• Halmstads webbplatser

Starta fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

För att få starta en fristående förskola, vissa fritidshem eller pedagogisk omsorg behöver du tillstånd från kommunen.

1. När behöver du ansöka om tillstånd?

Du som ska starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska ansöka om tillstånd hos Halmstads kommun. Du kan dessutom behöva göra en ansökan vid väsentliga förändringar i befintlig verksamhet.

Undantag: om du ska starta ett fritidshem i omedelbar anslutning till en skola ska du i stället söka tillstånd hos Skolinspektionen Länk till annan webbplats..

Tillfällen då du ska söka tillstånd eller anmäla ändringar

Sök tillstånd vid:

 • start av en ny fristående verksamhet
 • minskning av lokalytan eller ytan för utemiljön
 • förflyttning av verksamheten
 • förändring av verksamhetens platsantal
 • ändringar av bolagsform.

Gör en anmälan till kommunen vid:

 • förändrade kontaktuppgifter
 • byte av adress
 • ändring i ägar- och ledningsstruktur
 • upphörande av verksamhet.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg erbjuds i stället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar som barn och elever i förskolan och i fritidshemmet. Begreppet pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera former. Det kan också vara flerfamiljslösningar och nya tidigare oprövade former.

Villkor för att få starta fristående verksamhet

Godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Innan kommunen kan ge tillstånd görs en prövning av din organisation för att se om den uppfyller de krav som ställs på en huvudman för en fristående verksamhet. Ledningen ska ha kunskap om lagar, föreskrifter och regler samt ha ekonomiska och andra förutsättningar att följa dessa.

2. Innan du ansöker

Processen för att få starta en verksamhet beskrivs ingående i "Riktlinje för fristående utbildning eller annan pedagogisk verksamhet i Halmstads kommun". I denna finns information om krav och regler som gäller godkännande, anmälan vid förändringar, tillstånd vid väsentliga förändringar, utbildningens utformning, kommunala bidrag, tillsyn, sanktioner med mera.

Riktlinjen finns att beställa i pdf-format. Kontakta kommunen så får du den via e-post.

Rådgör med kommunen i tidigt skede

Kommunen har tillsynsansvaret för den pedagogiska verksamheten i förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede för att få råd inför starten.

Ta också kontakt inför en förändring för att få en bedömning av om en ny ansökan behövs eller om du har andra frågor.

Du kan behöva fler tillstånd

Det finns mycket som du bör tänka igenom inför starten av en fristående verksamhet. Kontakta gärna kommunens företagsservice för att få veta vilka ytterligare tillstånd du kan behöva och anmälningar du behöver göra.

Tillstånd och anmälningar som kan behövas

 • Bygglov
  Om du ska bygga, bygga om eller till kan du behöva bygglov.
 • Registrera livsmedelsanläggning
  Om din verksamhet ska hantera livsmedel, till exempel tillaga eller servera mat, behöver du anmäla livsmedelsanläggningen. Den som anställs ska utbildas för att ansvara för egenkontroll för både verksamhet och livsmedelshantering.
 • Anmälan enligt miljöbalken
  Du behöver även anmäla din verksamhet för att få lokalerna och utomhusmiljön kontrollerade och godkända, så att de inte innebär risker för hälsa och miljö. Anmälan behövs inte för pedagogisk verksamhet i ett hem.

Detta gäller inför start och bygge av kommunala skolor

Inför etablering av kommunala skolor och förskolor har kommunen tagit fram "Policy för projektering och byggnation av förskolor och skolor". I denna fastställs de krav som ställs på ytor för inne- och utemiljö.  

Policyn finns att beställa i pdf-format. Kontakta kommunen så får du den via e-post.

3. Ansök och anmäl i tid

Skicka din ansökan till kommunen senast fyra månader innan planerad start. Du behöver någon av blanketterna:

 • Ansökan om att starta fristående förskola och fritidshem
 • Ansökan om att starta fristående pedagogisk omsorg

Beställ dem genom att kontakta kommunen. Skicka dem sedan till:

Barn- och ungdomsnämnden
Box 155
301 05 Halmstad

Anmäl förändrat ägar- och ledarskap

Du ska anmäla förändring i verksamhetens ägar- och ledarskap senast 1 månad efter att den har skett. Använd blanketten ”Ägar- och ledningsprövning av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”.

Beställ den genom att kontakta kommunen. När du fyllt i, skicka till adressen ovan.

4. När ansökan kommit in

Fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Viktigt att betala först

När din ansökan har kommit in tar en tjänsteperson kontakt med dig och du får bland annat information om hur avgiften för ansökan ska betalas. Först när du har betalat startar vi vår prövning. Vi går då igenom ansökan för att se om denna är komplett.

Eventuellt måste du lämna fler uppgifter. Ambitionen är att du ska få ett beslut högst fyra månader efter att din ansökan är komplett.

Avgiften för tillstånd för nyetablering är 25 000 kronor. Vid ny ansökan på grund av väsentliga förändringar är avgiften 15 000 kronor.

Efter att du har fått tillstånd att starta verksamheten har du ett år på dig att göra det. Annars upphör godkännandet.

5. När verksamheten har startat

Bidrag

Kommunen betalar ut bidrag för en fristående verksamhet som fått ett godkännande. Detta sker enligt samma principer som gäller för motsvarande kommunal verksamhet.

Har du frågor om bidraget, kontakta kommunen.

Tillsyn

Kommunen ansvarar för tillsyn över fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Genom besök i verksamheten kontrollerar tillsynsansvariga att skollagen och läroplanen följs. Om det finns brister får verksamheten veta vilka åtgärder som behövs för att rätta till felen.

 • Den första tillsynen görs inom ett år efter att verksamheten har fått tillstånd och beviljats bidrag.
 • Därefter sker tillsynen vart fjärde år.
 • Pedagogisk omsorg som bedrivs i hem får ett tillsynsbesök vartannat år.
 • Det kan också bli aktuellt med ytterligare tillsyn om kommunen får kännedom om omständigheter som kräver åtgärder omgående. Tillsynen kan då ske både anmält och oanmält.

Tillsynens innehåll och sanktioner beskrivs i ”Rutin för tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skola”. Rutinen är i pdf-format och och finns att beställa från kommunen.

Tillsynen är också ett sätt för kommunen att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de regler som styr verksamheten. Kommunen har dessutom tillsyn enligt miljöbalken över skollokaler och utomhusmiljön.