• Halmstads webbplatser

Brandfarlig vara

Att hantera brandfarliga varor innebär risker. Därför är det viktigt att ta följa de lagar och föreskrifter som finns. Det kan handla om något så vardagligt som en gasolflaska till din husvagn. För att handskas med större mängder brandfarliga varor måste du söka tillstånd.

Vad är en brandfarlig vara?

Som brandfarlig vara räknas:

 • Brandfarlig gas (till exempel gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler)
 • Vätskor som har flampunkt lägre än 100 °C (till exempel bensin och spolarvätska)
 • Vissa särskilt angivna brandreaktiva varor (till exempel organiska peroxider och ammoniumnitrat)

Förpackningar med brandfarliga varor brukar vara märkta med en flamma eller varningstexten ”Brandfarligt”. Det är dock inte alla brandfarliga varor som har en tydlig märkning. För säkerhets skull, läs säkerhetsdatabladet om det följer med varan. Är du osäker, kontakta leverantören.

När behöver jag tillstånd?

Om du hanterar en större mängd än värdena i tabellen nedan ska du söka tillstånd. Tillståndet gäller alla brandfarliga varor som du hanterar, även om det bara är en av dem som överskrider volymgränsen.

Värden för privat hantering

Vara

Liter

Gasol

60

Brandfarliga gaser (förutom gasol)

10

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

100

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

100

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C (även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor)

10 000

När behöver jag inte tillstånd?

Exempel på när du inte behöver tillstånd:

  • Brandfarliga gaser och vätskor i behållare på högst 50 ml (till exempel tändare, nagellacksflaskor, spritpennor och mindre sprejburkar)
  • Brandfarliga gaser och vätskor i bränslesystemet i ditt fordon
  • Diesel och eldningsolja som hanteras i lantbruksverksamhet
  • Köldbärare i värmepumpanläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller tvåbostadshus (och finns i köldbärarsystemet, alltså inte reserver för påfyllning)

  Ansök om tillstånd och anmäl förändringar

  Tillståndet är tidsbegränsat. Sök nytt tillstånd tre månader innan det gamla går ut, eller om du behöver uppdatera de uppgifter du lämnat.

  Brandfarlig eller explosiv vara – ansökan eller ändring

  Boka en inspektion

  För att få tillstånd att hantera brandfarliga varor, kan räddningstjänsten först behöva göra en inspektion av de anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen – en så kallad avsyning. Du som sökande måste då kontakta räddningstjänsten och din handläggare där, för att boka en tid.

  Tillsyn för att kontrollera säker hantering

  Om du inte sköter hanteringen av brandfarliga varor på ett säkert sätt, kan tillståndet dras tillbaka. Det gäller också om det skett förändringar som inte anmälts i en ny tillståndsansökan. Räddningstjänsten utför tillsyn för att kontrollera och kan besluta om att dra tillbaka tillståndet.