• Halmstads webbplatser

Eget dricksvatten

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn? Då ansvarar du själv för att se till att vattnet har bra kvalité. Kontakta ett ackrediterat laboratorium om du vill kontrollera kvalitén på enskilt dricksvatten.

Om det är problem med brunnen är det också du som måste åtgärda problemen. Kommunen utför inte någon provtagning eller några analyser av vatten från enskilda brunnar.

Mer information för dig som har egen brunn:

Sinande brunn

Det senaste åren har varit nederbördsfattiga. Det innebär att det är låga grundvattennivåer och detta kan påverka dig som har egen brunn. En grävd brunn är mer känslig än en borrad brunn. En grävd brunn förutsätter att det finns vattenförande lager på ett djup av högst 5–6 meter. Grävda brunnar är anlagda i ytliga grundvattenmagasin och det innebär att vattentillgången kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna förändras.

Om vattnet tar slut

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder. Så som att:

  • Rensa och fördjupa den befintliga brunnen.
  • Borra en ny djupare brunn.
  • Höra med grannar och se om de har vatten att dela med sig av.
  • Köp eller hyr vattentankar eller större kärl och tillfälligt lagra vatten genom att fylla på med köpt vatten.

Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.

Provtagning av vatten

Att titta, lukta och smaka räcker inte för att avgöra om vattnet är lämpligt som dricksvatten. I en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Livsmedelsverket rekommenderar kontroll av vattenkvaliteten regelbundet, minst var tredje år. Har du småbarn i familjen rekommenderas provtagning varje år eftersom barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, som fluorid, koppar och nitrit.

Vattenanalys

För provtagning av ditt vatten vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium. Av laboratoriet får du särskilda provflaskor och instruktioner om hur du går tillväga när du tar ditt vattenprov. Laboratorierna kan också ge råd om dricksvatten och svara på frågor om provtagningsresultatet. Om provsvaret visar att ditt dricksvatten inte är tjänligt bör du ta hjälp av någon fackkunnig för att ta reda på orsaken och för att åtgärda brunnen.

Vattenkvalitet

Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och var den ligger. Kvaliteten kan dessutom förändras med tiden, både mellan årstiderna och från år till år. Vid en normal analys av vattnet undersöks vissa kemiska egenskaper (till exempel järn och pH) och om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer.

I Halmstads kommun är de vanligaste problemen att vattnet har lågt pH och höga halter nitrit och nitrat.

Mäta radonhalten

Genom en utökad analys kan du även ta reda på radonhalten i vattnet. Om du har en bergborrad brunn bör du åtminstone någon gång komplettera med en sådan analys.