Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Luftföroreningar: Mätplatser och teknik

Mätning av luftföroreningar på Viktoriagatan i centrala Halmstad sker genom användning av "sändare" och "mottagare" i husfasaderna där vi mäter kvävedioxid. Mättekniken som huvudsakligen används kallas DOAS (Differentiell Optisk Absorptions Spektroskopi)- teknik.

Tekniken grundar sig på att luftföroreningars molekyler absorberar ljus av olika våglängder och då varje molekyl (varje gas) har unika egenskaper i absorptionsspektrumet är det möjligt att identifiera och bestämma koncentrationen av flera olika gaser i en mätsträcka samtidigt.

Mätningar ovan tak

Mellan Halmstads teater och Rådhuset mäter vi luftföroreningar i innerstan. På teaterhusets tak har vi placerat sändaren, en kraftig strålkastare med en speciell Xenon-lampa (samma typ som finns i vissa nyare bilar).

Ljuset är koncentrerat i en smal stråle som är riktad mot en mottagare på Rådhusets tak. Ljuset får på sin väg över taken ett avtryck av borttappade färger beroende på hur höga halter av svaveldioxid, kvävedioxid m.m. som funnits där.
DOAS-analysatorn finns i ett rum i rådhuset en våning under taket och hit leds det inkommande ljuset via en optisk kabel.

Mätningar i gatunivå

På Viktoriagatan finns den andra mätstationen, placerad längs fasaden på södra sidan om gatan. Vi har konstaterat att denna plats är den bästa för att mäta halter av kvävedioxid. Även här mäter vi med DOAS-teknik.

Sändare respektive mottagare finns monterad på två husväggar utefter gatan. DOAS-analysatorn finns i ett rum i huset strax innanför mottagaren och hit leds det inkommande ljuset via en optisk kabel.

Partiklar, PM10, mäts med en annan teknik; luft innehållande partiklar som sugs in och analyseras.  I containern på gatan finns mätutrustningen för partikelmätning. Mätning sker för ett helt dygn innan data analyseras och redovisas nästföljande dag. Upp till 120 mät-dygn kan lagras och vid varje nytt dygn som mäts byts filtret. Sedan 2014 till och med 2016 mäter vi mindre partiklar, PM2,5.

Miljö — och hälsoskyddskontoret hämtar regelbundet data från containern och från DOAS-analysatorn. Vi sammanställer data och presenterar aktuell luftkvalitetlänk till annan webbplats  på webbplatsen.

Vädermast på Rådhustaket

På Rådhusets tak har vi placerat en 8 meter hög vädermast för mätningar av bl.a. temperatur. I toppen av denna finns en vindmätare. Givaren är helt elektronisk utan rörliga delar. Vi mäter vindhastigheten med s.k. sonic-teknik, d.v.s. hur snabbt ett ljud rör sig i olika riktningar. Med denna information är det möjligt att avgöra vindriktning och vindhastighet med stor noggrannhet. Vindhastigheten kan bestämmas med en noggrannhet på 1 cm/sekund. Vinden har stor påverkan på luftföroreningshalterna. Vid hög vind får vi stor mekanisk omblandning och halterna vid marken ventileras bort. Vid låg vind kan de luftföroreningar som bildas i gaturummet ligga kvar och byggas på. Efter en viss tid kan vi få extremt höga halter. Längre ner på masten finns en solstrålningsgivare, samt en temperatur- och fuktighetsgivare.

Solstrålningen mäts med en pyranomometer, ett instrument som mäter den totala mängden kortvågig strålning, d.v.s. direkt solstrålning, reflekterad solstrålning och diffus strålning (genom moln). Denna strålning kallas för globalstrålning på fackspråk. Den inkommande strålningen skapar en uppvärmning av gator och fasader som i sin tur skapar en s.k. termisk turbulens, d.v.s. omblandning och ventilation p.g.a. uppvärmning. Temperatur och fukt är också av intresse för att bättre förstå varför vi ibland har låga eller höga halter av luftföroreningar. Vid hög luftfuktighet (100%) så är i regel vägbanan våt. Då kommer betydligt färre antal partiklar att virvla upp från vägen - även om trafiken är intensiv.

Data från mätningarna omvandlas till en digital signal och skickas ned till miljöförvaltningens mätdator varje sekund. Här beräknas minutmedelvärden som lagras i en databas. Även dessa data presenteras på vår webbpresentation.