Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hur påverkar luftföroreningar din hälsa?

Luftföroreningarna påverkar människors hälsa, till exempel genom att medverka till allergier eller annan överkänslighet. I första hand påverkas de människor som är extra känsliga.

Luftföroreningarna kan även ge upphov till cancer eller påverka arvsmassan, samt orsaka problem med lukt och nedsmutsning. Föroreningarna bidrar dessutom till att många material förstörs snabbare.

Det har inte skett några betydliga förbättringar av luftkvaliteten i svenska tätorter sedan slutet av 1990-talet. Partiklar (PM10) och ozon är de två luftföroreningar som orsakar mest hälsoproblem i Sverige. Halterna av dessa har varit relativt oförändrade, medan halten av bensen har fortsatt att minska.

Lokal påverkan

De lokala utsläppskällorna domineras av koloxider, kväveoxider och kolväten. Dessa föroreningar är ofta till stor del kopplade till vägtrafik, energiproduktion och industriella verksamheter. I Halmstad utgörs den lokala påverkan i huvudsak av trafiken.

Regional påverkan

Regionala föroreningar är främst de som påverkar större områden. Dessa föroreningar är framförallt kväve- och svavelföreningar (försurning), marknära ozon samt i viss mån även partiklar i form av PM2,5. Under 2014-2016 har även dessa partiklar kontrollerats. Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan kolväten och kväveoxider under inverkan av solljus. I stora delar av Europa överskrids WHO:s riktvärden för växter.

Global påverkan

Två typer av effekter kan särskiljas. Först den så kallade klimateffekten, det vill säga luftföroreningar som påverkar jordytans medeltemperatur och nederbördsförhållanden. Den andra typen av effekt är en uttunning av stratosfärens ozonskikt. Ett tunnare ozonskikt medför en ökad instrålning av kortvågigt (UV) ljus.