• Halmstads webbplatser

Hästhållning

Om du har hästar, andra lantbruksdjur eller odlar mark kan verksamheten påverka miljön. Inte minst gäller detta hanteringen av gödsel. Det är därför viktigt att du känner till vilka regler som gäller.

Lämna uppgifter om din verksamhet

Alla former av lantbruk, inklusive hästhållning, omfattas av miljöbalkens krav och därmed också av kommunens tillsyn. Det innebär att du får tillsynsbesök där kommunen bland annat tittar på din hantering av gödsel, kemikalier och avfall.

För att underlätta kommunens tillsyn behöver vi uppgifter om din verksamhet.

Lämna uppgifter

Hästhållning inom detaljplanelagt område

Om du ska ha häst inom ett område med detaljplan behöver du söka tillstånd från kommunen. Vissa detaljplaner tillåter dock hästhållning och då behöver du inget tillstånd.

Sök tillstånd för hästhållning

Bifoga detta i din ansökan:

  • Ritning över samtliga stall eller utrymmen där häst ska hållas.
  • Karta eller ritning över gödsellagringsplats och samtliga hagar där häst ska hållas.
Sök tillstånd för hästhållning

Hantera gödsel

Gödselhantering kan ge både hälso- och miljöeffekter, exempelvis kan dricksvattenbrunnar förorenas. Om du ska sprida gödsel ska du därför se till att störningarna för omgivningen blir så små som möjligt.

Verksamhet inom ett vattenskyddsområde

För dig som bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde finns särskilda regler för att sprida gödsel och växtskyddsmedel.