• Halmstads webbplatser

Om kommunens näringslivsarbete

Halmstad vill vara en kommun där människor möts, växer och utvecklas. I detta har näringslivet en viktig roll. Våra företag bidrar till en hållbar utveckling och är betydelsefulla i arbetet mot att nå vår vision om Halmstad som hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.

Halmstad har ett näringsliv med både spets och bredd. Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för kommunens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. När Halmstads kommun ska växa hållbart, och även stärka vår profil som hållbar kommun, vill vi samverka med vårt näringsliv.

Vi som jobbar med näringslivsfrågor

Kommunens näringslivsenhet ansvarar för näringslivsarbetet

Kommunens näringslivsenhet har särskilt ansvar för att leda och hålla samman kommunens arbete med näringslivet. Du kommer i kontakt med oss via vår företagsservice. Näringslivsenheten finns på kommunledningsförvaltningen.

Vi jobbar på näringslivsenheten

 • Niclas Simonsson, näringslivschef – hållbar tillväxt, företagsklimat och näringsliv
 • Marie Hörnlund, näringslivsutvecklare – företagsklimat, kompetensutveckling och kompetensförsörjning
 • Eddie Hansson, näringslivsutvecklare – företagsklimat, företagsexpansion och etableringar
 • Ann Andersson, utvecklingsledare – företagsservice och företagsklimat

Övriga på kommunledningsförvaltningen som har ansvar för näringslivsfrågor 

 • Mattias Rossköld, kommundirektör
 • Lisa Rönnberg, tillförordnad tillväxtdirektör och samhällsbyggnadsdirektör – fysisk planering, hållbar samhällsutveckling och miljömässig hållbarhet
 • Jeanette Hall, upphandlingschef – upphandling och inköp
 • Mårten Andersson, analytiker – hållbar tillväxt och näringslivsutveckling

Kommunens bolag HighFive Innovationsarena och Destination Halmstad

Näringslivsarbetet är viktigt för hela kommunkoncernen och två av kommunens bolag har särskilt utvecklingsuppdrag för att främja näringslivets utveckling.

 • Sandra Johannesson, vd, HighFive Innovationsarena: nyföretagande, innovation och företagsutveckling
 • Karolina Davidsson, vd, Destination Halmstad AB: destinationsutveckling och evenemang

Näringslivet och kommunen behöver varandra

 • Kommunens långsiktiga ambitioner påverkar dig som företagare. Samtidigt vägleder dina behov och förväntningar oss i vårt arbete och påverkar våra prioriteringar.
 • Du som är en del av befintligt näringsliv, är en viktig ambassadör för att attrahera människor och företag till platsen Halmstad.
 • Mångfalden och dynamiken i vårt lokala och regionala näringsliv är en viktig motor för innovation och företagsamhet.
 • Kommunen verkar för att Halmstad ska vara en attraktiv plats och regional nod. Arbetsmarknaden stärks och möjligheten ökar att rekrytera talanger när vi lockar kompetens och etableringar till vår kommun.
 • Fler och växande företag i Halmstad skapar förutsättningar och möjligheter för oss att fortsätta leverera välfärd för alla invånare.
 • En bra kommunal service är en förutsättning för att ditt företag ska utvecklas – och för att nya företag ska etablera sig i Halmstads kommun.
 • Infrastruktur, fungerande kollektivtrafik, välfärdstjänster, bostäder och bra skolor är andra viktiga pusselbitar för att attrahera nya företag till vår kommun.

Halmstad ska kännetecknas av ett hållbart näringsliv

Vi ska utmärka oss som en kunskapsstad som drivs av kreativitet och som skapar goda förutsättningar för vårt näringsliv att växa hållbart.

 • Fokus på hållbar tillväxt lägger grunden för en välmående och attraktiv kommun. Långsiktigt handlar det om att ställa om till ett mer hållbart Halmstad.
 • Det behövs ett gott innovationsklimat med ett framåtblickande arbetssätt och branscher som bidrar till en höjd utbildningsnivå. Det gäller för kommunen likaväl som näringslivet.
 • Mångfald är en utvecklingskraft som vi ska ta vara på. De skillnader i ålder, kön, bakgrund, kompetenser och erfarenheter som finns i Halmstad är en grund för utveckling och tillväxt.
 • Bilden av Halmstad som en attraktiv och växande kommun drar till sig företagsetableringar, inflyttare, kunskapskapital och innovationskapacitet.
 • Den viktigaste faktorn för att skapa attraktionskraft är ett utvecklat och välfungerande samarbete mellan kommunen, näringsliv, högskola, ideella organisationer och samhället.

Näringslivsplanen styr arbetet

Kommunstyrelsens näringslivsplan togs fram 2019 i samarbete med bland annat Halmstads näringslivsråd, Högskolan i Halmstad, Region Halland samt bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Planen slår fast vilka områden som ska prioriteras i det kommunala näringslivsarbetet:

 • Attraktiv regional nod
 • Högt nyföretagande
 • Attraktionskraft för nyetableringar
 • Befintligt näringsliv växer
 • Kompetensförsörjning
 • Myndighetsutövning i toppklass