Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bekämpningsmedel och gödsel inom vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet finns det särskilda bestämmelser för användning av bekämpningsmedel och gödsel inom vattenskyddsområde. För yrkesmässig användning krävs tillstånd av miljönämnden.

Miljönämnden har beslutat om vägledning för hur ansökningar om tillstånd ska handläggasPDF. Vägledningen är ett komplement till lagstiftningen och de enskilda vattentäkternas föreskrifter.

Användning av kemiska bekämpningsmedel

  • Hantering av kemiska bekämpningsmedel inom primär skyddszon medges ej.
  • Inom sekundär skyddszon tillåts endast användning av de kemiska bekämpningsmedel som enligt resultat från MACRO-DB steg 1 eller 2 kan förväntas förekomma i koncentrationer under 0,10 mikrogram per liter i grundvattnet.
  • Simuleringskörning i MACRO-DB steg 2 ska göras med indata från den mark inom aktuell spridningsareal som har högst genomsläpplighet. Modermaterial ska väljas i enlighet med SGU:s klassificeringssystem som är karterat på 50 cm djup och som finns tillgängligt i SGU:s jordartskartor. Kartor med upplösning 1:50 000 ska användas för att säkerställa att de termer som används i MACRO-DB är de samma som i SGU:s kartor.

Användning av gödsel

Inom primär skyddszon

  • Spridning eller annan hantering av flytgödsel och avloppsslam tillåts ej.
  • Om nitrathalten i vatten från en enskild råvattenbrunn i vattentäkten ligger på eller över 20 mg nitrat/liter vatten tillåts inte användning av kvävehaltiga gödselmedel
  • Om nitrathalten i vatten från en enskild råvattenbrunn i vattentäkten överstiger 5 mg nitrat/liter vatten ska den sökande vidta åtgärder för att begränsa kväveläckaget i odlingen

Inom sekundär skyddszon

  • Spridning eller annan hantering av avloppsslam tillåts ej.
  • Om nitrathalten i vatten från en enskild råvattenbrunn i vattentäkten överstiger 15 mg nitrat/liter ska den sökande vidta åtgärder för att begränsa kväveläckaget i odlingen.
  • Användning av gödselmedel som inte innehåller kväve tillåts för användning inom både primär och sekundär skyddszon.