• Halmstads webbplatser

Radon i din bostad

Radon är en radioaktiv gas som kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon kan orsaka hälsoproblem på lång sikt, till exempel lungcancer.

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka gasen är genom mätning. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att mäta och sanera. Värden över 200 bequerel per kubikmeter bedöms vara en olägenhet för människors hälsa och ska åtgärdas.

Har det gjorts radonmätning i ditt hus?

I kommunens register kan du se mätningar som gjorts i småhus, flerbostadshus, förskolor, skolor och gymnasier. Verksamhets- och industrilokaler finns inte med. Om du inte får träff finns handlingarna inte hos kommunen.

Se vilka radonmätningar som rapporterats in

Du som bor i småhus

Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa radonmätare från ett godkänt mätlaboratorium. Mätningen ska pågå i minst två månader under perioden 1 oktober–30 april. Två radondosor behövs för att få ett godkänt medelvärde.

När bör du mäta radon?

  • När du köper ett hus.
  • När du bygger ett nytt hus, bygger om eller bygger till ditt hus.
  • När du ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet.
  • Om huset är byggt med blå lättbetong.
  • Om det är mer än tio år sedan senaste mätningen.

Radon i marken

Marken i Halmstads kommun är till största delen klassad som låg- eller normalriskmark ur radonsynpunkt. Den luft som finns i marken innehåller dock alltid radongas, och om stora mängder jordluft läcker in i huset finns det risk för höga radonhalter inomhus. I så fall gäller det att förhindra att luft kommer in via otätheter i grunden.

Radon i dricksvatten

När det gäller dricksvattnet är det de som har egna bergborrade brunnar som kan ha förhöjda halter. Berggrunden i Halmstad har emellertid låg uranhalt, och risken är därför liten. Skulle man ha höga halter i hushållsvattnet, kan man installera en radonavskiljare som luftar vattnet. Har du kommunalt dricksvatten finns ingen anledning till oro.