Sotning och brandskydds­kontroll

Sotning och brandskyddskontroll av din eldstad ska göras regelbundet. Din sotare kontaktar dig när det är dags.

Din eldstad och skorsten behöver sotas och kontrolleras med jämna mellanrum för att minimera risken för brand.

Sotning sker via kommunens avtal

Det är kommunen som ansvarar för att det sotas med jämna mellanrum. Halmstads kommun har avtal med ett sotarföretag Gösab Länk till annan webbplats. som hör av sig när det är dags att sota. Sotning görs enligt MSB:s allmänna råd om sotning och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats.

Du kan även ansöka om att få sota själv eller anlita ett sotarföretag som kommunen inte har ett upphandlat avtal med.

Avgifter för sotning

Grundavgift sotning
Objekt i småhusAntal minuter * minutprisKostnad
Helårsbebott hus9,90 minuter110 kronor
Fritidshus18,89 minuter210 kronor
Objektsavgift sotning
(Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal)Kostnad per enhet
Värmepanna eldad uteslutande med olja282 kronor
Värmepanna miljögodkänd för olja338 kronor
Värmepanna eldad helt eller delvis med fast bränsle338 kronor
Värmepanna miljögodkänd för fast bränsle362 kronor
Braskamin251 kronor
Lokaleldstad223 kronor
Tilläggsavgift sotning
Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1 meter längdKostnad
1–2,5 meter43 kronor
2,6–5 meter106 kronor

För fler sotningsavgifter, kontakta kommunen.

Sota på andra sätt

Anlita en annan sotare än den kommunen har avtal med

 • Om du vill anlita en annan sotare än den som kommunen har avtal med så tar du över ansvaret för att sotningen genomförs enligt de intervaller som är beslutade för Halmstads kommun.
 • Den du anlitar ska vara utbildad och ha skorstensfejarutbildning.
 • Du ska dokumentera vad som har sotats, vem som sotat och när det har sotats.
 • Ditt tillstånd för att anlita annan sotare kan återkallas om det visar sig att sotningen inte varit tillräcklig ur brandskyddssynpunkt.
 • Om kommunens sotare har bokat in ett besök så måste den genomföras innan vi kan godkänna tillstånd om att anlita annan sotare.
Ansök om att anlita annan sotare

Om du vill sota själv

Villkor för att få sota själv:

  • Du tar över ansvaret för att sotningen genomförs enligt de intervaller som är beslutade för Halmstads kommun.
  • Du ska dokumentera vad som sotats, vem som sotat och när det har sotats.
  • Om kommunens sotare har bokat in ett besök så måste den genomföras innan vi kan godkänna tillstånd om att få sota själv.
  • Ditt tillstånd för att sota själv kan återkallas om det visar sig att sotningen inte varit tillräcklig ur brandskyddssynpunkt.
  Ansök om att sota själv på din fastighet

  Återkalla tillstånd för att få sota själv

  Om du inte längre vill anlita annan sotare eller sota själv kan du återkalla tillståndet att sota själv. Då tar kommunens upphandlade sotare över ansvaret för att sotning genomförs.

  Återkalla tillstånd om att sota själv

  Vad gäller vid ägarbyte?

  Om du som ägare till en bostad har beviljats att sota själv, eller har valt att anlita en annan sotare än den som kommunen erbjuder, gäller detta endast dig som person och ägare av bostaden. Som ny ägare till bostaden är det automatiskt kommunens avtal som gäller. Vill du som ny ägare sota på ett annat sätt, behöver du själv ansöka om det i kommunens e-tjänst.

   

  Ansök om att sota själv på din fastighet

  Brandskyddskontroll

  Vid brandskyddskontroll kontrollerar vi att anläggningen inte blir överhettad då den används eller har fått andra skador på grund av slitage, ålder eller bristfälligt användande.

  Brandskyddskontroll får enbart utföras av sotarföretaget Gösab Länk till annan webbplats. som kommunen har avtal med. Gösab Länk till annan webbplats. kontaktar dig när det är dags för brandskyddskontroll.

  Brandskyddskontrollerna görs enligt MSB:s föreskrifter Länk till annan webbplats. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som gäller för hela Sverige.

  Grundavgift brandskyddskontroll småhus
  TimtaxaMinuttaxa
  1­ 213 kronor20:22 kronor
  Kontrollavgift brandskyddskontroll
  Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanalTid i minuterPris
  Villapanna fastbränsle49991 kronor
  Villapanna oljeeldad39789 kronor
  Lokaleldstad39789 kronor
  Villapanna gaseldad22445 kronor
  Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten
  Kontroll av tillkommande objekt på samma skorstenTid i minuterPris
  Villapanna fastbränsel20404 kronor
  Villapanna oljeeldad20404 kronor
  Braskamin eller kakelugn20404 kronor
  Pelletskamin20404 kronor
  Öppen spis eller kamin15303 kronor
  Kontroll av tillkommande objekt på egen skorsten
  Kontroll av tillkommande objekt på egen skorstenTid i minuterPris
  Villapanna fastbränsel30607 kronor
  Villapanna oljeeldad30607 kronor
  Braskamin eller kakelugn30607 kronor
  Pelletskamin30607 kronor
  Öppen spis eller kamin


  25


  505 kronor

  Övriga objekt, tilläggsavgift och efterkontroll

  Tilläggsavgift

  För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, rtp eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med timersättning.

  Övriga objekt

  Kontrollavgift utgår med timersättning.

  Avgift för efterkontroll

  För separat utförd efterkontroll av förelagd åtgärd utgår timersättning.

  Särskilda bestämmelser för avgifter

  • För extra inställelse då kontrollen inte kunnat utföras vid budad tid, och inga godtagbara skäl funnits, betalar du timersättning samt administrativ ersättning: 188 kronor.
  • Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad kilometer till förrättningsplatsen, och åter. Reslängden får dock inte sättas längre än avståndet mellan Halmstads centrum och förrättningsplatsen. Ersättning utgår enligt Halmstads kommuns regler för användande av egen bil i tjänsten utan bilavtal.
  • För kontroll utanför ordinarie arbetstid, på grund av att objektsinnehavaren begärt detta, utgår timersättning samt de särskilt redovisade merkostnader, till exempel övertidsersättning ordinarie arbetstid 07.00–15.30.
  • För kontroll utförd under ordinarie arbetstid är påbörjad kvartstimma = hel kvartstimma.
  • Vid övertid är påbörjad halvtimma = hel halvtimma.
  • Vid beräkning av arbetstidens längd då timdebitering utgår inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen, dock längst Halmstad centrum till förrättningsplatsen. I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt protokollering.

  Indexreglering av taxan

  Taxan revideras årligen med sotningsindex.

  Anmäl förändringar

  Det är viktigt att du anmäler förändringar till sotarföretaget, till exempel byte av bränsleslag eftersom det kan påverka hur ofta rengöring och kontroller ska genomföras.

  Taksäkerhet – en förutsättning

  Glidskydd

  Vid utvändig uppgång till tak med lös markstege och sedan takstege på taket behöver det alltid finnas ett glidskydd att fästa markstegen i så att den inte kan glida åt sidan eller bakåt.

  Glidskydd ska vara förankrat i en fast byggnadsdel i takfoten och inte i hängrännan. Detta för att hängrännan ofta inte klarar hållfasthetskravet på 150 kg.

  Det är i övergången mellan markstege och takstege flertalet av fallolyckorna sker.

  glidskydd

  Glidskydd-och markstege

  Utvändig eller invändig uppgång

  När fasadhöjden från marken till takfoten är mindre än 4 meter kan man ha en utvändig uppgång.

  Är det mer än 4 meter bör det vara en fast förankrad fasadstege eller en invändig uppgång genom en taklucka.

  Vid utvändig uppgång ska det efter markstege och glidskydd finnas bärläktsteg eller en takstege för åtkomst till skorsten.

  Vid invändig uppgång ska det vara takbrygga fram till skorstenen om det är över en meter dit. Takbryggor skall alltid användas för förflyttning i sidled på tak.

  takstege

  Takstege

  Bärlektsteg och taksteg

  Om stegen på taket består av så kallade lösa taksteg ska de vara installerade enligt tillverkarens instruktioner och följa en rak linje. Generellt är dessa godkända för användning på hus vars fasadhöjd är maximalt 4 meter samt vid taklutningar under 45 grader.

  Befintliga takstegar måste vara fast monterade, med minst 4 infästningspunkter (upp- och nedtill) i bärande byggnadsdelar.

  Glidskydd

  Glidskydd- och taksteg

  Bärighet

  Takskyddsanordningar ska ha en tillräcklig bärighet för att klara tyngden från sotare och brandskyddskontrollanter som beträder taket. Infästningar ska följa tillverkarnas monteringsanvisningar. Om takskydd monteras i takläkten måste den vara i bra skick.