Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Medborgarlöften

Medborgarlöften är ett nytt sätt att arbeta brottsförebyggande. Kommunen kommer tillsammans med polisen fram till konkreta åtgärder som ska leda till att invånare i Halmstad känner sig tryggare och att brottsligheten minskar.

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet i de centrala delarna av Andersberg och Vallås samt i Halmstads stadskärna.

Detta ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

  • Trafikkontroller (hastighet-, beteende-, alkohol/drog-kontroller). Mopeder inkluderat.
  • Kontakt och relationsskapande polisverksamhet.
  • Arbeta för att begränsa tillgängligheten av narkotika.
  • Åtgärder i den fysiska trafikmiljön på prioriterade platser.
  • Verka för ökad närvaro av trygga vuxna på kvällar och helger.
  • Trygghetsvandringar på prioriterade platser – med efterföljande åtgärder i den fysiska miljön.

Kommunstyrelsen fastställde löftena i maj 2018.

Halmstads kommun och lokalpolisområde Halmstad-Laholm gav medborgarlöften för första gången 2017. Arbetet har  sedan dess fokuserat på att systematisera det brottsförebyggande arbetet genom bland annat Effektiv Samordning för Trygghet samt att hitta ett arbetssätt för att arbeta med ungdomsgrupperingar med normbrytande beteende. Samarbete har också inletts med Halmstad City och Stadens Hjärta kring tryggheten i stadskärnan.

Bakgrund

Polisen införde den 1 januari 2015 en ny organisation där de gick från att vara 21 regionala myndigheter till att vara en nationell myndighet. Ett av syftena med
omorganisationen var att komma närmre medborgarna och att anpassa arbetet efter den lokala lägesbilden.

Medborgarlöftena är ett medel för att uppnå detta. Invånardialoger och medarbetardialoger kompletterar den lägesbild man får genom till exempel statistik. Detta för att ta reda på vad som är angeläget för invånarna för att de ska känna sig trygga.

Halmstads kommun och polisen genomförde hösten 2016 medborgardialoger dels
genom möten med invånarna och dels genom en enkät. Enkäten gjordes om i början av 2018. Resultaten mellan 2016 och 2018 är i stort lika.

Syfte

Syftet med medborgarlöftet är att öka invånarnas trygghet och minska brottsligheten. Detta gynnar Halmstad som en attraktiv plats att välja att bo på. Upplever människor trygghet så har de bättre förutsättningar att leva ett liv där de bidrar till samhället och en positiv utveckling för Halmstads kommun.

En minskad brottslighet har också en stor effekt för att minska det mänskliga
lidande som brott medför både för brottsutsatta, kriminella och anhöriga. Det
har också stora samhällsekonomiska fördelar då brottslighet kostar samhället
stora summor.