• Halmstads webbplatser

Så kan du som arbetsgivare arbeta med våld i nära relation

Som arbetsgivare arbetar vi aktivt med att informera om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ställer frågor om våld och erbjuder stöd till den medarbetare som behöver det. Syftet är att så många som möjligt ska kunna se och upptäcka våldet, och att sänka trösklarna till att ta emot stöd.

Därför ett arbetsgivarperspektiv

Halmstads kommun som arbetsgivare ser våld i nära relation som en prioriterad fråga eftersom det är ett vanligt förekommande samhällsproblem.

Att uppmärksamma våld i nära relation handlar om att ha ett personalpolitiskt perspektiv där omtanke om medarbetaren är i fokus.

Vi har tagit fram material som kan vara ett stöd för att arbeta med frågan på din arbetplats. Vi delar gärna med oss - se längre ned på sidan.

Halmstads kommuns ingång

Halmstad kommun har tagit fram en process för hur vi systematiskt och strukturerat tar upp och hanterar våld i nära relation utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

I Halmstads kommun använder vi begreppet våld i nära relation i ett vidare syfte som även innefattar den som utsätts, den som använder våld mot närstående och hedersrelaterat våld. Detta gör vi för att alla som lever med våld i nära relation ska få möjlighet till hjälp och stöd.

Halmstads kommun jobbar utifrån följande process

Informera

Genom att ta upp frågan kan du underlätta för utsatta eller för den som använder våld mot närstående att söka stöd. I Halmstads kommun har vi valt att årligen lyfta frågan på en arbetsplatsträff genom framtaget APT material. Materialet innehåller information om vad våld i nära relation är, hur vanligt våld är, vilka konsekvenser det kan få och vad du som chef och medarbetare kan göra.

Utöver det har vi även tagit fram informationsmaterial som stöd till både utsatta och de som utövar våld vilket ska placeras ut i gemensamma personalutrymmen. En viktig del i detta arbete är att göra rutin och vägledningsdokument känt för medarbetare.

Ställ frågan

Det finns många goda skäl till att du som chef ska fråga om våld i nära relation i samband med medarbetarsamtal/utvecklingssamtal. Genom att fråga ger du alla medarbetare en möjlighet att berätta om att leva med våld i nära relation. Dessutom behöver ingen medarbetare känna sig utpekad, eftersom alla tillfrågas.

Som chef behöver du vara uppmärksam på signaler och kännetecken på våldsutsatthet hos dina medarbetare. Det kan också vara så att en medarbetare berättar för dig om oro för att en kollega är utsatt.

I Halmstads kommun har vi valt att både ställa frågan systematiskt och på indikation.

Hantera svaret

Om en medarbetare berättar om våld i nära relation ska du tänka på att bemöta informationen med omtanke och respekt. Ställa utforskande frågor och undvika att värdera den information du delges eller att skuldbelägga.

Det finns mycket som du som chef kan göra för att stödja en medarbetare som lever med våld i nära relation. Du kan ge ett känslomässigt stöd i att följa upp medarbetarens mående och visa omtänksamhet på samma sätt som du skulle göra i andra svåra livssituationer. Men kom ihåg att det finns andra professioner som ska stå för stöd, råd och bearbetning och praktisk hjälp när det handlar om att leva med våld i nära relation.

Dokumentera och följ upp

Dokumentera och följ upp är de två sista stegen i vår process. Som alltid är det viktigt att dokumentera och följa upp den information man får från medarbetaren, här är det även viktigt att beakta den sekretess som råder

Halmstads kommuns material

Material är framtaget av och för Halmstads kommun i arbetet med våld i nära relation – Halmstads kommun som arbetsgivare. Vi delar gärna med oss!

Övergripande film

Filmen är ett material för arbetsplatsträffar (APT) och är drygt 14 minuter lång. Den innehåller information om vad våld i nära relation är, hur vanligt det är, vilka konsekvenser det kan få och vad du som chef och medarbetare kan göra.

Film om våld i nära relation för arbetsplatser

Material att använda

Filerna nedan kan du skriva ut på skrivare eller lämna till tryckeri. De som inte finns att ladda ner direkt kan du beställa via formuläret nedan.

Våld i nära relation – stöd till chef

Ladda ner folder: Våld i nära relation – stöd till chef Pdf, 381.4 kB.

Foldern består av 15 sidor att skriva ut eller trycka upp.

Processkarta och bordspratare

Ladda ner enkelsidig processkarta Pdf, 87.7 kB.

Bordsprataren är 3-sidig. Den beställer du nedan.

Affischer och kontaktkort

Affischerna finns i två utföranden, och kan skrivas ut i storlek A3 och A4. Kontaktkorten har samma storlek som visitkort. Dessa beställer du nedan.

Kontaktlista

Kontaktlistan är en 4-sidig folder. Den beställer du nedan.

Powerpointpresentation

Powerpointpresentationen speglar den framtagna filmen för arbetsplatsträffar, och är till för dig som själv vill prata om ämnet inför din arbetsgrupp.

Den är öppen för ändringar – du kan lägga till och ta bort information och redigera anteckningar.

Du kan beställa powerpointpresentationen nedan.

Gör din beställning i formuläret

OBS! För dig som är medarbetare i Halmstads kommun finns materialet att ladda ner på intranätet Länk till annan webbplats..

Fyll i dina kontaktuppgifter för beställning av material våld i nära relation
Fyll i dina kontaktuppgifter för beställning av material våld i nära relation
Jag vill beställa:
Jag vill beställa:


GDPR

Fördjupningsmaterial för medarbetare och chefer

Arbetsgivarperspektivet

Utbildningar

Läs gärna boken ”Jobbet var min enda trygga plats” av Elin Holmgren och Rita Grünbaum. Boken visar framförallt att det inte krävs några stora förändringar för att lyfta in ett våldspreventivt perspektiv i arbetsmiljöarbetet.

Jämställdhetsmyndighetens webbutbildningar – Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.
Utbildningar till både chefer och medarbetare (cirka 1,5–2 timmar).

Webbkurs om våld – Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) – Uppsala universitet (uu.se) Länk till annan webbplats. Grundläggande utbildning.

Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se) Länk till annan webbplats.

Information och stöd

Våld i nära relation – stöd för dig som chef | SKR Länk till annan webbplats.
Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation. SKR har tagit fram ett stödmaterial för hur arbetsgivare kan stödja utsatta medarbetare att få rätt hjälp.

Arbetsplatsens roll för att upptäcka våld | Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.
Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten uppdrag att genomföra informationsinsatser i syfte att höja kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan få i arbetslivet samt redogöra för vilka regelverk som aktualiseras. Jämställdhetsmyndigheten ska samla och sprida kunskap i form av ett praktiskt inriktat metodstöd till arbetsgivare.

Formuläret Frågor om våld (FOV) - Valdinararelationer.se Länk till annan webbplats.
Frågeformulär och flödesschema för stöd vid samtal om våld i nära relationer med vuxna, barn och ungdomar.

Podd: samtal om våld i nära relationer, hur man pratar om våld, vad våld är med mera Länk till annan webbplats..

Kunskapsbankens kalendarium - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Länk till annan webbplats.
Kalendarium med utbildningar, konferenser, temadagar och andra evenemang som anordnas av myndigheterna i Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Infogeneratorn Länk till annan webbplats.
Ett språkverktyg för dig som vill kunna ge information om föräldraskapsstöd, våld och tvångsäktenskap på flera olika språk. Infogeneratorn är ett verktyg som hjälper dig som arbetar i kommun, region och idéburen sektor med översatt information med möjlighet att lägga in verksamhetens egna kontaktuppgifter.

Könsstympning - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) Länk till annan webbplats.
Samlad information om könsstympning som vänder sig till både den som är utsatt och yrkesgrupper som kommer i kontakt med flickor och kvinnor som kan ha blivit eller riskerar att bli utsatt.

Artiklar


Chefer utbildas att upptäcka våld och förebygga sjukskrivning Länk till annan webbplats.
Artikel från SKR. I Skellefteå, Norsjö, Arjeplog och Piteå kommun utbildas chefer och HR-personal om våld i nära relation. Syftet är att förebygga ohälsa och sjukrivning, och ge våldsutsatta medarbetare rätt stöd.

Hon hjälper chefer stötta mot våld i hemmet – Suntarbetsliv Länk till annan webbplats.
När allt fler arbetar hemifrån ökar också risken för våld i nära relationer. I Trollhättans stad har cheferna fått hjälp att ta upp ämnet med sina medarbetare.

Järfällamodellen förebygger hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats.
Med enkel modell i fyra steg har Järfälla ökat kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck brett i kommunen – från socialtjänst och skola till fastighetsbolag och ideella föreningar.

Fördjupningar för skola samt vård och omsorg

Skola

Jag vill veta – allt om dina rättigheten vid brott Länk till annan webbplats.
Information från Brottsoffermyndigheten till barn och pedagoger.

Rätt att veta! - Våld i ungas partnerrelationer | MUCF Länk till annan webbplats.
Digitalt seminarium för yrkesverksamma och organisationer som möter unga, med fokus på samtal och bemötande.

Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och möjligheter Länk till annan webbplats.
Publikation från Skolverket som riktar sig till grund- och gymnasieskola som stöd till rektorer och lärare att arbeta med frågan.

Kurskatalog (learnifier.com) Länk till annan webbplats.
MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällefrågor) har tagit fram en utbildning om att samtala med unga om hedersrelaterat våld och förtryck, med särskilt fokus på perspektiven hbtq, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism. Webbutbildningen är en del av utbildningspaketet Rätt att veta! (läs mer om det nedan). Den innehåller texter, övningar och samtalstips, och frågor för att få reflektera själv. Yrkesverksamma ger även tips utifrån sina erfarenheter. Utbildningen tar cirka en och en halv timme.

Nytt i läroplanernas inledande delar 2022 Länk till annan webbplats.
Skolverket har samlat filmer och texter som förklarar det nya i läroplanen och lyfter arbetet med jämställdhet, sexualitet, relationer och hedersförtryck.

Motverka hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Länk till annan webbplats.
Samlad information från Skolverket om skolans arbete och ansvar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Tips till lärare – Riksorganisationen GAPF Länk till annan webbplats.
Samlat informationsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck för skolans personal.

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck – webbkurs – Skolverket Länk till annan webbplats.
Webbutbildning som riktar sig till alla medarbetare i skolan.

Mina rättigheter som barn och ungdom Länk till annan webbplats.
Affisch med QR kod till en film på flera språk som förklarar på ett enkelt sätt barns rättigheter och när dessa rättigheter kränks. Affischen är framtagen av hedersfortryck.se

Kärleken är fri – Rädda barnen Länk till annan webbplats.
Rädda barnen har samlat information om hedersrelaterat våld och förtryck som riktar sig till både barn och vuxna, studiematerial för lärare, skolmaterial att använda i undervisningen, filmer, övningar, goda exempel med mera.

Skolmaterial – Kärleken är fri (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats.
För dig som verkar inom skolan.

Utbildning - Riksorganisationen GAPF Länk till annan webbplats.
Stödmaterial, utbildningar och konferenser för dig som är lärare.

Vård och omsorg

Utbildning för vårdpersonal – Riksorganisationen GAPF Länk till annan webbplats.
Utbildningen riktar sig bland annat till personal i elevhälsan och tar cirka en timme, uppdelat på fem delar.

Våld mot äldre – utbildning från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre.

Utbildning – Riksorganisationen GAPF Länk till annan webbplats.
Webbutbildning för dig som arbetar inom vården.

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet Länk till annan webbplats.
Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal inom LSS-verksamheter.

Att fråga om våld i socialtjänsten
Länk till annan webbplats.
Filmer från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).