Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Bygg- och miljöförvaltningen kontrollerar många olika verksamheter som till exempel industrier, verkstäder, skolor, bassängbad, campingplatser och bensinstationer. För att finansiera arbetet får kommunen ta betalt av företagen.

Kostnaden för bygg- och miljöförvaltningens tillsynsarbete:

  • 2020: 1 107 kr per timme
  • 2021: 1 120 kronor per timme

Avgift vid anmälan

För att handlägga ansökningar om tillstånd och anmälningar om nya verksamheter tas en avgift ut. I taxebilaga 1, under relaterad information, kan du se hur avgiften beräknas.

Avgift vid tillsyn

De verksamheter som behöver regelbunden återkommande tillsyn får betala en fast årlig avgift. Den är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet det gäller och hur många timmars tillsynstid den bedöms behöva.

Vissa mindre verksamheter får ingen årlig avgift utan betalar avgift per timme efter varje tillsynsbesök.

Hur beräknas årsavgiften?

För att beräkna årsavgiften utgår man ifrån vilken avgiftsklass verksamheten tillhör, enligt en förteckning som finns i taxans bilaga 2.

Därefter görs en riskbedömning av verksamheten enligt taxans bilaga 3. Den resulterar i ett antal timmar, en tillsynstid. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att multiplicera tillsynstiden med timavgiften.

Vad täcker avgiften?

I en årsavgift ingår mer arbete än den tid som inspektören är ute på företaget, exempelvis förberedelser inför besöket, restid, efterarbete (t ex inspektionsrapport och eventuella beslut) samt även arbete med inventeringar, undersökningar, informationsträffar och informationsmaterial som berör flera verksamheter inom en viss bransch eller inom ett visst geografiskt område.

Avgiften täcker också indirekta kostnader såsom personal- och lokalkostnader samt kostnader för material, utrustning, försäkringar, administration, miljöövervakning och kompetensutveckling.

Årsavgift men inte alltid årlig tillsyn

De flesta verksamheter betalar en fast årsavgift. Det innebär inte alltid att de får ett besök varje år, utan det kan vara längre intervaller mellan besöken. Avgiften fördelas dock på varje år, och verksamheterna ska på sikt få den tillsyn de betalar för.

Kan jag påverka avgiftens storlek?

Ett beslut om avgift kan överklagas. Miljönämnden kan sätta ned en avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till bland annat verksamhetens omfattning och tillsynsbehov.

För verksamheter som har en god egenkontroll finns det möjligheter att få sin årsavgift sänkt - premiering. Å andra sidan kan brister i egenkontrollen eller andra avvikelser som konstateras vid tillsynsbesök leda till extra tillsynsavgift.

Vem bestämmer?

Det är kommunfullmäktige i Halmstads kommun som beslutat om taxan. Taxan bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) modell.

I förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns regler om avgiftens storlek och hur den ska betalas.