• Halmstads webbplatser

Sotning och brandskydds­kontroll

Sotning och brandskyddskontroll av din eldstad ska göras regelbundet. Din sotare kontaktar dig när det är dags.

Nya taxor 1 juni
Nedan ser du de taxor som gäller från 1 juni 2024.

Din eldstad och skorsten behöver sotas och kontrolleras med jämna mellanrum för att minimera risken för brand.

Sotning sker via kommunens avtal

Det är kommunen som ansvarar för att det sotas med jämna mellanrum. Halmstads kommun har avtal med ett sotarföretag Gösab Länk till annan webbplats. som hör av sig när det är dags att sota. Sotning görs enligt MSB:s allmänna råd om sotning och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats.

Du kan även ansöka om att få sota själv eller anlita ett sotarföretag som kommunen inte har ett upphandlat avtal med.

Avgifter för sotning

Grundavgift sotning
Objekt i småhusAntal minuter * minutprisKostnad
Helårsbebott hus9,90 minuter114 kronor
Fritidshus18,89 minuter218 kronor
Objektsavgift sotning
(Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal)Kostnad per enhet
Värmepanna eldad uteslutande med olja292 kronor
Värmepanna miljögodkänd för olja350 kronor
Värmepanna eldad helt eller delvis med fast bränsle350 kronor
Värmepanna miljögodkänd för fast bränsle375 kronor
Braskamin260 kronor
Lokaleldstad231 kronor
Tilläggsavgift sotning
Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1 meter längdKostnad
1–2,5 meter44 kronor
2,6–5 meter109 kronor

För fler sotningsavgifter, kontakta kommunen.

Sota på andra sätt

Anlita en annan sotare än den kommunen har avtal med

 • Om du vill anlita en annan sotare än den som kommunen har avtal med så tar du över ansvaret för att sotningen genomförs enligt de intervaller som är beslutade för Halmstads kommun.
 • Den du anlitar ska vara utbildad och ha skorstensfejarutbildning.
 • Du ska dokumentera vad som har sotats, vem som sotat och när det har sotats.
 • Ditt tillstånd för att anlita annan sotare kan återkallas om det visar sig att sotningen inte varit tillräcklig ur brandskyddssynpunkt.
 • Om kommunens sotare har bokat in ett besök så måste den genomföras innan vi kan godkänna tillstånd om att anlita annan sotare.
Ansök om att anlita annan sotare

Om du vill sota själv

Villkor för att få sota själv:

  • Du tar över ansvaret för att sotningen genomförs enligt de intervaller som är beslutade för Halmstads kommun.
  • Du ska dokumentera vad som sotats, vem som sotat och när det har sotats.
  • Om kommunens sotare har bokat in ett besök så måste den genomföras innan vi kan godkänna tillstånd om att få sota själv.
  • Ditt tillstånd för att sota själv kan återkallas om det visar sig att sotningen inte varit tillräcklig ur brandskyddssynpunkt.
  Ansök om att sota själv på din fastighet

  Återkalla tillstånd för att få sota själv

  Om du inte längre vill anlita annan sotare eller sota själv kan du återkalla tillståndet att sota själv. Då tar kommunens upphandlade sotare över ansvaret för att sotning genomförs.

  Återkalla tillstånd om att sota själv

  Vad gäller vid ägarbyte?

  Om du som ägare till en bostad har beviljats att sota själv, eller har valt att anlita en annan sotare än den som kommunen erbjuder, gäller detta endast dig som person och ägare av bostaden. Som ny ägare till bostaden är det automatiskt kommunens avtal som gäller. Vill du som ny ägare sota på ett annat sätt, behöver du själv ansöka om det i kommunens e-tjänst.

   

  Ansök om att sota själv på din fastighet

  Brandskyddskontroll

  Vid brandskyddskontroll kontrollerar vi att anläggningen inte blir överhettad när den används eller har fått andra skador på grund av slitage, ålder eller bristfälligt användande.

  Brandskyddskontroll får enbart utföras av sotarföretaget Gösab Länk till annan webbplats. som kommunen har avtal med. Gösab Länk till annan webbplats. kontaktar dig när det är dags för brandskyddskontroll.

  Brandskyddskontrollerna görs enligt MSB:s föreskrifter Länk till annan webbplats. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som gäller för hela Sverige.

  Grundavgift brandskyddskontroll småhus
  TimtaxaMinuttaxa
  1 257 kronor20:96 kronor
  Kontrollavgift för brandskyddskontroll
  Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanalTid i minuterPris
  Villapanna fastbränsle491 027 kronor
  Villapanna oljeeldad39817 kronor
  Lokaleldstad39817 kronor
  Villapanna gaseldad22461 kronor
  Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten
  Kontroll av tillkommande objekt på samma skorstenTid i minuterPris
  Villapanna fastbränsel20419 kronor
  Villapanna oljeeldad20419 kronor
  Braskamin eller kakelugn20419 kronor
  Pelletskamin20419 kronor
  Öppen spis eller kamin15314 kronor
  Kontroll av tillkommande objekt på egen skorsten
  Kontroll av tillkommande objekt på egen skorstenTid i minuterPris
  Villapanna fastbränsel30629 kronor
  Villapanna oljeeldad30629 kronor
  Braskamin eller kakelugn30629 kronor
  Pelletskamin30629 kronor
  Öppen spis eller kamin25524 kronor

  Övriga objekt, tilläggsavgift och efterkontroll

  Tilläggsavgift

  För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, rtp eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med timersättning.

  Övriga objekt

  Kontrollavgift utgår med timersättning.

  Avgift för efterkontroll

  För separat utförd efterkontroll av förelagd åtgärd utgår timersättning.

  Särskilda bestämmelser för avgifter

  Så mycket ska du betala

  • Timersättning: 1 257 kronor.
  • Administrativ ersättning: 211 kronor.
  • I ersättningarna ingår även kostnader för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollföring.

  Om kontrollen ställs in

  • Om kontrollen inte kan utföras på utsatt tid och det behövs ett nytt kontrolltillfälle, och det inte finns några godtagbara skäl, betalar du förutom timersättning även en administrativ ersättning.

  Kontroll utanför ordinarie arbetstid

  • Om du begärt kontroll utanför ordinarie arbetstid betalar du timersättning och särskilt redovisade merkostnader, till exempel övertidsersättning. Den ordinarie arbetstid är 7.00–15.30.

  Så beräknas tiden

  • Vid kontroll under ordinarie arbetstid: påbörjad kvartstimma = hel kvartstimma.
  • Vid kontroll på övertid: påbörjad halvtimma = hel halvtimma.
  • När du betalar timersättning för kontrollen, betalar du även för förflyttningstiden till och från kontrollen, men aldrig för längre sträcka än från Halmstad centrum till platsen för kontrollen.
  • Ersättningen följer Halmstads kommuns regler för användande av egen bil i tjänsten
   utan bilavtal.

  Indexreglering av taxan

  Taxan revideras årligen med sotningsindex Länk till annan webbplats..

  Anmäl förändringar

  Det är viktigt att du anmäler förändringar till sotarföretaget, till exempel byte av bränsleslag eftersom det kan påverka hur ofta rengöring och kontroller ska genomföras.

  Taksäkerhet – en förutsättning

  Glidskydd

  Vid utvändig uppgång till tak med lös markstege och sedan takstege på taket behöver det alltid finnas ett glidskydd att fästa markstegen i så att den inte kan glida åt sidan eller bakåt.

  Glidskydd ska vara förankrat i en fast byggnadsdel i takfoten och inte i hängrännan. Detta för att hängrännan ofta inte klarar hållfasthetskravet på 150 kg.

  Det är i övergången mellan markstege och takstege flertalet av fallolyckorna sker.

  glidskydd

  Glidskydd-och markstege

  Utvändig eller invändig uppgång

  När fasadhöjden från marken till takfoten är mindre än 4 meter kan man ha en utvändig uppgång.

  Är det mer än 4 meter bör det vara en fast förankrad fasadstege eller en invändig uppgång genom en taklucka.

  Vid utvändig uppgång ska det efter markstege och glidskydd finnas bärläktsteg eller en takstege för åtkomst till skorsten.

  Vid invändig uppgång ska det vara takbrygga fram till skorstenen om det är över en meter dit. Takbryggor skall alltid användas för förflyttning i sidled på tak.

  takstege

  Takstege

  Bärlektsteg och taksteg

  Om stegen på taket består av så kallade lösa taksteg ska de vara installerade enligt tillverkarens instruktioner och följa en rak linje. Generellt är dessa godkända för användning på hus vars fasadhöjd är maximalt 4 meter samt vid taklutningar under 45 grader.

  Befintliga takstegar måste vara fast monterade, med minst 4 infästningspunkter (upp- och nedtill) i bärande byggnadsdelar.

  Glidskydd

  Glidskydd- och taksteg

  Bärighet

  Takskyddsanordningar ska ha en tillräcklig bärighet för att klara tyngden från sotare och brandskyddskontrollanter som beträder taket. Infästningar ska följa tillverkarnas monteringsanvisningar. Om takskydd monteras i takläkten måste den vara i bra skick.