak
 • övriga tobaksvaror som innehåller nikotin.

Du behöver både anmäla till kommunen och söka tillstånd från länsstyrelsen för att sälja:

 • e-cigaretter (vape) som är märkta med dödskalle
 • påfyllningsbehållare och e-vätskor som är märkta med dödskalle.

Mer information om hur du ansöker om tillstånd finns på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

När verksamheten ändras – anmäl eller sök nytt tillstånd

Om det sker förändringar i verksamheten ska du anmäla dessa.
Om förändringarna är stora och du har ett tillstånd kan du behöva söka ett nytt.

Sök tillstånd och anmäl ändringar

Exempel på förändringar som kräver anmälan eller ny ansökan

 • förändringar i kontaktuppgifter
 • förändringar i bolaget, exempelvis nya ägare eller ändring bland de personer som har betydande inflytande i rörelsen
 • förändringar i verksamhetens inriktning, nya produkter, ombyggnad eller byte av lokal
 • försäljningen upphör.

När du slutar med försäljningen –anmäl

Du ska alltid anmäla till kommunen när du slutar med din försäljning. Detta är särskilt viktigt om en ny ägare ska ta över. Den nya verksamheten kan inte starta om du inte har gjort en anmälan.

Om du inte anmäler att du slutat med försäljningen får du en faktura för kommunens tillsynsavgift.

Anmäl att du slutar med försäljningen

Regler du måste följa

För att få sälja tobak, e-cigaretter (vape), påfyllningsbehållare, e-vätskor, tobaksfria nikotinprodukter med mera ska du följa flera lagar.

 • Försäljning av tobak med mera regleras i "lagen om tobak och liknande produkter".
 • Försäljning av e-cigaretter (vape), påfyllningsbehållare, e-vätskor regleras i "lagen om tobaksfria nikotinprodukter" och i EU-lagstiftningen (CLP-förordningen).
 • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter med mera regleras i "lagen om tobaksfria nikotinprodukter".

I lagarna finns utförlig information om exempelvis åldersgränser, regler för märkning och förpackning, spårbarhetsmärkning, marknadsföring, tillsyn, straffbestämmelser med mera.

Samma regler gäller för e-handel som för försäljning i butik.

Krav för att få tillstånd för tobaksförsäljning

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd.

Kraven som du och din personal ska uppfylla

Personlig och ekonomisk lämplighet

Kommunen utreder om den som söker är lämplig för att få tillstånd. För att anses som lämplig ställs en rad krav på det sökande bolaget och de personer som har ett betydande inflytande i verksamheten.

 • Ekonomin ska vara ordnad.
 • Personer i bolaget ska inte finnas med i belastningsregistret för allvarlig brottslighet.

Kommunen tittar också på hur ni tidigare skött er tobaksförsäljning.

Om någon av de personer som har betydande inflytande över det sökande bolaget är folkbokförd eller bosatt i ett annat land än Sverige ska ni tillsammans med ansökan skicka in handlingar som visar personens lämplighet. Det kan vara exempelvis vara:

 • utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet
 • intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder.

Ni måste också kunna visa hur personerna har försörjt sig under de senaste åren genom att exempelvis skicka in deklaration, lönespecifikation eller liknande.

Ansök och anmäl i tid

Sök tillstånd för att sälja tobaksvaror

Sök tillstånd och anmäl ändringar

Skicka in din ansökan minst fyra månader innan du ska starta försäljningen.

Du kan söka tillstånd antingen för detaljhandel (vanlig butik), eller för partihandel (försäljning till butiker).

Detta ska du bifoga till din ansökan

 • Uppgift om företagsform, exempelvis registreringsbevis från Bolagsverket.
 • Eventuell fullmakt för ombud.
 • Uppgift om ägarförhållanden – se mer information nedan.
 • Köpeavtal om du tagit över en befintlig verksamhet.
 • Arrendekontrakt eller hyreskontrakt.
 • Handlingar som visar hur verksamheten finansieras.
 • Budget- och finansieringsplan, låneavtal med mera.
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning.
 • Verksamhetens egenkontrollprogram.

Så redovisar du ägarförhållanden

I ansökan ska du redovisa vem eller vilka som äger det sökande bolaget.

Aktiebolag:

 • Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Handlingen ska visa vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna.
 • Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt i detta bolag.
 • Om det sökande bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss lämnas in. På denna ska det tydligt framgå vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Även ägarförhållandena i ägarbolag ska styrkas.

Handelsbolag och kommanditbolag:

 • Om sökanden är ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ni visa ägarförhållandena genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Om det saknas ett bolagsavtal ska ägarförhållandena styrkas på annat sätt.

Övriga bolagsengagemang

 • Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga bolagsengagemang.
 • Skicka in Bolagsverkets bevis om uppdrag som funktionär om ni ska redovisa styrelseuppdrag i andra bolag.
 • Aktieinnehav i andra bolag ska redovisas i en bilaga som bifogas till ansökan.

Anmäl försäljning av e-cigaretter (vape), påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter

Anmäl försäljningen och förändringar

Skicka in din anmälan innan du börjar din försäljning. Du får inte börja förrän du har anmält och fått en bekräftelse från kommunen på att din anmälan har tagits emot.

Var noga med att bifoga:

 • företagets egenkontrollprogram.

När ansökan och anmälan har kommit in

När du har sökt tillstånd för tobaksförsäljning

Avgift

Innan kommunen behandlar din ansökan ska du betala en avgift. Du får en faktura. Avgiften täcker kostnaderna för handläggningen. Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd.

När du har betalat går kommunen igenom din ansökan. Du får besked via e-post eller brev att den har tagits emot. I beskedet får du veta vad som eventuellt behöver kompletteras eller om ansökan är komplett. Du kan dock behöva lämna ytterligare uppgifter under handläggningen.

Prövning

Kommunen prövar din ansökan enligt tobakslagens regler. Den skickas till Polismyndigheten, som får yttra sig. Kommunen begär också uppgifter från kreditupplysningsföretag och ibland även från Skatteverket. Om du ansöker om partihandelstillstånd får även Tullverket yttra sig.

När du har anmält försäljning av e-cigaretter (vape), påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter

Du får besked via e-post eller post om att kommunen har tagit emot din anmälan och registrerat din försäljning. Du blir kontaktad om något behöver kompletteras.

Kommunen tar ut en avgift för att hantera din anmälan.

När du har startat din försäljning

Krav på egenkontrollprogram

Som ägare ansvarar du för att reglerna följs i din butik eller e-handel. Det är ditt ansvar att personalen känner till dem. Ditt egenkontrollprogram är ett bra verktyg för detta. Egenkontrollprogrammet ska:

 • innehålla rutiner för att kontrollera, dokumentera och följa upp så att försäljningen följer lagar och regler
 • vara avpassat för din verksamhet. Ju större denna är, desto mer omfattande program.

Du måste bifoga ett egenkontrollprogram både när du söker tillstånd att få sälja tobaksvaror och när du anmäler försäljning av e-cigaretter (vape), påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter.

Anmäl när du förändrar ditt egenkontrollprogram

Kommunen behöver veta vilka förändringar du gör i företagets egenkontrollprogram.

Exempel på vad du ska kontrollera

 • Att de tobaksvaror, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter som butiken säljer följer kraven om märkning och innehållsdeklaration.
 • Att åldersgränsen för inköp tydligt skyltas i din butik, på din webbplats eller motsvarande.
 • Att ingen under 18 år får köpa varorna.
 • Att personalen får information och stöd så att de kan följa de lagar och regler som gäller för din verksamhet.
 • Att förbudet mot reklam och annan marknadsföring av varor följs.
 • Att styckförpackningar som du säljer uppfyller kraven på identitetsmärkning och säkerhetsmärkning.
 • Att de styckförpackningar som du säljer inte innehåller en mindre mängd än vad de får.

Tillsyn

Förutom din egen kontroll av verksamheten har kommunen och polisen ett gemensamt ansvar för att följa upp att du och din personal följer bestämmelserna i lagen. Det gör de genom att göra oanmälda besök.

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.

Om reglerna inte följs

Den som bryter mot reglerna kan få en varning eller försäljningsförbud. Både du som ägare och din kassapersonal har dessutom ett personligt straffansvar. Ni kan dömas till böter eller fängelse, exempelvis om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.