• Halmstads webbplatser

Yrken inom skola och utbildning

Varje dag går ungefär 16 000 barn till våra förskolor och skolor. Här finns yrken för dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Dina insatser kommer göra skillnad varje dag – hos oss är du med och skapar framtiden!

Pedagog och elever sitter samlade på golvet i ring i idrottssalen

Idrottspedagogen Peter Nilsson pratar med elever i Fyllingeskolans idrottssal.

Se alla lediga jobb

Förskola

Barnskötare

Som barnskötare är du en viktig del i att vardagen för barnen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet. Tillsammans med dina kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen.

Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet enligt förskolans läroplan tillsammans med dina kollegor. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet.

Utbildning och erfarenhet

Gymnasieutbildning med examen, så som barn och fritid, vuxenutbildning till barnskötare alternativt elevassistent, eller annan äldre utbildning på gymnasial nivå som vi bedömer som likvärdig.

Barnskötare om sitt yrke

”Att få vara delaktig i barnens lärande och utveckling är en sådan glädje!"

Susanne Karlsson, barnskötare Galgbergets förskola

Förskollärare

Som förskollärare är du med och utvecklar förskolans pedagogiska verksamhet. Du utgår från barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter och du motiverar och inspirerar barnen genom att skapa sammanhang och lärmiljöer där deras nyfikenhet och lust att lära väcks.

Tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget planerar du, följer upp, dokumenterar, analyserar och utvärderar verksamheten systematiskt och kontinuerligt så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål och förskolans styrdokument.

Utbildning och erfarenhet

Förskollärarlegitimation eller annan lärarexamen med behörighet att undervisa i förskolan.

Förskollärare om sitt yrke

”För mig är det viktigt att barnen får vara delaktiga och att de har ett inflytande över sin dag på förskolan. Jag tycker att det är ett lustfyllt arbete, där vi tillsammans med vårdnadshavare utvecklar goda samhällsmedborgare."

Lovisa Magnusson, Förskollärare Galgbergets förskola

Grundskola

Förstelärare

Som förstelärare arbetar du med att utveckla undervisningen, med målet att öka måluppfyllelsen för eleverna. Utöver undervisning förväntas du i ditt uppdrag som förstelärare att stödja och handleda andra lärare i utveckling och förbättring av undervisning genom att tillsammans med rektor leda professionellt lärande på skolan med koppling till skolans systematiska kvalitetsarbete.

Utbildning och erfarenhet

Legitimerad lärare. Du ska genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Via dokumentationen ska det framgå att du i ditt läraruppdrag visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat samt visat ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Förstelärare om sitt yrke

”Som förstelärare får jag möjlighet att arbeta med skolutvecklingsfrågor, något jag jämsides med undervisning, tycker är väldigt roligt!"

Matilda Dahlqvist, förstelärare Andersbergsskolan

Grundskollärare

Som grundskollärare i grundskolan är du ansvarig för undervisningen i en eller flera klasser. Du är med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt.

Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför, utvärderar och utvecklar ni undervisningen utifrån skolans styrdokument och mål. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik.

Utbildning och erfarenhet

Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i aktuella ämnen och årskurser.

Lärare i fritidshem

Som lärare i fritidshem ansvarar du tillsammans med övriga i arbetslaget för fritidsverksamheten. Detta innebär planering, dokumentering och utvärdering för att kunna utveckla verksamheten utifrån skolans styrdokument.

Vi utgår från elevernas behov, erfarenheter och tänkande och anpassar våra aktiviteter till att elever har olika förutsättningar. Vårt uppdrag är att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda aktiva raster och en meningsfull fritid. Under dagtid arbetar du samverkande mot skolklass.

Utbildning och erfarenhet

Legitimerad lärare med inriktning fritidshem.

Lärare i fritidshem om sitt yrke

"Vi jobbar för att våra elever ska få en meningsfull, utvecklande och rolig fritid. Ge glädje för att få den!"

Rolle Falk, lärare i fritidshem Fyllingeskolan

Skolsköterska

Som skolsköterska arbetar du med hälsofrämjande och förebyggande arbete såväl som åtgärdande arbete. Du erbjuder och utför hälsobesök och vaccinationer enligt skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård och verkar för att smittskyddslag och lokala riktlinjer följs.

Arbetet innebär ett nära samarbete med elever, vårdnadshavare, skolledning, elevhälsoteam och övrig skolpersonal samt andra professioner i samhället. Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet tillsammans med skolkurator, specialpedagog och rektorer.

Utbildning och erfarenhet

Legitimerad sjuksköterska med en av följande specialistutbildning: barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterskespecifik högskoleutbildning.

Skolsköterska om sitt yrke

"Jag tycker om att vi jobbar så brett. Vi som är skolsköterskor är de som faktiskt får träffa alla elever enskilt och vi får jobba med alla olika åldrar."

Marie Hansén, skolsköterska Vallåsskolan

Skolkurator

Som skolkurator arbetar du med att stötta och handleda skolans övriga personal i elevvårdsarbetet samt med enskilda elever, grupper av elever och deras vårdnadshavare. Skolkuratorn stödjer och samtalar med elever som har det svårt med skolarbetet eller med miljön i skolan.

Skolkuratorns arbete är också förebyggande. Som skolkurator förväntas du samarbeta med Centrala elevhälsan, BUP, habiliteringen, socialtjänsten och polis. Skolkuratorn ingår i elevhälsoteamet tillsammans med skolsköterska, specialpedagog och rektorer.

Utbildning och erfarenhet

Socionomexamen eller kandidatexamen med en beteendevetenskaplig inriktning (psykologi, socialpsykologi, sociologi samt socialt arbete/utvecklingsarbete) samt 30 hp socialrätt.

Skolkurator om sitt yrke

"Mitt uppdrag som skolkurator handlar om att verka för att barn och unga ska våga ta sig an utmaningar och växa som välmående, nyfikna och modiga individer. För att det ska ske anser jag att det behövs en trygg och värdig skolmiljö där vi investerar i relationerna till varandra och tillsammans skapar en trivsam skolvardag för alla. Som skolkurator vill jag vara tillgänglig för eleverna då de behöver stöttning och ge bekräftelse när de når framgångar."
Max Rasmusson, Valhallaskolan

Specialpedagog

Som specialpedagog tar du ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nära ledningen med skolutveckling, uppföljning och utvärdering. Att arbeta med kvalitetsutveckling för att garantera en likvärdig utbildning för alla elever blir en central uppgift. Du har en viktig roll som den som kan ge stöd och råd till skolledning och lärare i deras arbete.

Som specialpedagog kan du komma att arbeta i många olika pedagogiska miljöer. Du förväntas samarbeta med olika aktörer i skolan, i syfte att gemensamt utveckla tillgängliga lärandemiljöer. Du tar ett helhetsansvar för hela processen kring arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Du utvecklar skolans elevhälsoarbete tillsammans med övrig personal i elevhälsan.

Utbildning och erfarenhet

Lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation samt examen som specialpedagog.

Specialpedagog om sitt yrke

"I mitt arbete stödjer jag lärare och rektorer att utveckla skolans lärandemiljöer. Jag arbetar strategiskt och systematiskt för att skolan ska bli en plats för alla elever att utvecklas och lära på."
Christina Rudhag Woldt, Klaraskolan

Speciallärare

Som speciallärare bidrar du med kompetens i det pedagogiska arbetet och ditt uppdrag är flexibelt utifrån olika elevers behov. Du möter på ett tidigt stadium elever i skolsvårigheter, skapar förutsättningar för lärande och hittar rätt stödinsatser.

I det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet samverkar du i hög grad med lärare och elevhälsoteamets personal och professioner. Du bedriver till viss del undervisning, deltar i utredningar av elevers behov av särskilt stöd, genomför pedagogiska kartläggningar, ser hinder och möjligheter i skolmiljön, ger stöd till lärare och bidrar på olika sätt till att utveckla verksamheten.

Tillsammans med elever, vårdnadshavare, pedagogisk personal, rektorer och andra samverkansaktörer skapar du goda förutsättningar för eleverna att lyckas.

Utbildning och erfarenhet

Lärarlegitimation som grundskollärare med examen som speciallärare.

Speciallärare om sitt yrke

"Arbetet som speciallärare innebär en fantastisk blandning av arbetsuppgifter. Att genom ett detektivarbete kunna hitta specifika nycklar som skapar en meningsfull skolgång för alla våra elever utifrån deras behov och förutsättningar. Ett arbete som kan se olika ut dag för dag."
Lisa Persson, speciallärare

Resurspedagog

Som resurspedagog är du skicklig på att anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov. Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor samt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring extra anpassningar och särskilda behov.

Arbetsuppgifterna kan variera mycket och bland annat innefatta att vara resurs i klass, vara stöd åt enskilda elever och arbete på fritids. Du har elevens bästa för ögonen och har lätt för att knyta kontakter med barn och ungdomar.

Utbildning och erfarenhet

Pedagogisk högskoleutbildning på minst två år med inriktning barn eller ungdomar alternativt annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildning som socialpedagog vid Yrkeshögskola 2 år (400 YHP).

Resurspedagog om sitt yrke

”Att få möta, följa och stödja elever under deras skoldag är ett fantastiskt arbete. Vetskapen om att man gör skillnad är värt så mycket. Jag har världens bästa jobb!"

Robine Lindberg, Resurspedagog Solbackeskolan

Elevkoordinator eller elevcoach

Som elevkoordinator eller elevcoach arbetar du med att främja elevernas lärande, hälsa och utveckling. Samtidigt bidrar du till att lärarna kan fokusera och få mer tid till sitt kärnuppdrag. Fokus för dig som elevkoordinator eller elevcoach är det elevsociala arbetet, som till exempel kontakt med elever, lärare, vårdnadshavare och skolhälsovård.

Utbildning och erfarenhet

Högskoleexamen 3 år inom pedagogik eller beteendevetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer är lämplig.

Elevkoordinator om sitt yrke

Elevassistent

Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper en enskild elev eller flera elever som behöver stöd under skoldagen och på fritids.

Du ger stöd och stimulans utifrån elevens specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet. Det kan exempelvis handla om att stödja i läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och olika typer av funktionsnedsättningar.

Utbildning och erfarenhet

Gymnasieutbildning med examen, så som barn och fritid, vuxenutbildning till elevassistent alternativt barnskötare eller annan äldre utbildning på gymnasial nivå som vi bedömer som likvärdig.

Lisbeth Karlsson, elevassistent Fyllingeskolan

Skoladministratör

Som skoladministratör arbetar du som ett ledningsstöd och har en central roll som administratör av skolans vardagliga planering och dokumentation.

Arbetsuppgifterna består bland annat av att skriva protokoll och brev, boka möten, utföra beställningar, ha hand om skolans elev-akter i diariesystemet och administrera skolans IT-verktyg samt hantera det personaladministrativa systemet Heroma.

Utbildning och erfarenhet

Högskoleexamen med ekonomisk, samhällsvetenskaplig eller administrativ inriktning, alternativt annan motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Skoladministratör om sitt yrke

"Som skoladministratör får jag arbeta med alla delar i verksamheten för att öka kvalitén för såväl elever, personal och vårdnadshavare. Känslan av att knyta ihop olika arbetskategorier och rutiner så att dagarna går smidigt för alla är obeskrivlig!''
Linnea Boljanac Jacobsson, skoladministratör Bäckagårdsskolan

Rektor och biträdande rektor

Biträdande rektor

Som biträdande rektor kommer du ha ansvar för en avgränsad del av verksamheten och vara underställd rektor. Utifrån delegation från rektor har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar och arbetar för att den dagliga driften av verksamheten ska fungera effektivt.

Du kommer organisera för att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet sker med förankring i verksamhetens behov och att dina medarbetare är involverade och engagerade i det arbetet.

Du kommer ingå i den lokala ledningsgruppen och därmed arbeta nära rektor som utifrån Skollagen har det yttersta ansvaret.

Utbildning och erfarenhet

Du ska ha pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. Du ska ha kunskap om de styrdokument som ligger till grund för styrningen av skolan. Det innebär att du har lärarlegitimation och erfarenhet av arbete som lärare, eller annan motsvarande utbildning och erfarenhet som uppfyller kraven för pedagogisk insikt.

Biträdande rektor om sitt yrke

"Jag tycker det är så roligt att få vara en del av ungdomarnas vardag och kunna göra skillnad. Det är där jag samlar min energi."

Biljana Janjetovic, biträdande rektor Klaraskolan

Rektor i förskola eller grundskola

Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamheten med fokus på det pedagogiska utvecklingsarbetet och elevernas lärande, men också med ansvar för att verksamheten bedrivs inom givna ekonomiska ramar.

Vi arbetar med ett uttalat 1–16-årsperspektiv, där du tillsammans med dina kollegor tar ansvar för att driva lärandet och utvecklingen framåt.

Du har även ett direkt personalansvar, som bland annat innebär årliga medarbetar- och lönesamtal samt verksamhets- och arbetsmiljöansvar.

Du har även ett ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och tillsammans med personalen arbetar du med analys av resultat, att identifiera behov, vidta åtgärder som möter behoven, uppföljning och utvärdering.

Utbildning och erfarenhet

Du ska ha pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. Vi ser därför att du har grundskollärar- eller förskollärarexamen med erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskola eller skola. Eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Rektor i grundskola om sitt yrke

”Jobbet som rektor är i hög grad ett mångfacetterat yrke. Friheten är lika stor som ansvaret och kraven som vilar på dina axlar. Det som driver mig och får mig att älska mitt arbete är den stora samhällsnyttan och att få kämpa för varje elevs möjlighet.”

Bodil Wichtel, rektor Vallåsskolan

Rektor i förskola om sitt yrke

”I rollen som rektor i förskolan så får man arbeta med en verksamhet som gör skillnad för många barn och familjer varje dag. Vilket är ett stort ansvar men också en fantastisk möjlighet. Det som gör att jag tycker om detta jobb är möjligheten att få arbeta med att skapa förutsättningar för människor att växa. Att det i lika hög utsträckning handlar om ett-åringarna som våra mest erfarna medarbetare gör det utmanande, komplext och väldigt meningsfullt.”

Johnny Stenberg, rektor Tuvans förskola och Gullbranna förskola