• Halmstads webbplatser

Butiks­exponering

När du exponerar varor utanför din butik för att locka in kunder eller smyckar entrén till din verksamhet kan du behöva tillstånd för så kallad butiksexponering.

När behöver du tillstånd för butiksexponering?

Gator, torg och trottoarer är offentliga platser som tillhör alla och som därför också ska vara tillgängliga för alla. Krukor, entrémattor och liknande utsmyckningar bidrar till en välkomnande stadsmiljö men får inte hindra framkomligheten. Därför finns det regler för butiksexponering.

Detta krävs inför exponering

 • Eftersom exponeringen sker på en allmän plats behöver du polisens tillstånd för exponering med varuställ, bänkar och liknande.
 • Du behöver också hyra platsen tillfälligt av kommunen, som oftast är ägare till en allmän plats.

Viss exponering kan göras utan tillstånd

Enklare utsmyckning eller exponering är tillåten utan tillstånd med det finns en rad regler att förhålla sig till. Du behöver inte söka polistillstånd för:

 • krukor
 • entrémattor
 • trottoarpratare med utformning som godkänts av kommunen. Se ytterligare detaljer nedan.

Regler för exponering

Det finns dels generella regler för exponering, dels regler för olika typer av utsmyckning.

Regler som gäller alla

Generella regler

  • Ingen försäljning
   Du får inte sälja varor på ytorna för varuexponering.
  • Ytans storlek
   Du kan få tillstånd för en yta som maximalt omfattar längden på fasaden i byggnaden där du har din verksamhet och 0,8 meter ut från fasaden.
  • Invid fasdaden.
   Exponeringen ska ske i direkt anslutning till fasaden.
  • Framkomligheten får inte hindras
   Utsmyckningen eller exponeringen ska placeras så att framkomligheten på trottoar, gångbana eller cykelbana inte hindras. Du kan få avslag på din ansökan om placeringen utanför din verksamhet är omöjlig eller olämplig.
  • Fri gångbana.
   Det ska finnas en fri gångbana utanför din verksamhet som är mellan 1,50 meter och 3,0 meter bred, beroende på trafiksituationen på platsen.
  • Bara godkända skyltar
   Du får inte använda ”vippskyltar” eller trottoarpratare som inte är godkända av Halmstads kommun.
  • Inga ingrepp i marken
   Du får inte förankra något eller göra andra ingrepp i markbeläggningen.
  • Exponeringstider
   Exponeringen får bara ska under verksamhetens öppettider. Allt material ska plockas bort varje dag när verksamheten stänger.

  Regler för olika typer av utsmyckning

  Trottoarpratare

  En trottoarpratare är en skylt som står på marken. Trottoarprataren ska vara av en modell som har godkänts av kommunen och som dels fungerar väl för synskadades framkomlighet, dels har ett utseende som passar in i gatubilden.

  • I Halmstad är det tillåtet att ha max en trottoarpratare per entré eller verksamhet utan att du behöver söka bygglov.
  • Trottoarprataren ska vara svart och av godkänd modell för att få användas.
  • Affischens mått får vara 50 x 70 centimeter. Trottoarprataren får bara göra reklam för den egna verksamheten.
  • Trottoarprataren ska placeras i direkt anslutning till entrén eller verksamheten. Det får inte finnas något mellanrum mellan trottoarprataren och fasaden – om du inte har sökt polistillstånd för en annan placering.
  • Trottoarprataren ska placeras 0,5 meter från verksamhetens dörr, på den sida som handtaget sitter. Om dörren saknar automatisk öppning blir området närmast dörren därmed fritt.
  • Trottoarprataren får inte vara en trafikfara, skymma fordonstrafik, hindra framkomligheten eller vara en olycksrisk.
  Bild på trottarpratare

  Blomkrukor

  • En blomkruka bör vara minst 30 centimeter i diameter i botten, vara minst 50 centimeter höga och ha en solid och tung sockel som förhindrar att den tippar vid en eventuell sammanstötning.
  • Krukan ska placeras direkt intill en fasad. Den får inte ställas så att den skapar problem för framkomligheten.
  • Det är olämpligt att ställa blomkrukor i trappor så att trappräcket inte kan användas.
  Bild på kruka

  Mattor

  • Bara röda mattor är tillåtna vid entréer; det är bara den färgen som har tillräckligt skarp kontrast gentemot sten och asfalt.
  • En entrématta ska ha en avfasad kant av gummi. Denna får gärna vara svart.
  • Mattan får vara max 2 meter lång och ska placeras direkt intill entrén.
  • Mattan får ha en logotyp i svart, som bara får göra reklam för den egna verksamheten.
  Röd matta framför butik

  Bänkar och skyltbord

  • Bänkar och skyltbord ska placeras direkt intill fasaden.
  • De ska ha en sarg på alla åtkomliga sidor. Denna ska vara minst 10 centimeter hög.
  • Om det inte finns en sarg kan bänken eller skyltbordet ha en tvärslå max 10 centimeter från marken på alla åtkomliga sidor. Sargen eller tvärslån gör det lätt för en person med synsvårigheter att lokalisera bänken eller bordet.
  • Inga varor eller delar av varor får nå utanför sargen.
  • Bänken eller bordet ska stå stadigt och inte riskera att välta vid en sammanstötning.
  Skyltning utanför butik

  Skyltningen med varor och dekorationer har placerats direkt intill fasaden. Inga delar sticker ut.

  Varuställ

  • Varuställ ska placeras direkt intill fasaden.
  • De ska ha en sarg på alla åtkomliga sidor. Denna ska vara minst 10 centimeter hög.
  • Om det inte finns en sarg kan bänken eller skyltbordet ha en tvärslå max 10 centimeter från marken på alla åtkomliga sidor. Sargen eller tvärslån gör det lätt för en person med synsvårigheter att lokalisera bänken eller bordet.
  • Inga varor eller delar av varor får nå utanför sargen.
  • Varustället ska stå stadigt och inte riskera att välta vid en sammanstötning.
  • Om varustället har hjul ska dessa vara låsbara.
  Bild på varuställ

  Pollare med rep

  • Det är inte tillåtet med pollare och rep för att markera entrén. Dessa är ett hinder för tillgängligheten och svåra att uppfatta vid nedsatt syn.
  Bild på pollare med band

  Cafémöbler

  • Endast verksamheter som har serveringstillstånd får sätta ut cafémöbler, det vill säga stolar och bord. För dessa verksamheter finns särskilda riktlinjer.
  Bild på cafébord och stolar

  Ansök i tid


  Tänk på att ansöka om polistillstånd i god tid – senast två veckor innan du vill hyra platsen. Du söker tillstånd för ett år i taget.

  Sök polistillstånd

  När ansökan har kommit in

  Handläggningen av din ansökan startar när du har betalat avgift till polisen. Polisen går igenom din ansökan och hämtar in kommunens yttrande. De kontaktar dig om något behöver kompletteras inför beslut.

  När verksamheten har startat

  Förutom avgiften för polistillståndet betalar du avgift till kommunen för:

  • hanteringen av din ansökan
  • hyra av den offentliga platsen, så kallad markupplåtelse.

  Vad händer om du inte följer reglerna?

  Om du inte följer lagar och regler kan ditt polistillstånd dras in under den pågående tillståndsperioden. Detta tas sedan med i bedömningen när du gör en ny ansökan.