Sotning och brandskydds­kontroll

Sotning och brandskyddskontroll av din eldstad ska göras regelbundet. Din sotare kontaktar dig när det är dags.

Din eldstad och skorsten behöver sotas och kontrolleras med jämna mellanrum för att minimera risken för brand.

Sotning sker via kommunens avtal

Det är kommunen som ansvarar för att det sotas med jämna mellanrum. Halmstads kommun har avtal med ett sotarföretag Gösablänk till annan webbplats som hör av sig när det är dags att sota.

Du kan även ansöka om att få sota själv eller anlita ett sotarföretag som kommunen inte har ett upphandlat avtal med.

Avgifter för sotning

Grundavgift sotning
Objekt i småhusAntal minuter * minutprisKostnad
Helårsbebott hus9,90 minuter102 kronor
Fritidshus18,89 minuter194 kronor
Objektsavgift sotning
(Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal)Kostnad per enhet
Värmepanna eldad uteslutande med olja260 kronor
Värmepanna miljögodkänd för olja312 kronor
Värmepanna eldad helt eller delvis med fast bränsle312 kronor
Värmepanna miljögodkänd för fast bränsle334 kronor
Braskamin231 kronor
Lokaleldstad206 kronor
Tilläggsavgift sotning
Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1 meter längdKostnad
1–2,5 meter39 kronor
2,6–5 meter97 kronor

För fler sotningsavgifter, kontakta kommunen.

Sota på andra sätt

Anlita en annan sotare än den kommunen har avtal med

 • Om du vill anlita en annan sotare än den som kommunen har avtal med så tar du över ansvaret för att sotningen genomförs enligt de intervaller som är beslutade för Halmstads kommun.
 • Den du anlitar ska vara utbildad och ha skorstensfejarutbildning.
 • Du ska dokumentera vad som har sotats, vem som sotat och när det har sotats.
 • Ditt tillstånd för att anlita annan sotare kan återkallas om det visar sig att sotningen inte varit tillräcklig ur brandskyddssynpunkt.
 • Om kommunens sotare har bokat in ett besök så måste den genomföras innan vi kan godkänna tillstånd om att anlita annan sotare.
Ansök om att anlita annan sotare

Om du vill sota själv

Villkor för att få sota själv:

  • Du tar över ansvaret för att sotningen genomförs enligt de intervaller som är beslutade för Halmstads kommun.
  • Du ska dokumentera vad som sotats, vem som sotat och när det har sotats.
  • Om kommunens sotare har bokat in ett besök så måste den genomföras innan vi kan godkänna tillstånd om att få sota själv.
  • Ditt tillstånd för att sota själv kan återkallas om det visar sig att sotningen inte varit tillräcklig ur brandskyddssynpunkt.
  Ansök om att sota själv på din fastighet

  Återkalla tillstånd för att få sota själv

  Om du inte längre vill anlita annan sotare eller sota själv kan du återkalla tillståndet att sota själv. Då tar kommunens upphandlade sotare över ansvaret för att sotning genomförs.

  Återkalla tillstånd om att sota själv

  Brandskyddskontroll

  Vid brandskyddskontroll kontrollerar vi att anläggningen inte blir överhettad då den används eller har fått andra skador på grund av slitage, ålder eller bristfälligt användande.

  Brandskyddskontroll får enbart utföras av sotarföretaget Gösablänk till annan webbplats som kommunen har avtal med. Gösablänk till annan webbplats kontaktar dig när det är dags för brandskyddskontroll.

  Brandskyddskontrollerna görs enligt MSB:s föreskrifterlänk till annan webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som gäller för hela Sverige.

  Avgift för brandskyddskontroll

  Inställelse för utförande av brandskyddskontroll ingår.

  Grundavgift brandskyddskontroll småhus
  TimtaxaMinuttaxa
  1120 kronor18,67 kronor
  Kontrollavgift brandskyddskontroll
  Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanalTid i minuterPris
  Villapanna fastbränsle49915 kronor
  Villapanna oljeeldad39728 kronor
  Lokaleldstad39728 kronor
  Villapanna gaseldad22411 kronor
  Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten
  Kontroll av tillkommande objekt på samma skorstenTid i minuterPris
  Villapanna fastbränsel20373 kronor
  Villapanna oljeeldad20373 kronor
  Braskamin eller kakelugn20373 kronor
  Pelletskamin20373 kronor
  Öppen spis eller kamin15280 kronor
  Kontroll av tillkommande objekt på egen skorsten
  Kontroll av tillkommande objekt på egen skorstenTid i minuterPris
  Villapanna fastbränsel30560 kronor
  Villapanna oljeeldad30560 kronor
  Braskamin eller kakelugn30560 kronor
  Pelletskamin30560 kronor

  Öppen spis eller kamin

  25

  467 kronor

  Övriga objekt, tilläggsavgift och efterkontroll

  Tilläggsavgift
  För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, rtp eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med timersättning

  Övriga objekt
  Kontrollavgift utgår med timersättning

  Avgift för efterkontroll
  För separat utförd efterkontroll av förelagd åtgärd utgår timersättning.

  Särskilda bestämmelser för avgifter

  • För extra inställelse då kontrollen inte kunnat utföras vid budad tid, inga godtagbara skäl förelegat, utgår timersättning samt administrativ ersättning: 188 kr
  • Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad kilometer till förrättningsplatsen, och åter. Reslängden får dock ej sättas längre än avståndet mellan Halmstads centrum och förrättningsplatsen. Ersättning utgår enligt Halmstads kommuns regler för användande av egen bil i tjänsten utan bilavtal
  • För kontroll utom ordinarie arbetstid, på grund av att objektsinnehavaren begärt detta utgår timersättning samt de särskilt redovisade merkostnader till exempel övertidsersättning ordinarie arbetstid 07.00–15.30 För kontroll utförd under ordinarie arbetstid är påbörjad kvartstimma = hel kvartstimma. Vid övertid är påbörjad halvtimma = hel halvtimma. Vid beräkning av arbetstidens längd då timdebitering utgår inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen dock längst Halmstad Centrum till förrättningsplatsen. I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt protokollering.

  Indexreglering av taxan
  Taxan revideras årligen med sotningsindex

  Anmäl förändringar

  Det är viktigt att du anmäler förändringar till sotarföretaget, till exempel byte av bränsleslag eftersom det kan påverka hur ofta rengöring och kontroller ska genomföras.