• Halmstads webbplatser

Halmstadbornas resvanor

Halmstadbornas resvanor kartläggs återkommande. Svaren från slumpvis utvalda invånare är en viktig grund för trafikplaneringen i Halmstads kommun. Senaste undersökningen gjordes 2018 och nu, 2024, är det dags igen.

Under våren får 5 000 invånare i åldrarna 16 till 84 år ett frågeformulär där de uppmanas berätta om sina resor under ett utvalt dygn. I formuläret ställs frågor om de utvaldas resmål och om deras användning av färdmedel under en viss mätdag.

Resultatet blir ett viktigt underlag för planering

Resultatet från undersökningen används som underlag till planering av trafik och bebyggelse, bland annat till arbetet med kommunens översiktsplan och centrumutvecklingsplan, och för uppföljning av planen för transportsystemet.

Resvaneundersökningen är också ett stöd för kommunens klimatarbete. Resor och transporter är den största källan till utsläpp av växthusgaser i Halmstad.

Genom att få kunskap om hur dagens resande ser ut kan vi på ett bättre sätt planera och skapa förutsättningar för ett hållbart resande i framtiden.

Resvaneundersökningar görs återkommande. Senast den genomfördes var 2018.

Några resultat från 2018 års resvaneundersökning

Diagram

Så reste Halmstadborna

  • Halmstadbornas resor inom kommunen fördelade sig så som bilden visar: 62 procent av resorna gjordes med bil, 17 procent med cykel, 11 procent med kollektivtrafik, 7 procent till fots och 3 procent med övriga trafikslag.
  • Den genomsnittliga reslängden var 5 kilometer.
  • Halmstadsborna gjorde i genomsnitt 2,6 resor per dag.
  • Flest resor gjordes under vardagarna och färre under helgerna.
  • Fyra av tio resor gick till bostaden. Att resa till arbetet var det näst vanligaste ärendet.

Det fanns en skillnad mellan kön och åldrar

  • Kvinnor reste mindre med bil än män: 58 procent respektive 66 procent.
  • Kvinnor reste i stället mer med kollektivtrafik, cykel eller till fots.
  • Åldersgruppen 65–84 år hade högst andel bilresor, 67 procent, medan den yngsta åldersgruppen hade den lägsta andelen, 50 procent.

Resans längd spelar roll för valet av transportmedel

  • Drygt en tredjedel av resorna under 10 kilometer gjordes med bil.
  • Resor under 3 kilometer hade största cykelandelen. Drygt en tredjedel av resorna gjordes med cykel.

Resultaten för 2018 följs nu upp i den nya resvaneundersökningen, som genomförs av företaget Enkätfabriken. Resultatet presenteras på den här sidan hösten 2024.