• Halmstads webbplatser

Uteservering – utformning och bygglov

En uteservering ska smälta in i stadsbilden. Därför har kommunen riktlinjer för hur serveringar får utformas.

Hur får din uteservering se ut?

Under rubrikerna nedan finns kommunens regler för hur uteserveringar ska utformas.

Har du speciella önskemål är du välkommen att kontakta kommunen. Vi ger dig råd i förväg så att processen kan bli så smidig som möjligt.

Vad är en uteservering?

En uteservering är en inhägnad uppställning av bord och stolar utomhus, direkt på marken. Uppställningen ska upplevas som öppen, flexibel och vara tillgänglighetsanpassad. Då blir den en del i stadsrummet och upplevs inte som en tillbyggnad. Verksamheten ska ha öppet regelbundet.

Material och färger

När du ska välja material och färger på parasoller, markiser och staket på uteserveringen ska du ta hänsyn till omgivningens och byggnadens karaktär. Den ska vara vägledande för ditt val.

Material, utrustning och möbler ska ha god kvalitet och vara anpassade för utomhusbruk.

Skyltar

Du får sätta upp en menytavla med ett mått på maximalt en kvadratmeter på uteserveringens inhägnad. Tänker du sätta upp andra skyltar i samband med uteserveringen kan du behöva söka bygglov för dem.

Placering

Förutsättningarna är olika från plats till plats, beroende på om uteserveringen ligger längs med en fasad, på en gågata, ett torg eller i en park.

En uteservering som ansluts direkt till en fasad får vara lika lång som serveringen innanför fasaden. Den får inte blockera för räddningstjänsten eller täcka över portar, dörrar, brandposter, brunnar, kopplingsskåp och liknande.

Eventuella elkablar och liknande inte får utgöra ett hinder för tillgängligheten.

Markis och parasoll

En uteservering är en del av stadsrummet och ska upplevas som öppen. Markiser och parasoller ska därför vara av lätt karaktär så att uteserveringen inte upplevs som en tillbyggnad.

Tala alltid med husets ägare

Tala alltid med fastighetsägaren om du har planer på att sätta upp en markis. Du behöver en skriftlig tillåtelse från ägaren för att få sätta upp markisen.

Bygglov kan behövas ibland

Du behöver bygglov för markisen om den medför en betydande ändring av fasaden eller placeras på en historiskt värdefull byggnad. Kontakta gärna kommunen om du har frågor om detta och för att få råd om utformning och placering.

Du behöver bygglov för en byggnation med fast tak och fristående eller väggfast markis, med permanenta stödben. En sådana konstruktion är dock inte lämplig i ett gatustråk där man har uteserveringar invid fasader. Däremot kan den vara lämplig i torg- eller parkmiljö där uteserveringen placeras fristående. Kommunens handläggare bedömer varje enskilt fall.

Tänk på:

 • Du får inte göra några infästningar, åstadkomma skador eller göra andra förändringar i mark, gatubeläggning eller motsvarande.
 • Markisen eller parasollet inte får sticka ut utanför den yta som du fått tillstånd att använda.
 • Restaurangens eller caféets namn eller logotyp får finnas på markisens eller parasollets nederkant men får inte vara dominerande.
 • I markisens utfällda läge ska det finnas en fri höjd på 230 centimeter.
 • Varumärkesreklam är inte tillåten.

Golv

Gatans markbeläggning ska som regel utgöra golvet på serveringen. När gatans eller trottoarens lutning är mer än 1 meter på 20 meter är det i vissa fall möjligt att få ha golv ovanpå den befintliga markbeläggningen. Detta för att uteserveringen ska vara tillgänglig.

Staket

Krav på inhägnaden

Du ska inhägna uteserveringen med staket på alla sidor. För att uteserveringen ändå ska kunna ha en öppen karaktär ska staketets material och färg anpassas till byggnaden och platsen.

 • Ingången ska vara minst 1 meter bred.
 • Staketet ska vara säkert, funktionellt och tydligt för den som har synnedsättning.
 • Höjden ska vara mellan 80 och 110 centimeter.
 • Stolpens markplatta ska placeras inom uteserveringytan.

Utöver staketets maximala höjd på 110 centimeter kan du även ha en höj- och sänkbar del. Denna ska vara helt genomsiktlig och får tillsammans med staketet vara maximalt 190 centimeter hög.

Viktigt att tänka på:

 • Staketet ska vara av god kvalitet och anpassat för att stå utomhus.
 • Den nedre tvärslån i underkanten på staketet ska av tillgänglighetsskäl vara max 15 centimeter över marken.
 • När uteservering är stängd ska staketet sänkas till att vara 110 centimeter på samtliga sidor.
 • På staketet får varumärkesreklam inte förekomma.
 • Det är tillåtet att använda blomlådor och växter som inramning av uteserveringen.

Du ska undvika fasta förankringar i marken, men i undantagsfall kan det vara nödvändigt. I sådana fall ska du kontakta kommunen för ett skriftligt godkännande.

Exempel på staket. Staketet ska vara öppet och luftigt men kan se ut på olika sätt.

Serveringsdisk

Du kan ha en bar- eller serveringsdisk om den utformas så att den passar in i stadsmiljön och gestaltningen stämmer överens med utseendet på uteserveringen i övrigt.

Baren eller serveringsdisken får inte dominera uteserveringen. Den får inte heller skymma eller blockera siktstråk. Bar- eller serveringsdiskens höjd får vara max 120 centimeter .

Tänk på att serveringsdisken:

 • får ha en maxhöjd på 120 centimeter och att tak eller väggar inte får förekomma
 • är genomsiktlig även när baren är stängd
 • inte får innehålla reklam
 • bör ha en del som är tillgänglig för rullstolsburna
 • inte dominerar uteserveringen eller stadsbilden.

Om du vill använda en höj- och sänkbar försäljningsenhet, kontakta kommunen för rådgivning.

Möbler

Platsen för uteserveringen ska vara möblerad och får inte användas för förvaring av hopställda stolar eller annan inredning.

Möblerna ska ha god kvalitet och vara anpassade för utomhusbruk.

Du kan behöva flera tillstånd

För att starta och driva en uteservering behöver du flera tillstånd. Det kan vara svårt att få överblick över dessa. Kontakta gärna kommunens företagsservice så får du hjälp att göra rätt från början!

Tillstånd du kan behöva

Ansök om bygglov minst tio veckor i förväg

Om du behöver söka tillstånd ska du skicka in din ansökan minst tio veckor innan du ska starta din uteservering. En komplett ansökan går snabbare att handlägga — var därför noga med att bifoga alla handlingar som behövs.

Detta ska du bifoga

 • Situationsplan
  Upprättad på ett utdrag ur primärkarta (max två år gammal) i skala 1:400. Utserveringens mått ska ritas in måttsatt. Ange färdig golvhöjd över gatunivå.
 • Planritningar
  Skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen
  vad som är uteserveringens gränser med mått och rita in hur den ska möbleras.
 • Fasadritningar
  På alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Ha med höjd på eventuellt trädäck och på staket.
 • Sektionsritning
  Skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
Ansök om bygglov

Behöver du en kontrollansvarig?

Nej, det behövs inte någon kontrollansvarig Länk till annan webbplats. för att anlägga en uteservering.

När din ansökan har kommit in

Från att du har lämnat in alla handlingar för en bygglovspliktig uteservering och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut. Vi fördelar ärendet till en handläggare, som håller kontakten med dig via e-post under handläggningstiden.

Om vår handläggningstid

Handläggningstiden för ett bygglov varierar över året och beror dels på åtgärdens omfattning, dels på hur många ansökningar som lämnats in under perioden. Handläggningstiden är högst tio veckor från det att ärendet är komplett, men oftast går det fortare än så.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

 • Om din ansökan är fullständig direkt när du skickar in den blir handläggningstiden kortare. Att en ansökan är fullständig innebär att alla handlingar och uppgifter som behövs för att fatta beslut i ditt ärende finns med.
 • Om den planerade åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser, eller om åtgärden ligger utanför detaljplanelagt område, måste grannar och andra berörda få möjlighet att yttra sig. Detta gör att handläggningstiden blir längre.
 • Vissa ärenden beslutas av byggnadsnämnden som har sammanträde en gång per månad.
 • Om åtgärden är utformad så att utseendet på denna är anpassad till byggnaden och området går handläggningsprocessen fortare.
 • Arbetsbelastningen på avdelningen. De flesta ansökningarna kommer in på våren. Att ansöka på hösten innebär oftast kortare handläggningstid.
 • Svårighetsgraden i ärendet.