• Halmstads webbplatser

Solarium

Solarier sänder ut ultraviolett strålning som kan ge ögon- och hudskador och även orsaka hudcancer. De är därför anmälningspliktiga enligt strålskyddslagen.

Då ska du anmäla ditt solarium

Om du tänker öppna en solariesalong eller erbjuder solarium till allmänheten (det finns även medicinska solarier) ska du anmäla detta till Halmstads kommun innan du startar.

Du ska även göra en anmälan om ägarskapet eller verksamheten förändras eller om den flyttar eller upphör.

Planerar du förändringar i verksamheten ska du kontakta kommunen i förväg för att få veta om en ny anmälan behövs.

Om du ska starta ny verksamhet

Lokalen

Krav och information om vad som kan vara bra att tänka på när det gäller lokalens inredning och utformning finns i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats..

På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats hittar du information om krav och regler Länk till annan webbplats. som gäller för solarier.

Särskilda krav på obemannade solarier

Om du har ett obemannat solarium ska du som verksamhetsutövare säkerställa att ingen under 18 år kan sola. Om någon under 18 år ändå solar kan du dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Läs mer om 18-årsgräns på solarium Länk till annan webbplats.

Kontakta kommunen så tidigt som möjligt för att diskutera hur verksamheten kan leva upp till de krav som ställs ur hälsoskyddssynpunkt.

Du kan behöva andra tillstånd

För att få transportera verksamhetens miljöfarliga avfall, exempelvis lysrör, behöver du göra en anmälan till Länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Anmäl i tid

Senast sex veckor innan du startar eller gör en förändring av din verksamhet ska du skicka in en anmälan till kommunen. 

Tänk på det här när du anmäler

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Anmälan ska innehålla:

  • Uppgifter om verksamhetens adress med kontaktuppgifter till ägaren och verksamhetsutövaren.
  • Skalenlig ritning över lokalen.
  • Uppgifter om verksamheten är bemannad eller obemannad.
  • Ritning över ventilationen och ett luftflödesprotokoll.
  • Tydlig beskrivning av verksamheten eller föränd­ringen.
  • Uppgifter om solariernas UV-typ och en redovisning av vilka solariebäddar och lysrör som ska användas.
  • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svenskstandard SS-EN 60335-2-27:2010.
  • Kopia på ditt egenkontrollprogram.

Den som skriver på anmälan ska vara behörig att göra detta, exempelvis firmatecknare eller vd. Om en annan företrädare för företaget skriver under ska ett intyg om behörighet bifogas till ansökan.

Anmäl ditt solarium

Om du startar utan att ha anmält din verksamhet

Den som erbjuder solarier till allmänheten utan att först ha anmält verksamheten kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

När anmälan har kommit in

Kommunen går igenom din anmälan och kontaktar dig om någonting behöver kompletteras. Kommunen gör sedan en inspektion i din lokal. Observera att det kan ta längre tid än sex veckor innan du får ett beslut. Skicka in din anmälan i god tid.

Avgift för anmälan

Kommunen tar ut en avgift Länk till annan webbplats. för fyra timmar för att behandla din anmälan.

När verksamheten har startat

Egenkontroll

Du som driver ett solarium ska själv kontrollera din verksamhet så att risker för människors hälsa och miljön undviks. Det kallas för egenkontroll. Det innebär att du själv ska se till att de krav som gäller för verksamheten följs.

Egenkontrollen innebär att det ska finnas skriftliga rutiner för exempelvis rengöring, kontroll av märkning av lysrören, hantering av farligt avfall som lysrör. Egenkontrollen ska dokumenteras, det vill säga skrivas ner och sparas, så att den kan visas upp för kommunen vid tillsynsbesöken.

Tillsyn

Förutom att du själv kontroller din verksamhet utför kommunen tillsyn för att se om lagar och regler följs. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch.

Kommunen tar ut en timavgift för tillsynen.

Tillsyn av verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Oavsett om du har en verksamhet som är anmälningspliktig eller inte, har kommunen tillsyn över alla bassängbad. För att underlätta tillsynen behöver kommunen dina kontaktuppgifter och en beskrivning av verksamheten.

Lämna uppgifter