Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Medborgarlöften

Medborgarlöften är ett nytt sätt att arbeta brottsförebyggande. Kommunen kommer tillsammans med polisen fram till konkreta åtgärder som ska leda till att invånare i Halmstad känner sig tryggare och att brottsligheten minskar.

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet i de centrala delarna av Andersberg och Vallås samt i Halmstads stadskärna.

Detta ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

 • Trafikkontroller (hastighet-, beteende-, alkohol/drog-kontroller). Mopeder inkluderat.
 • Kontakt och relationsskapande polisverksamhet.
 • Arbeta för att begränsa tillgängligheten av narkotika.
 • Åtgärder i den fysiska trafikmiljön på prioriterade platser.
 • Verka för ökad närvaro av trygga vuxna på kvällar och helger.
 • Trygghetsvandringar på prioriterade platser – med efterföljande åtgärder i den fysiska miljön.

Åtgärderna baseras på vad som kommit fram i dialog med invånarna. Representanter från kommunen och polisen fanns under hösten 2016 på plats på flera platser i kommunen för att höra vad invånarna tänker om trygghet.

Halmstads kommun tog då emot ca 1 200 svar från allmänheten om deras upplevelse av tryggheten i kommunen. I februari 2017 beslutade polismyndigheten och kommunfullmäktige om hur medborgarlöftena ska se ut. Under året har det praktiska arbetet påbörjats med att uppfylla löftena.

 • Bakgrund


  Medborgarlöften är en del av den nya styrmodellen för polisen. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns sedan tidigare mellan kommun och polis.Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare. När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som polis och kommun tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
 • Lägesbild


  Polis, Kriminalvård och Halmstads kommun har i samverkansöverenskommelse bedömt att arbetet med ungdomar i åldern 15-24 (unga och unga vuxna) är ett prioriterat område samt den kategori av kriminella som står för en betydande del av den totala brottsligheten (särskilt brottsaktiva).Trygghet i offentlig miljö är också ett område som prioriterats högt av ovan samverkansparter. Under hösten 2016 har det genomförts medborgardialoger runt om i Halmstads kommun. Dessa har ytterligare stärkt uppfattningen om att medborgarna upplever otrygghet i de östra stadsdelarna samt i Halmstads stadskärna. I dessa områden rör sig en stor del av kommunens ungdomar men även vuxna som bl.a. tar sig till och från affärer, bankomater, restauranger, bibliotek och arbete. Med bil eller via gång och cykelvägar besöks bl.a. centrumkärnan av både invånare från Halmstads stadskärna och invånare utanför Halmstad. Därav är ovan nämnda områden prioriterade under 2017 i samverkan mellan polisen och kommunen.Det ska betonas att aktuella områden är och ska vara en mötesplats för unga, unga vuxna och vuxna där aktiviteter förenar intressen i alla åldrar. Dessa områden fungerar redan i dag som denna mötesplats och är i väldigt många delar positiva för kommunen och dess invånare.