• Halmstads webbplatser

Hygienisk verksamhet

En verksamhet som erbjuder hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta måste anmälas till kommunen. Exempel på hygieniska behandlingar är fotvård, akupunktur, microneedling, piercing, tatuering och kosmetisk tatuering. Kravet gäller även barbering, nagelskulptering och liknande behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.

Då behöver du anmäla hygienisk verksamhet

Om du i din verksamhet erbjuder behandlingar till allmänheten där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska du göra en anmälan till kommunen. Det kan vara behandlingar som använder:

 • skalpeller
 • akupunkturnålar
 • piercingverktyg
 • rakkniv mot hud
 • håltagningspistol
 • andra stickande eller skärande verktyg, till exempel vid vissa nagel- och fotbehandlingar.

De krav som ställs på hygienisk verksamhet gäller även när du besöker kunder i hemmet eller på arbetsplatser.

Du ska anmäla när du:

 • startar ny verksamhet
 • tar över en befintlig verksamhet
 • byter lokal eller på annat sätt förändrar din verksamhet
 • säljer din verksamhet eller upphör med denna.

Verksamheter som inte behöver anmälas

Hygieniska behandlingar som inte behöver inte anmälas är exempelvis hårvård, sjukgymnastik, massage, annan kroppsvård och vissa skönhetsbehandling.

Miljöbalkens regler gäller dock ändå för dessa verksamheter, till exempel kravet på egenkontroll. Se nedan. Kommunen har tillsyn över alla hygieniska verksamheter.

För att underlätta tillsynen behöver kommunen uppgifter om din verksamhet.

Lämna uppgifter om verksamheten

Om du ska starta ny verksamhet

Du behöver känna till lagar, regler och andra krav som ställs på dig. Läs om dessa i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats.

Lokalen ska vara anpassad för din verksamhet och det ska vara tillåtet enligt detalj­planen att bedriva yrkes­mässig verksamhet i fastigheten.

Om lokalen får en ny ägare behövs ett nytt godkännande av verksamheten.

Kontakta gärna kommunen i ett tidigt skede för att få råd och vägledning.

Du kan behöva flera tillstånd

Om du även har ett solarium, ska du anmäla detta till kommunen.

Om du ska bygga om din lokal kan du behöva söka bygglov.

Anmäl i tid

Tänk på att börja i tid. Minst sex veckor innan du startar eller gör en förändring av verksamheten ska du skicka anmälan till kommunen.

Tänk på det här när du anmäler

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Du behöver bifoga:

 • Skalenlig ritning som visar hur lokalen ska användas.
 • Ritning över ventilationen och ett luftflödesprotokoll.
 • Kopia på ditt egenkontrollprogram.
 • Tydlig beskrivning av verksamheten eller föränd­ringen.

Den som skriver på anmälan ska vara behörig att göra detta, exempelvis firmatecknare eller vd. Om en annan företrädare för företaget skriver under ska ett intyg om behörighet bifogas till ansökan.

Anmäl din verksamhet

Om du startar utan att ha anmält

Den som startar, förändrar eller tar över en anmälningspliktig verksamhet utan att ha lämnat in en anmälan kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats..

När anmälan har kommit in

Kommunen går igenom din anmälan och kontaktar dig om någonting behöver kompletteras. Kommunen gör sedan en inspektion i din lokal. Observera att det kan ta längre tid än sex veckor innan du får ett beslut. Skicka in din anmälan i god tid.

Avgift för anmälan

Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

När verksamheten har startat

Egenkontroll av verksamheten

Du som driver en hygienisk verksamhet, till exempel tatuering och microneedling, ska själv planera och kontrollera din verksamhet så att risker för människors hälsa och miljön undviks. Det kallas för egenkontroll. Det innebär att du själv ska se till att de krav som gäller för verksamheten följs.

Egenkontrollen ska dokumenteras, det vill säga skrivas ner och sparas, så att den kan visas upp för kommunen vid tillsynsbesöken.

Vad bör ingå i egenkontrollen?

För en anmälningspliktig hygienisk verksamhet bör egenkontrollen innehålla:

 • Dokumentation av hygien- och smittskyddsrutiner, exempelvis för handtvätt, smycken på händerna, användning av handskar under behandlingen, rutin för rengöring och desinfektion av kundens hud och medel som används.
 • Rutiner för städning, rengöring och skötsel av lokal, behandlingsplats och utrustning.
 • Rutiner för att inhämta information från kunden före behandling, till exempel om kunden har tillfällig infektion i kroppen, allergi eller diabetes.
 • Rutiner för att ge kunden information om efterbehandling, förväntad läkningstid och eventuella begränsningar för kunden under läkningstiden. Vid tatuering ska kunden få information om de tatueringsfärger Länk till annan webbplats. som användes vid behandlingen.
 • En förteckning över kemiska produkter som används i verksamheten (även tatueringsfärger) samt rutiner för kontroll av ”bäst före” datum.
 • Rutiner för kontroll av tatueringsfärger så att dessa inte innehåller några skadliga ämnen Länk till annan webbplats..

Farligt avfall ska anmälas

Om din verksamhet hanterar farligt avfall finns särskilda regler för transporteringen av detta. Du måste göra en anmälan till länsstyrelsen.

Tillsyn av verksamheten

Förutom att du själv kontrollerar verksamheten gör kommunen tillsyn för att se om lagar och regler följs. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch.

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.