• Halmstads webbplatser

LEVA Halland – rådgivning för minskat näringsläckage

Genom projektet LEVA Halland kan du som är lantbrukare och markägare få råd för att minska näringsläckaget från din gård. Projektet ger också stöd så att du och andra markägare i avrinningsområdet tillsammans kan genomföra åtgärder för minskad övergödning.

En nationell satsning

LEVA står för Lokalt engagemang för vatten. Det är ett nationellt projekt som syftar till att underlätta för dig som markägare och lantbrukare att göra bra miljöåtgärder. Tanken är att genom dialog och samarbete väcka intresset för åtgärder som leder till minskat näringsläckage till sjöar, vattendrag och kust. Det i sin tur ger ett friskare vatten och en hållbar livsmedelskedja.

LEVA är ett samarbete mellan Havs-och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Sveriges fem vattenmyndigheter, Länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Åtgärdssamordnare i fem halländska kommuner

I Halland finns LEVA i de fem kustkommunerna Halmstad, Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. För varje kommun finns åtgärdssamordnare. Den som samordnar åtgärderna i Falkenbergs kommun är anställd av kommunen medan övriga är knutna till Hushållningssällskapet.

Arbetet drivs med LOVA-bidrag Länk till annan webbplats. och med medfinansiering från kommunerna.

Detta kan du få hjälp med

Samordnarens uppgift är att väcka idéer och hjälpa till att genomföra dem. Hen kartlägger förutsättningarna på gården och ger förslag på åtgärder som hjälper dig behålla näringen i jorden och agera vattensmart i din verksamhet. Du får hjälp med:

  • Hitta lämplig åtgärd för din gård, exempelvis för att anlägga en våtmark.
  • Guidning genom administrativa och byråkratiska snårigheter när det gäller att ansöka om anläggnings- och skötselstöd, och att anmäla vattenverksamhet till länsstyrelsen.
  • Söka pengar för att finansiera åtgärderna.

Om det behövs anlitar åtgärdssamordnaren experter för utredningar och utformningen av vattenvårdsåtgärder.

Rådgivningen är kostnadsfri.

Kontakta en åtgärdssamordnare

Du hittar kontakt uppgifter till åtgärdssamordnaren i Halmstads kommun på Hushållningssällskapet Hallands webbplats. Där finns också mer information om LEVA Halland.

Aktiviteter du kan delta i

Inom projektet arrangeras föreläsningar, vattendragsvandringar, studiebesök med mera där du kan lära dig mer om övergödning och om vilka åtgärder vi kan erbjuda. Aktiviteterna läggs ut på Facebook.