Cigaretter, e-ciga­retter och andra tobaksvaror

Om du ska sälja tobak i någon form behöver du söka tillstånd från kommunen. Kravet gäller både detalj-, parti- samt e-handel. Ska du sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du göra en anmälan.

1. När behöver du anmäla eller söka tillstånd?

Du behöver tillstånd för att sälja:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak
 • övriga tobaksvaror som innehåller nikotin.

Du behöver göra en anmälan för att sälja:

 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Anmäl eller sök nytt tillstånd när något förändras

Om det sker förändringar i verksamheten ska du anmäla dessa. Du ska också anmäla om verksamheten upphör. Om det sker större förändringar och du har ett tillstånd kan du behöva söka ett nytt.

Exempel på förändringar som kräver anmälan eller ny ansökan

  • förändringar i kontaktuppgifter
  • förändringar i bolaget, exempelvis nya ägare eller ändring bland de personer som har betydande inflytande i rörelsen, förändringar i verksamhetens inriktning och ombyggnad av lokalen
  • försäljningen upphör.

  Regler du behöver följa

  Försäljning av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare med mera regleras i lagen om tobak och liknande produkter. Där hittar du utförlig information om exempelvis åldersgränser, regler för märkning och förpackning, spårbarhetsmärkning, marknadsföring, tillsyn, straffbestämmelser med mera.

  Om du säljer tobaksvaror eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare i e-handel gäller samma regler som för försäljning i butik.

  Tobakslagen samt information från Folkhälsomyndigheten:

  2. Ansök och anmäl i tid

  Tillstånd för att sälja tobaksvaror

  Skicka in din ansökan minst fyra månader innan du ska starta försäljningen.

  Du kan söka tillstånd antingen för detaljhandel (vanlig butik), eller för partihandel (försäljning till butiker).

  Var noga med att bifoga:

  • Uppgift om företagsform, exempelvis registreringsbevis från Bolagsverket
  • Eventuell fullmakt för ombud
  • Uppgift om ägarförhållanden
  • Köpeavtal om du tagit över en befintlig verksamhet
  • Arrendekontrakt eller hyreskontrakt
  • Handlingar som visar hur verksamheten finansieras
  • Budget- och finansieringsplan
  • Beskrivning av verksamhetens inriktning
  • Verksamhetens egenkontrollprogram
  Sök tillstånd och anmäl ändringar

  Anmälan av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

  Skicka in din anmälan innan du börjar din försäljning. Du får inte börja förrän du har anmält och fått en bekräftelse från kommunen på att din anmälan har tagits emot.

  Var noga med att bifoga:

  • Företagets egenkontrollprogram. Detta är ett viktigt underlag för kommunen vid tillsyn, samtidigt som det underlättar för dig att se till att verksamheten följer lagar och regler.
  Anmäl försäljningen och förändringar

  3. När ansökan och anmälan har kommit in

  Tillstånd för tobaksförsäljning

  Avgift

  Innan kommunen behandlar din ansökan ska du betala en avgift. Du får en faktura. Avgiften täcker kostnaderna för handläggningen. Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd.

  När du har betalat går kommunen igenom din ansökan. Du får besked via e-post eller brev att den har tagits emot. I beskedet får du veta vad som eventuellt behöver kompletteras eller om ansökan är komplett. Du kan dock behöva lämna ytterligare uppgifter under handläggningen.

  Prövning

  Kommunen prövar din ansökan enligt tobakslagens regler. Den skickas till Polismyndigheten, som får yttra sig. Kommunen begär också uppgifter från kreditupplysningsföretag och ibland även från Skatteverket. Om du ansöker om partihandelstillstånd får även Tullverket yttra sig.

  Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

  Du får besked via e-post eller post om att kommunen har tagit emot din anmälan och registrerat din försäljning. Du blir kontaktad om något behöver kompletteras.

  Kommunen tar inte ut någon avgift för att hantera din anmälan.

  4. När försäljningen har startat

  Krav på egenkontrollprogram

  Som ägare ansvarar du för att reglerna följs i din butik eller e-handel. Det är ditt ansvar att personalen känner till dem. Ditt egenkontrollprogram är ett bra verktyg för detta.

  • Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för att kontrollera, dokumentera och följa upp så att försäljningen följer lagar och regler.
  • Egenkontrollprogrammet ska vara avpassat för din verksamhet. Ju större denna är, desto mer omfattande program.
  • För att få tillstånd att sälja tobaksvaror måste du bifoga ett egenkontrollprogram med din ansökan.
  • Du måste även bifoga ett egenkontrollprogram när du gör anmälan av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

  Exempel på vad du ska kontrollera

  • Att de tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare som butiken säljer följer kraven om märkning och innehållsdeklaration.
  • Att åldersgränsen för inköp tydligt skyltas i din butik, på din webbplats eller motsvarande.
  • Att ingen under 18 år får köpa tobaksvaror.
  • Att personalen får information och stöd så att de kan följa de lagar och regler som gäller för din verksamhet.
  • Att förbudet mot reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror följs.
  • Att styckförpackningar till tobaksvaror som du säljer uppfyller kraven på identitetsmärkning och säkerhetsmärkning.
  • Att de styckförpackningar till tobaksvaror som du säljer inte innehåller en mindre mängd än vad de får.

  Tillsyn

  Förutom din egen kontroll av verksamheten har kommunen och polisen ett gemensamt tillsynsansvar för att följa upp att du och din personal följer bestämmelserna i lagen. Det gör de genom att göra oanmälda besök.

  Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.

  Om reglerna inte följs

  Den som bryter mot reglerna kan få en varning eller försäljningsförbud. Såväl du som ägare och din kassapersonal har också ett personligt straffansvar. Ni kan dömas till böter eller fängelse, exempelvis om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.