• Halmstads webbplatser

Förskolor, fritidshem och skolor – lokaler

Förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasier ska drivas i lokaler och utomhusmiljöer som inte innebär några risker för människors hälsa. Ska du starta, driva eller göra förändringar i en sådan verksamhet ska du göra en anmälan till kommunen.

1. När behöver du göra en anmälan?

Kravet på anmälan av verksamheter som ska bedriva undervisning finns i miljöbalken. Det gäller förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, specialskola eller internationell skola.

Du ska göra anmälan:

 • innan du startar en verksamhet
 • inför att lokalerna ska byggas till eller om
 • utomhusmiljön ändras
 • verksamheten utökas
 • andra större förändringar.

Rådgör med kommunen i tidigt skede

Kommunen har ansvaret för tillsynen av inomhus- och utomhusmiljön i förskolor, fritidshem och skolor. Kontakta gärna våra inspektörer i ett tidigt skede om du planerar en ny verksamhet eller ändring av en befintlig. Då kan du få synpunkter och råd om utformning och inredning. Det blir oftast både enklare och mindre kostsamt att göra rätt från början än att åtgärda brister i efterhand.

Ta också kontakt inför en förändring för att få en bedömning av om en ny anmälan behövs.

Kommunen har också ansvar för tillsynen av den pedagogiska verksamheten.

2. Innan du anmäler

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller

Innan du gör din anmälan behöver du ta reda på vilka lager och regler som gäller för inom- och utomhusmiljön i förskolor, fritidshem och skolor. Kommunen har samlat reglerna i två vägledningar för etablering. Du kan beställa dem genom att kontakta kommunen.

Om vägledningarna och deras innehåll

Vägledningarna heter:

 • Miljönämnden informerar – en vägledning för etablering och drift av förskolor.
 • Miljönämnden informerar – en vägledning för etablering och drift av fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och internationell skola.

I vägledningarna redovisas olika krav som ställs på verksamheten:

 • Lokaliseringen: mark, föroreningar, buller, verksamheter och utegård.
 • Vistelsemiljön ute: utformning, UV-strålning och elektromagnetiska fält, friyta och material.
 • Innemiljöns utformning: ytor, ventilation, temperatur, buller, hygien och att undvika smittspridning, städning och rengöring, hygienutrymmen, allergi.
 • Uppvärmning, avfall med mera: uppvärmning, kemikaliehantering, avfall, energi, radion, fukt och mögel.
 • Egenkontroll.

Några av de viktigaste lagarna för inom- och utomhusmiljön

Miljöbalken

Slår i "hänsynsreglerna", kapitel 2, paragraferna 2–6, fast att alla i all typ av verksamhet måste vara försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö.

I miljöbalken, kapitel 9, paragraf 3, finns definitionen av vad som är en olägenhet för människors hälsa. I samma kapitel, paragraf 9, finns regler för hur lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sådant sätt att det inte uppkommer olägenheter för människors hälsa.

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Innehåller bestämmelser som ska skydda mot olägenheter för människors hälsa i lokaler, se paragraferna 33–35. I paragraf 38 finns kravet att en utbildningsverksamhet riktad till barn och ungdomar ska anmälas inför starten. Paragraf 45 säger att kommunen ska ha tillsyn av lokaler för undervisning.

Smittskyddslagen

Tar upp hur befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar ska tillgodoses.

Barnkonventionen

Barnkonventionen tar upp barnets rättigheter vid avvägningar och bedömningar vid beslut som rör barn.

Du kan behöva andra tillstånd

Du kan behöva andra tillstånd, exempelvis om du ska starta en fristående verksamhet, förändra lokalerna eller servera mat. Kontakta gärna kommunens företagsservice för att få en överblick av olika tillstånd och anmälningar som kan vara aktuella.

Tillstånd och anmälningar som kan behövas

 • Om du ska starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg behöver du ansöka om tillstånd för att få bli utförare.
 • Om du ska bygga om eller till, bygga nytt, ta över en lokal som tidigare inte använts till undervisning eller byta skyltar behöver du bygglov.
 • Om du ska servera mat till eleverna ska du anmäla din livsmedelsanläggning.

Mer information om vad du ska tänka på när du söker tillstånd för att starta en fristående verksamhet i vår guide:

3. Anmäl i tid

Tänk på att börja i tid. Minst sex veckor innan du startar eller gör en förändring av verksamheten ska du skicka in din skriftliga anmälan. Se till att din anmälan är komplett – då går den snabbare att handlägga.

Detta ska du bifoga

 • Skalenlig inredningsritning.
 • Ritning över ventilationen och luftflödesprotokoll. Det är viktigt att luftmängder och rumsstorlek finns angivna.
 • Ritning som anger personbelastningen i respektive lokal. Du kan använda inredningsritningen för detta.
 • Situationsplan för utemiljön med uppgift om ytstorlek. Tillgången till skugga ska redovisas.
 • Ljudnivåmätning inomhus.
 • Tydlig beskrivning av verksamheten eller föränd­ringen.
 • Beroende på placering: ljudnivåmätning eller ljudnivåberäkning utomhus, redovisning av luftkvalitet samt undersökning av markföroreningar.

Underlag för beräkning av personbelastningen utifrån ventilationsflöden: 7 liter per sekund per person + 0,35 liter per sekund per kvadratmeter. Se Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.

Den som skriver på anmälan ska vara behörig att göra detta, exempelvis firmatecknare eller vd. Om en annan företrädare för företaget skriver under ska ett intyg om behörighet bifogas till ansökan.

Gör anmälan enligt miljöbalken

Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

Om du startar utan att ha anmält

Den som startar en anmälningspliktig verksamhet innan anmälan lämnats in kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats..

4. När anmälan har skickats in

Kommunen går igenom din anmälan och kontaktar dig om någonting behöver kompletteras. Sedan gör vi en tillsyn av verksamheten. Observera att det kan ta längre tid än sex veckor innan du får ett beslut. Skicka därför in din anmälan i god tid.

5. När verksamheten har startat

Egenkontroll

Du som driver förskola, fritidshem och skola ska själv kontrollera så att risker för människors hälsa och miljön undviks och förebyggs. Det gör du genom ditt egenkontrollprogram. I detta skapar du rutiner för att kontrollera, dokumentera och följa upp att de regler som gäller för verksamheten följs.

Egenkontrollen ska dokumenteras, det vill säga skrivas ner och sparas, så att den kan visas upp för kommunen vid tillsynsbesöken.

Detta bör egenkontrollen innehålla

 • En fastställd fördelning av ansvaret för frågor som regleras i miljöbalken. Arbetsuppgifterna ska vara delegerade så långt ut i organisationen som möjligt för att få ett väl fungerande förebyggande arbete.
 • Rutiner för exempelvis:
  • städning (metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning)
  • kontroll av ventilationen och personbelastning per rum
  • hantering av avfall
  • hygien och smittskydd
  • hantering av kemikalier
  • skötsel och underhåll.
 • Undersökning och bedömning av risker med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt, exempelvis mätning av buller, radon, temperatur, fukt och luftföroreningar samt resultat av allergironder och liknande.
 • Förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker för hälsan eller miljön. Förteckningen ska innehålla produktens namn, vad den används till samt information om produktens hälso- och miljöfarlighet.

Tillsyn

Förutom din egen kontroll av verksamheten utför kommunen tillsyn för att se om miljöbalken med flera lagar och regler följs. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet.

Kommunen tar ut en avgift tillsynen.